Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Na podlagi 87. čl. Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 47/09, 48/09, 8/10, 82/13),  Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03,142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06-ZUE, 11/09, 81/11, 47/14), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, objavlja


JAVNI RAZPIS
za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem


1. PREDMET RAZPISA

1.1    Predmet razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, razpisuje oddajo v najem 1 (enega) neprofitnega stanovanja na naslovu Jurovski Dol 7, 2223 Jurovski Dol, št. 8, označeno z ID znakom 529-247-8, ki se nahaja v 2. nadstropju (mansardi) večstanovanjske stavbe v površini 51,70 m2 (trisobno stanovanje), s pripadajočo kletjo.

Oblikovana bo ena prednostna lista - Lista A, za stanovanje predvideno za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06-ZUE, 11/09, 81/11, 47/14) niso zavezanci za plačilo varščine.

1.2    Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljeno neprofitno stanovanje bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03,142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS), oz. na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

Mesečna neprofitna najemnina v mesecu oktobru 2015 za stanovanje znaša 75,11 EUR.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do subvencionirane najemnine v skladu z določili 121. čl. Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - odl. US, 56/11 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03,142/04, 99/08 in 62/10 – ZUPJS) oz. na podlagi predpisa, ki velja v času najema stanovanja.

V skladu z 90 čl. SZ-1 bo najemna pogodba sklenjena za nedoločen čas.

Najemodajalec lahko vsakih pet let preveri, ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo s prosto oblikovano najemnino po merilih in postopku, ki jih določa Pravilnik.

pdfJavni razpis.pdf

pdfRAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

PODPIS LISTINE O POBRATENJU IN TRAJNEM SODELOVANJU

Na podlagi medsebojnih dogovorov, obojestranske pripravljenosti in dane obveze za trajno medsebojno sodelovanje na vseh področjih društvenih dejavnosti, sta društvi upokojencev Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Ledavski Dol občine Rogašovci,
sprejeli  listino o pobratenju in trajnem sodelovanju. Na srečanju upokojencev obeh društev  10. oktobra 2015 v večnamenskih prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Serdica, sta listino svečano podpisala predsednika  društev Jožef Šinko in Karel Horvat. Pri podpisu listine sta bila prisotna Edvard Mihalič župan Občine Rogašovci in Peter Škrlec župan Občine Sv. Jurij v Slovenskih Goricah.
98. jurovskih upokojencev je ta dan izkoristilo tudi za ogled kulturnih in drugih znamenitosti Goričkega.  Med drugim smo si ogledali evangeličansko cerkev  cerkvene občine Gornji Slaveči, kjer nas je zelo prijazno sprejela duhovnica Simona Prosič  Filip. Predstavila nam je delovanje evangeličanske cerkve in odgovarjala na naša vprašanja. Obiskali in ogledali smo si tudi Čebelarstvo čebelji gradič v Serdici.

Prijeten jesenski dan smo, kot se za upokojence spodobi, sklenili s kosilom, dobro kapljico in družabnim srečanjem upokojencev obeh društev s prijetno glasbo ter plesom.

Miroslav Breznik.

du-pobratenje201517du-pobratenje20151du-pobratenje20152du-pobratenje20153du-pobratenje20154du-pobratenje20155du-pobratenje20156du-pobratenje20157du-pobratenje20158du-pobratenje20159du-pobratenje201510du-pobratenje201511du-pobratenje201512du-pobratenje201513du-pobratenje201514du-pobratenje201515du-pobratenje201516du-pobratenje201518du-pobratenje201519IMG 5721

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih