Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2017

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/17) in 7. člena Statuta Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE  PROGRAMOV IN PROJEKTOV
RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
ZA LETO 2017
 
 
 
1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.
 
 
2. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini. 
 
Na podlagi tega razpisa se ne sofinancira delovanje društev in organizacij, ki jih občina sofinancira po zakonu. 
 
 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti
Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in izvajajo dejavnost na območju občine oz. ne glede sedež, če je program zastavljen tako, da vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini,
- vsaj 2/3 članstva društva občanov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v kolikor ne dosegajo kvote 2/3, so upravičeni do 50% deleža glede na kriterije in merila  vrednotenja programov, 
- so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oz. ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
- imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske, organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, 
- dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izkazuje doseganje ciljev iz pravilnika. 
 
4. Merila za dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
- število članov, 
- praznovanje okroglih obletnic, 
- datum ustanovitve, 
- prireditve lokalnega značaja,
- sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v občini, 
- organizacija predavanj, 
- projekti društva. 
 
Merilo redni stroški društva se upošteva samo za društva registrirana na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
 
5. Okvirna vrednost razpisa
V proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na proračunski postavki 401108 Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev, zagotovljeno v višini do 5.670,00 EUR proračunskih sredstev, pri čemer se bodo proračunska sredstva v skladu z veljavnim Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), razdelila v naslednjih deležih:
- 60% proračunskih sredstev oz. 3.402,00 EUR za društva, ki imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah;
- 20% proračunskih sredstev oz. 1.134,00 EUR za društva, ki imajo sedež na območju Upravne enote Lenart in 
- 10% proračunskih sredstev oz. 567,00 EUR za društva, ki imajo sedež izven območja UE Lenart.
 
 
6. Določitev obdobja za porabo sredstev
Proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 oz. najkasneje do 31.01.2018. 
 
 
7. Razpisni rok
Prijavljen predlog na razpis mora biti izdelan izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predlog mora vsebovati zahtevane priloge oz. dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
 
Predlogi prijavljeni na razpis morajo biti predloženi najkasneje do petka, 16.06.2017. Za pravočasno prispele se bodo šteli predlogi, ki bodo oddani na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 16.06.2017 oziroma predlogi, ki bodo oddani priporočeno po pošti, najpozneje 16.06.2017.
 
Predlogi, ki bodo prispeli po roku se ne bodo odpirali in bodo vrnjeni naslovniku. Oddaja predloga pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili razpisa.
 
 
8. Način dostave predlogov
Predlog je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZNA DRUŠTVA 2017«. 
 
9. Oseba za dajanje informacij
Oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Jasna Senekovič, tel. št. 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 
 
10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani www.obcinajurij.si in v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vsak delovni dan v času uradnih ur. 
 
 
11. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa
Predlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po zaključeni obravnavi predlogov tričlanske komisije, ki jo je imenoval župan.
 
Komisija na podlagi meril in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov in projektov. Predlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske uprave. Financiranje na razpisu izbranih programov in projektov se izvede na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju posameznega programa oz. projekta, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev. 
 
 
Jurovski Dol, 15.05.2017
Zadeva: 033-1/2017-2
 
                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                              Peter Škrlec
                                                                              Župan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti: 
- oglasna deska občine, 
- spletna stran občine. 
 
Objavljeno: 15.05.2017

JAVNI POZIV ZA IZBOR "JURJEVEGA VINA 2017"

11148519 883437375051533_4388205111073610626_o
Na podlagi Pravilnika za določanje pogojev, ki jih morajo izpolnjevati vina, ki želijo kandidirati za naziv »Jurjevo vino«, objavljam

JAVNI POZIV
za izbor »Jurjevega vina«

1. Organizator izbora
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Sv. Jurij vabi vinarje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah k sodelovanju na izboru »Jurjevega vina«.

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vina
Vina, ki jih želijo vinogradniki prijaviti na izbor »Jurjevega vina«, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) Grozdje mora biti pridelano in vino donegovano na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
b) Vinogradnik oz. vinar mora biti vpisan v register pridelovalcev vin pri Upravni enoti Lenart.
c) Na ocenjevanju pri Kmetijsko – gozdarskem zavodu Slovenije ali pri drugih pooblaščenih organizacijah mora vino doseči najmanj 17,01 točk.
d) Najmanjša količina vina, ki se želi potegovati za naziv »Jurjevo vino« je 300 litrov.
e) Vinogradnik v preteklem letu za svoja vina ni prejel naziva »Jurjevo vino«.

3. Prijava
Vinogradniki prijavijo svoje vzorce izključno na obrazcih iz dokumentacije in slednji priložijo ustrezna dokazila. Za vsako prijavljeno vino oz. vzorec je potrebno dostaviti dve (2) steklenici vina.

4. Ocenjevalna skupina
Ocenjevalno skupino sestavljajo župan, članice in člani občinskega sveta, predstavnik občinske uprave in predstavnik Društva vinogradnikov Sv. Jurij.
Ocenjevalna skupina po pokušini izbere vino, ki ga bo kot »Jurjevo vino« predstavljal župan v času od enega do drugega ocenjevanja.

5. Izbor »Jurjevega vina«
Izbor »Jurjevega vina« bo potekal v petek, 28.04.2017 ob 15. uri v Avli Fredija Neuvirta v Kulturnem domu Jurovski Dol.
 
Kot »Jurjevo vino« bo razglašeno vino, ki bo najbolje ocenjeno s strani ocenjevalne skupine.
 
6. Sprejem vzorcev
Vzorci in prijavna dokumentacija morajo biti dostavljeni v Kulturni Dom Jurovski Dol, Avlo Fredija Neuvirta, v sredo, 26.04.2017 med 18. in 19. uro. 
 
7. »Jurjevo vino« kot protokolarno vino občine
Vinogradnik, katerega vino bo izbrano za »Jurjevo vino« ima pravico in obveznost, da to vino ustekleniči in opremi z etiketo in da izbrano vino za obdobje enega leta prodaja Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Izbrani vinogradnik pa je dolžan organizirati tudi pogostitev udeležencev po osrednji občinski proslavi z »Jurjevim vinom«.

Jurovski Dol, 24.03.2017
Zadeva: 081-2/2017-1
                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                              Peter Škrlec
                                                                              Župan
 

Vreme

bannervolitveobcina2014

NVZCOS

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih