Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

  • jurovski dol1
  • jurovski dol2
  • jurovski dol3
  • jurovski dol4
  • jurovski dol5
  • jurovski dol6
  • jurovski dol7
  • jurovski dol8

panorama-jurij3

panorama-slika

6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Članice in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Sov. goricah so v četrtek, 26.09.2019 zasedali na 6. redni seji. Svet je tokrat odločal v 8-članski sestavi, saj je svojo odstopno izjavo podal član sveta Alen Breznik. Občinski svet je o njegovem odstopu na seji sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju mandata. Do konca letošnjega leta bodo tako izvedene nadomestne volitve v občinski svet, in sicer v volilni enoti 1 – Malna in Jurovski Dol.
 
Občinski svet je v skrajšanem postopku sprejel Odlok o skupni občinski upravi Maribor, ki ga je na seji predstavil dr. Ivan Kobal, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo v skladu s sprejetim odlokom tudi v nadaljevanju imela skupno občinsko upravo za področji občinskega redarstva in občinske inšpekcije, v kolikor se bo izkazala potreba, pa bo lahko pristopila tudi k drugim nalogam, ki jih bo od 01.01.2020 opravljala skupna občinska uprava Maribor, te so: pravna služba, občinsko odvetništvo, notranja revizija, proračunsko računovodstvo, varstvo okolja, urejanje prostora, civilna zaščita, požarno varstvo in urejanje prometa.
 
Kot vsako leto septembra je občinski svet tudi letos sprejel Sklep o soglasju k sistemizaciji v vrtcu pri JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa in soglašal s povečanim normativom v vseh oddelkih vrtca. Po besedah ravnateljice JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, Vesne Breznik, je vrtec polno zaseden, vpisanih je 89 otrok, ki so razvrščeni v pet oddelkov.
 
Po opravljeni drugi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok o turistični in promocijski taksi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Turistična taksa na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo za prenočitev na osebo znašala 1,00 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 EUR. Skupna višina obeh taks tako znaša 1,25 EUR in se bo pričela zaračunavati petnajsti dan po objavi zgoraj omenjenega odloka v uradnem glasilu občine.
 
Svetniki so bili na seji seznanjeni s polletno realizacijo proračuna. Pisno poročilo so, v skladu z Zakonom o javnih financah, prejeli na svoje naslove konec meseca julija 2019, na seji pa je bila podana še dodatna obrazložitev. Prihodki proračuna so bili v prvem polletju dela 2019 realizirani v višini 900.722 EUR, kar predstavlja 40 % realizacijo glede na veljavni proračun. Na drugi strani so bili odhodki proračuna realizirani  v višini 747.355 EUR, oz. 30 % glede na veljavni proračun. Polletna realizacija proračuna je pričakovano nižja od 50 %, saj se je večina investicij pričela izvajati v pomladno-poletnih mesecih, kar bo razvidno iz realizacije proračuna do konca leta.
 
Občinskemu svetu je župan predložil tudi predlog drugega rebalansa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019. Z rebalansom proračuna povečujemo načrtovane prihodke za 81.600 €, kar predstavlja 3,63 % povečanje glede na veljavni proračun. Največjo porast predstavljajo načrtovani prihodki od komunalnih prispevkov. Tudi na strani odhodkov se obseg načrtovanih odhodkov povečuje za 81.600 EUR. Z rebalansom proračuna so zagotovili sredstva za izvedbo nadomestnih lokalnih volitev, ter načrtovali dodatna sredstva za izvajanje investicij v cestno infrastrukturo. Svetniki so predlog drugega rebalansa proračuna soglasno potrdili.
 
Občinski svetnici in svetniki so bili seznanjeni tudi z imisijskim monitoringom tal, površinskih in podzemnih voda na vodovarstvenem območju črpališč  Mariborskega vodovoda d.d. za leto 2018. Zaključno poročilo je predstavila Olga Mravlje, predstavnica Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave. Območje občine Sv. Jurij v Slov. goricah se oskrbuje s pitno vodo iz Vrbanskega platoja. V letu 2018 je bilo na območju naše občine porabljene 93.642m3 pitne vode. Imisijski monitoring se izvaja od leta 2011, z njim ugotavljajo kakovost in količino površinskih voda, namen monitoringa pa je tudi v osveščanju in informiranju javnosti. Pitno vodo vzorči tudi Mariborski vodovod d.d., in sicer za mikrobiološka in kemijska preizkušanja. Vsi vzorci so skladni z določili Pravilnika o pitni vodi.
 
Svetniki so sprejeli še Sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine v letu 2019 in Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra v k.o. Srednji Gasteraj ter na koncu seje podali še določene pobude in vprašanja.
 
DSCN8880DSCN8884DSCN8889DSCN8892DSCN8895

thumb Telovadnica na prostem2

esrr

thumb ozivitev trskega jedra

Vreme

brosura sv jurij
logo rasg
 
knjiznica
PIS
 
uradni list
zdobcin
piso
muv
mk-razpisi
prp

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih