Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

ŽUPANOV SREJEM ODLIČNIH UČENCEV

Kot je v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah že v navadi, je tudi letos župan Peter Škrlec priredil sprejem za učence Osnovne šole Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, ki so vsa leta osnovnošolskega šolanja zaključili z odličnim uspehom.

Sprejema so se v ponedeljek, 23.6.2014, udeležili vsi trije odlični učenci generacije 2005-2014: Tadeja Grabušnik, Aljaž Krautič in Polona Kren. Župan je učencem čestital za njihov uspeh in jim zaželel srečo in uspešnost tudi v prihodnje. Poudaril je, da se ne odlikujejo le kot izvrstni učenci, ampak so aktivni in uspešni tudi na mnogih drugih obšolskih področjih. Odlične učence je v nadaljevanju povprašal, katero šolo so izbrali za nadaljnje izobraževanje. Vsi trije so povedali, da bodo šolanje nadaljevali v gimnazijah. Župan jim je dejal, da ne dvomi v njihove pravilne odločitve, saj so že sedaj s svojimi sposobnostmi in dosežki pokazali in dokazali, da so sposobni in da zmorejo doseči svoj zastavljeni cilj.

V nadaljevanju se je župan zahvalil tudi razredničarki Ani Šuster Kraner in ravnatelju Stanislavu Senekoviču, saj je osnovno šolo zaključila še ena generacija odličnih učencev, za kar so poleg truda učencev, zaslužni tudi učitelji in vodstvo šole. Župan, Peter Škrlec, je poudaril, da je prepričan, da bodo vsi, ki odhajajo iz naše osnovne šole, s svojim znanjem in vedenjem v prihodnje potrjevali, da prihajajo iz dobre in kvalitetne šole, ki jim je dala veliko znanja in jim omogočila ustvarjalno življenje.

Poleg odličnih učencev, so se sprejema udeležili tudi njihovi starši, ki svoje otroke podpirajo, vzpodbujajo in jim stojijo ob strani. Starši z veseljem in s ponosom spremljajo delo svojih otrok in jim tudi s tem pripomorejo k njihovim uspehom. Župan se je ob tej priložnosti staršem za njihovo podporo iskreno zahvalil.

Vsi so v spomin na zaključek šolanja poleg iskrenih čestitk in dobrih želja za nadaljnje šolanje ter prijetnih počitnic iz rok župana prijeli spominsko darilo. Druženje s pogostitvijo se je nadaljevalo v bližnji gostilni.

 

IMG 6878IMG 6896IMG 6906IMG 6915IMG 6919IMG 6926IMG 6934IMG 6942IMG 6955IMG 6966IMG 6973IMG 6979IMG 7011
Foto: Maksimiljan Krautič

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Datum: 20.06.2014
Zadeva: 033-1/2014-2

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014 (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/13) in 7. člena Statuta Sv. Jurij v Slov. goricah  (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE  PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2014

1. Ime, naziv in sedež javnega razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah Jurovski Dol 70/b 2223 Jurovski Dol

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini.

Na podlagi tega razpisa se ne sofinancira delovanje društev in organizacij, ki jih občina sofinancira po zakonu.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti
Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in izvajajo dejavnost na območju občine oz. ne glede sedež, če je program zastavljen tako, da vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini, - vsaj 2/3 članstva društva občanov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v kolikor ne dosegajo kvote 2/3, so upravičeni do 50% deleža glede na kriterije in merila  vrednotenja programov, - so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oz. ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju, - imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske, organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti, - imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, - občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, - dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izkazuje doseganje ciljev iz pravilnika.

4. Merila za dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji: - število članov, - praznovanje okroglih obletnic, - datum ustanovitve, - prireditve lokalnega značaja, - sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v občini, - organizacija predavanj, - projekti društva.

Merilo redni stroški društva se upošteva samo za društva registrirana na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

5. Okvirna vrednost razpisa
V proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na proračunski postavki 401108 Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev, zagotovljeno v višini do 6.300,00 EUR proračunskih sredstev, pri čemer se bodo proračunska sredstva v skladu z veljavnim Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), razdelila v naslednjih deležih: - 60% proračunskih sredstev oz. 3.780,00 EUR za društva, ki imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah; - 20% proračunskih sredstev oz. 1.260,00 EUR za društva, ki imajo sedež na območju Upravne enote Lenart in - 10% proračunskih sredstev oz. 630,00 EUR za društva, ki imajo sedež izven območja UE Lenart.

6. Določitev obdobja za porabo sredstev
Proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 oz. najkasneje do 31.01.2015.

7. Razpisni rok
Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati zahtevane priloge oz. dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do srede, 23.07.2014. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 23.07.2014 oziroma vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti, najpozneje 23.07.2014.   Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji in merili razpisa.

8. Način dostave predlogov
Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZNA DRUŠTVA 2014«.

9. Oseba za dajanje informacij
Oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Jasna Senekovič, tel. št. 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani www.obcinajurij.si/sl/Javni_razpisi/ in v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vsak delovni dan v času uradnih ur.

11. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa
Vlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po zaključeni obravnavi vlog tričlanske komisije, ki jo je imenoval župan.

Komisija na podlagi meril in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov in projektov. Predlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske uprave. Financiranje na razpisu izbranih programov in projektov se izvede na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju posameznega programa oz. projekta, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.

 

                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                              Peter Škrlec
                                                                              Župan

                                  

 

 

 

pdfJAVNI_RAZPIS.pdf
docxRazpisna_dokumentacija.docx

PRED SEZONSKO GRIPO POSKRBIMO ZA ZAŠČITO

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo. Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati. Običajno pa je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko beležimo največje število obolelih.  Gripi se vsako jesen in zimo pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal.

Preprečevanje gripe
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000 naših prebivalcev. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:
•    poskrbimo in okrepimo zdravje s pravilno prehrano in dovolj gibanja  ter se izogibamo natrpanim prostorom;
•    cepimo se proti gripi in tako zmanjšamo verjetnost, da bi po okužbi zboleli;
•    če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na svoje bližnje:  temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.

Komu je gripa posebej nevarna?
Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem prebivalcem, je posebej priporočljivo za tiste, ki bi lahko imeli težek potek bolezni.
Cepljenje proti gripi še posebej priporočamo:
•    starejšim od 65 let,
•    kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
•    osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo,
•    majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom,
•    nosečnicam in njihovim družinskim članom,
•    zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
•    drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.
Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Precepljenost proti gripi se zmanjšuje
V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi – manj kot 70.000 oseb, kar je precej manj kot pred približno 10-imi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.

Zaskrbljujoč je trend precepljenosti, saj se število cepljenih vsako leto zniža. Prav tako se zadnja leta znižuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov, kar je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev.  

Kje se izvaja cepljenje?
Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji.  
V Pomurju  se cepljenje izvaja  v ambulanti  NIJZ OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b (pri železniški postaji). Naročanje ni potrebno.
Cena cepljenja proti gripi znaša 14 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa cepljenje stane 7 EUR.
Vir: http://www.nijz.si/sl/pred-sezonsko-gripo-poskrbimo-za-zascito-0

preprecevanje gripe

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih