Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

21. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 23.11.2017, zasedal na 21. redni seji.
Na seji so bili članice in člani Občinskega sveta seznanjeni z Elaboratom gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, ki ga je pripravil Mariborski vodovod d.d. Na podlagi slednjega je bila s strani Mariborskega vodovoda d.d. predstavljen nov predlog cene vode. Zaradi povišanja stroškov pri samem tranzitu in prečrpavanju vode se strošek vode (vodarine) povečuje iz 0,7809 EUR/m3 na 0,8240 EUR/m3. Nekoliko se povečuje tudi strošek omrežnine, ki bo za premer vodomera DN13, ki je najpogosteje v uporabi, znašal 8,11 EUR, do sedaj 6,84 EUR. Dosedanja cena vode je bila sprejeta v mesecu aprilu leta 2015.
Po besedah direktorja Mariborskega vodovoda d.d., Danila Burnača, je strošek pitne vode še zmeraj najnižji strošek med vsemi mesečnimi stroški gospodinjstva, saj stane 1000 litrov vode zgolj 0,78 EUR. Po dalj časa trajajoči razpravi in podanih vprašanjih, je občinski svet predlagan elaborat soglasno sprejel.

V nadaljevanju seje je bil predstavljen predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018. Načrtovani  prihodki proračuna za leto 2018 so v primerjavi s trenutno veljavnim proračunom višji za 4% in tako načrtovani v višini 2.192.756 EUR. Prav tako načrtujemo rahlo povečanje odhodkov v letu 2018, 2.304.765 EUR. Proračun za leto 2018 je investicijsko naravnan, saj 38% vseh odhodkov predstavljajo odhodki za investicije. Večji del investicij predstavljajo investicije v cestno infrastrukturo in komunalno opremljanje zemljišč.

Poleg tekočega vzdrževanja občinskega cestnega omrežja, načrtujemo preplastitev LC 203 131 Varda, preplastitev LC 203 121 Malna – Plodršnica, rekonstrukcijo LC 203 102 Sv. Ana – Ledinek – Dražen Vrh in asfaltiranje ceste JP 703 407 Zg. Partinje – Najdenik.

Na podlagi Strategije lokalnega razvoja LAS OVTAR SLOV. GORIC 2014-2020, ima Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pripravljen projekt Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo, s katerim se načrtuje na območju Športnega parka Jurovski Dol namestitev zunanjih fitnes naprav in ureditev varne poti do rekreacijskega območja (cesta, parkirišče, pločnik in razsvetljava). V pripravi pa je tudi projekt Oživitev trškega jedra, s katerim želimo popestriti dogajanje v središču občine.

Poleg investicijskega vlaganja, bo občina preko izvajanja proračuna za leto 2018 nadaljevala z razvojem občine v smislu zagotavljanja in razvoja kvalitete življenja občank in občanov vseh generacij, uravnoteženega razvoja vzgoje, izobraževanja, športa, kulture in drugih družbenih dejavnosti. Občinski svet je soglasno sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 v prvi obravnavi. Predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 je podan v javno razpravo. Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov in zainteresirane javnosti je do 13.12.2017.

DSCN7675DSCN7677DSCN7681DSCN7682

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih