Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

Prva samostojna likovna razstava Andreje Tusulin

V četrtek, 5. junija 2014, ob 11.30 uri, je bila v avli OŠ Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu,  otvoritev I. samostojne likovne razstave Andreje Tusulin, rojene Potočnik, iz Zgornjega Partinja, članice likovne skupine  Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski Dol. Andreja je začela svojo  ljubiteljsko ustvarjalno likovno pot pred šestimi leti. Uporablja redko tehniko armiranega platna, na katerega slika z akrilnimi barvami, ponekod barvam dodaja pesek, žico in druge gradbene materiale. Najljubši so ji abstraktni motivi, pri nekaterih slikah pa izhaja iz narave oz. iz realnih motivov kot so razne živali, rože idr. Je samoukinja. V zadnjem času se udeležuje številnih slikarskih delavnic in seminarjev, kjer svojo znanje nadgrajuje.

Na otvoritveni slovesnosti sta spregovorila Ana Šuster Kraner, profesorica likovne umetnosti na OŠ, ki je tudi samostojna slikarka in oblikovalka in ravnatelj OŠ Jožeta Hudalesa,  gospod Stanislav Senekovič, ki je tudi odprl razstavo.  Spregovorila sta o svetovno znanih velikanih abstraktne slikarske umetnosti, kot so Pablo Picasso in drugi ter o našem domačinu, pokojnem učitelju, Jožetu Hudalesu, po katerem je imenovana tudi osnovna šola. Oba sta Andreji zaželela veliko uspehov pri njeni nadaljnji slikarski poti.  Otvoritev je popestrila flavtistka Anja Krautič, učenka 7. razreda.

Predsednik kulturnega društva,
Miroslav Breznik

DSC00561DSC00581DSC00585DSC00586DSC00604DSC00605DSC 9920

 

24. redna seja Občinskega sveta

Župan Peter Škrlec je sklical 24. redno sejo Občinskega sveta, ki bo v četrtek, 05.06.2014.

5 vabiloNa podlagi 22. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10), sklicujem

24. redno sejo

Občinskega sveta občine Sv. Jurij v Slov. goricah,

ki bo v četrtek, 05.06.2014 ob 17. uri

v sejni sobi občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/B.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1.     Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
  2.     Potrditev zapisnika 23. redne seje
  3.     Sklep  o soglasju k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Lenart
  4.     Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2013
  5.     Pobude in vprašanja članov občinskega sveta
  6.     Pravilnik o nagrajevanju dijakov in študentov v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
  7.    Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
  8.    Sklep o potrditvi Dokumentov identifikacije investicijskega projekta za projekta: Sanacija temeljev telovadnica OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol in Energetska sanacija OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol
  9.    Sklep o spremembi in dopolnitvi Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014
  10.     Razno

PRENOS:
jpgVabilo

pdfGradivo za 24.redno sejo
pdfDIIP-Energetska sanacija telovadnice
pdfDIIP - Sanacija temeljev telovadnice

 

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 05.06.2014 zasedal na 24. redni seji Občinskega sveta, najverjetneje zadnji pred poletnimi dopusti.

Seje Občinskega sveta se je udeležila tudi predstavnica Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v Svetu zavoda Zdravstvenega doma Lenart, Hermina Križovnik, ki je predstavila tematiko imenovanja direktorja Zdravstvenega doma Lenart. Dosedanjemu direktorju Jožefu Krambergerju, dr. med. spec., namreč konec junija poteče mandat. Hermina Križovnik je povedala, da je Svet zavoda na seji ugotovil, da izpolnjuje razpisane pogoje za direktorja zavoda le en kandidat od treh prijavljenih, to je dosedanji direktor Jožef Kramberger dr. med. spec. Po daljši razpravi, v kateri je bilo čutiti zaskrbljenost članov občinskega sveta zaradi številnih menjav zdravnikov v Zdravstvenem domu Lenart v zadnjem času, so člani Občinskega sveta podali soglasje k imenovanju Jožefa Krambergerja dr. med. spec. za direktorja Zdravstvenega doma Lenart. Občinski svet pa bo Svet zavoda prav tako zaprosil za določena pojasnila o trenutnem dogajanju v Zdravstvenem domu, predvsem glede podelitve oz. nepodelitve koncesije zdravniku Primožu Kuharju, dr. med., spec. druž. medicine in odnosih v samem zavodu. Občinski svet je bil soglasen, da je potrebno menjave zdravnikov v zdravstvenem domu ustaviti in stabilizirati, in na ta način prispevati k boljšim zdravstvenim pogojem in zadovoljstvu pacientov – naših občanov na tem območju.  Člani občinskega sveta so se soglasno strinjali tudi s predlogom Gregorja Nudla, da bi lahko občine ustanoviteljice Zdravstvenega doma Lenart razpisale skupno štipendijo za študente medicine, ki bi po opravljenem študiju ostali zaposleni v Zdravstvenem domu Lenart, da bi na tak način zagotavljali stalnost zdravnikov v Zdravstvenem domu Lenart.

Občinski svet je sprejel nov pravilnik na področju nagrajevanja dijakov in študentov s stalnim prebivališčem na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki prinaša nekatere novosti za dijake in študente, ki zaključijo redno šolanje. Pravilnik o podeljevanju nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (v nadaljevanju Pravilnik) bo nagrajeval tudi podiplomski študij, torej študente, ki bodo opravili magistrsko nalogo (magister pred imenom) ali doktorsko disertacijo, česar dosedanji pravilnik ni določal. Nov Pravilnik nekoliko zaostruje merila pri končanem diplomskem študiju, saj zvišuje povprečno oceno v vseh letih študija iz dosedanjih 8,5 na 9,00.  Sprejet Pravilnik prav tako nekoliko spreminja sam postopek javnega razpisa, še zmeraj pa bodo lahko nagrajeni tudi dijaki in študenti, ki dosegajo vidne rezultate na različnih področjih. Višina nagrad za dijake in študente se v bistveni meri ne spreminja, saj se je izhajalo iz proračunskih sredstev, kot so bila zagotovljena v prejšnjih letih.

Občinski svet je prav tako sprejel predlagano spremembo Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah sofinancira razna društva na podlagi omenjenega Pravilnika sedaj dve leti. Na podlagi objavljene razpisne dokumentacije, prispelih vlog in odločanja komisije, so se s prijavljenimi društvi sklenile pogodbe o sofinanciranju z društvi iz območja občine pa tudi izven območja, in sicer iz Upravne enote Lenart, sofinancirana pa so bila tudi nekatera društva iz širše Slovenije (Maribor, Ljubljana, Radgona). Da bi občina lahko sofinancirala predvsem oz. v večji meri projekte in programe, ki se izvajajo na območju občine in so koristni za občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se je pripravila sprememba pravilnika, ki odstotkovno določa zagotovljena proračunska sredstva za društva iz območja občine, Upravne enote  Lenart in izven območja UE Lenart. Javni razpis s predlagano spremembo bo takoj po objavi in začetku veljavnosti sprejete spremembe objavljen na spletni strani občine www.obcinajurij.si.

Na seji so bili člani Občinskega sveta seznanjeni s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2013, ki ga je predstavil član Nadzornega odbora, Milan Zorec.
Ob koncu so člani še s sklepom potrdili Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za Energetsko sanacijo telovadnice, natančneje za ureditev temeljev telovadnice in ureditev razsvetljave za osnovno šolo in potrdili predlagano spremembo Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2014.

24seja124seja2

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih