Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

23. redna seja Občinskega sveta

Župan Peter Škrlec je sklical 23. redno sejo Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo v četrtek, 17.04.2014.

PRENOS:
jpgVABILO

pdfGradivo za 23. redno sejo OS
pdfGradivo k točki 3: Elaborat o oblikovanju cen obvezne gjs službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
pdfGradivo k točki 3: Predlog cenika za fizične osebe
pdfGradivo k točki 3: Predlog cenika za pravne osebe
pdfGradivo k točki 10: Urbanistična zasnova 

Na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bila v četrtek, 17.04.2014, so bili članica in člani Občinskega sveta seznanjeni z varnostno situacijo na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2013. Varnostno situacijo je predstavil pomočnik komandirja Policijske postaje Lenart, Mitja Zadravec. Po besedah pomočnika komandirja je varnostna situacija na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah najugodnejša v primerjavi s celotnim območjem Policijske postaje Lenart. S svojo prisotnostjo bodo policisti tudi v letošnjem letu skrbeli, da se bo dosežena varnostna situacija ohranjala.

V nadaljevanju je Franc Knaus, predstavnik podjetja Saubermacher Slovenija d.o.o. predstavil Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Cena zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov bo s 01.05.2014 poenotena na celotnem območju Upravne enote Lenart. Sprejeta cena bo s 01.05.2014 tudi nekoliko višja (npr. cena za 120 l zabojnik se bo povečala za 0,22 EUR), kar pa je posledica oblikovanja cene na podlagi obračunanih količin opravljenih storitev javne službe za preteklo leto in stroškov izvajanja storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov.

Člani občinskega sveta so se strinjali s predlaganim sklepom, s katerim so se v Načrtu razvojnih programov 2014-2017 spremenili proračunski viri, projekta Energetska sanacija Osnovna šola Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, in sicer: lastna sredstva so se zmanjšala za 65.612,50 EUR, za enak znesek: 65.612,50 EUR pa so se povečali transferi iz državnega proračuna, sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, delež sredstev občine za sofinanciranje investicij – 23. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1). S spremenjenim NRP-jem se bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah prijavila na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, katero bo predvidoma kmalu povabilo občine k oddaji načrtov porabe za leto 2014 za sofinanciranje investicij, na podlagi 23. člena ZFO-1. Občina Sv. Jurij v Slov. goricah bo prijavila bo na povabilo prijavila omenjeni projekt.

Občinski svet pa je na seji s sklepom imenoval tudi Občinsko volilno komisijo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki bo na letošnjih lokalnih volitvah skrbela za zakonitost volitev župana in članov občinskega sveta občine. Občinski svet je sprejel novo vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za letošnje leto in podal soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, v višini 14,95 EUR na efektivno uro, katere predlagatelj je bil izvajalec socialno varstvenih storitev na območju občine, Center za socialno delo Lenart. Člani Občinskega sveta so se strinjali tudi s spremenjenimi strokovnimi podlagami za stanovanjsko zazidavo v naselju Jurovski Dol – Sončna soseska.

Članica in člani Občinskega sveta pa so ob koncu seje soglasno sprejeli sklep, na podlagi katerega bodo ob 8. občinskem prazniku Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na osrednji občinski proslavi v petek, 25.04.2014 prejeli priznanja naslednji zaslužni občani:

-        priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbudi za nadaljnje ustvarjalno delo prejmejo: Maksimiljan Krautič iz Zg. Partinja, Aleksandra Žugman iz Malne, Jože Divjak ml. iz Jurovskega Dola in Suzana Najdenik iz Sp. Gasteraja,

-        za izredne uspehe v daljšem časovnem obdobju, s katerimi se bistveno pripomore k razvoju in ogledu občine prejme Jurijev srebrnik Športno društvo Sv. Jurij v Slov. goricah,

-        najvišje priznanje občine, to je Jurjev zlatnik, ki se podeljuje za življenjsko delo, večletne uspehe in izjemne dosežke trajnega pomena pa za leto 2013 prejme Marija Fanedl iz Zg. Partinja. 

123

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih