Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 09.04.2015, zasedal na 6. redni seji, na kateri je obravnaval kar petnajst točk dnevnega reda.

Na podlagi pripravljenega Elaborata o oblikovanju cen obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2015, ki ga je predstavil predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o., Franc Knaus, je Občinski svet podal soglasje k predlagani ceni. Cena zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov ostaja tako za fizične kot za pravne osebe nespremenjena v primerjavi z leto 2014. Enako pa velja tudi za število odvozov posameznih vrst odpadkov.

Članice in člani Občinskega sveta so se na seji seznanili tudi s poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor v letu 2014. Mag. Stjepan Oreški je predstavil delo inšpektorata, ki izvaja inšpekcijski nadzor na področjih ravnanja z odpadki, odvajanja odpadnih voda in javnih cest. Inšpektorat na področju ravnanja z odpadki opaža napredek glede na pretekla leta, saj so gospodinjstva vključena v sistem ravnanja z odpadki in se zavedajo pomembnosti ločevanja odpadkov na izvoru. Inšpektor je glede odvajanja odpadnih voda poudaril, da je potrebno nameniti posebno pozornost letu 2017, ki je kot mejno določeno za izgradnjo malih čistilnih naprav na območjih, kjer kanalizacija ni dovoljena. Predstavnik Medobčinska redarstva, Robert Merc je povedal, da redarstvo na območju občine v letu 2014 ni zaznalo večjih nepravilnosti v cestnem prometu, kakor tudi ne na področju javnega reda in miru. Da je torej varnostna situacija na območju občine ugodna pa sta dodatno potrdila tudi predstavnika Policijske postaje Lenart, komandir Srečko Artenjak in vodja policijskega okoliša, Aleksander Firbas. Srečko Artenjak je ocenil, da lahko ugodno varnostno situacije v primerjavi s prejšnjimi leti, pripišemo 24-urni intervencijski patrulji, ki na območju Upravne enote Lenart deluje od 01.01.2014.

Po zgoraj omenjenih poročilih, so člani občinskega sveta obravnavali in sprejeli zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015. V letu 2014 je bila realizacija prihodkov 2.100.066 €,  kar pomeni 88 % realizacijo veljavnega proračuna. Tudi na odhodkovni strani beležimo visok odstotek realizacije, 84% veljavnega proračuna oz. 1.719.329 €. V preteklem letu smo odplačali glavnice kreditov v višini 379.718 €, največji del predstavlja glavnica kredita za projekt Kulturni dom Jurovski Dol, katerega smo v letu 2014 v celoti odplačali. Poleg vseh, z zakonom določenih nalog, je občina v letu 2014 dokončala investicijo Kulturni dom Jurovski Dol. S ciljem dolgoročnega zniževanja materialnih stroškov, smo v letu 2014 izvedli energetsko sanacijo OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol s telovadnico. Prav tako so bila v starem delu šole zamenjana stara svetila z mnogo varčnejšo razsvetljavo.

Po sprejetju zaključnega računa proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je bil na dnevnem redu seje predlog rebalansa proračuna občine za leto 2015. Temeljni razlog za pripravo rebalansa proračuna je bila uvrstitev sredstev državnega proračuna za sofinanciranje investicij občin v proračun občine. Za potrebe prijave na razpis za ta sredstva, so se na odhodkovni strani na proračunski postavki »Rekonstrukcija ceste JP 703 321 proti pokopališču s parkirišči«, v skladu s sprejetim DIIP-om, dodatno zagotovila proračunska sredstva. Na podlagi sprejete povprečnine in podatkov Ministrstva za finance o primerni porabi, dohodnini in finančni izravnavi, smo v rebalansu proračuna znižali višino prihodkov iz glavarine, v proračun uvrstili sredstva finančne izravnave in dejanski prenos denarnih sredstev iz leta 2014. Z rebalansom proračuna smo ponovno uskladili prihodkovno in odhodkovno stran proračuna. S sprejetim rebalansom proračuna za leto 2015, se višina načrtovanih prihodkov poveča za 2,81 %, prav tako se povečajo načrtovani odhodki v višini 4,72 %.

Občinski svet je v nadaljevanju podal soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki ostaja za uporabnika enaka kot v preteklih letih, in sicer v višini 2,81 EUR na efektivno uro in sprejel sklep, s katerim je določil Kulturni dom Jurovski Dol kot javno infrastrukturo na področju kulture.

Z 10.04.2015 se pričenjajo Jurjevi dnevi 2015, s katerimi obeležujemo letošnji 9. občinski praznik občine. Tako je občinski svet potrdil program Jurjevih dnevov 2015 in sprejel sklep o podelitvi priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bodo zaslužnim posameznikom in društvu, podeljena na osrednji občinski proslavi, 24.04.2015.

Na koncu same seje je župan Peter Škrlec prisotne seznanil z dopisom t.i. civilne iniciative prebivalcev naselja Jurovski Dol, ki so podali pripombe za zaračunavanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav. Občinski svet je zavzel stališče, da se omenjena problematika uvrsti na dnevni red naslednje seje občinskega sveta, predvidoma v mesecu maju.

DSCN4598DSCN4601DSCN4603DSCN4607

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih