Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V LETU 2017

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 34/09), Odloka o proračunu občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/16) in sprejetega Letnega programa kulture v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov
v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017


1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol

Telefon: 02/729 52 50
Faks: 02/729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Javni kulturni programi
2. Javni kulturni projekti
2.1 Javne kulturne prireditve
2.2 Stroški delovanja društev, zvez in ostalih

3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma so lahko tudi izvajalci, ki niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
- posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.

4.  Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
- da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov in projektov,
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega proračuna;
- imajo sedež  oziroma stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (izjemoma se lahko prijavijo na razpis in se sofinancirajo izvajalci projektov izven občine Sv. Jurij v Slov. goricah, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo....),
- da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvani,
- za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

5. Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017, za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:
1. Za javne kulturne programe sredstva v višini: 3.100,00 EUR
2. Za kulturne projekte v višini: 5.000,00 EUR, od tega:
2.1 Javne kulturne prireditve v višini: 2.700,00 EUR
2.2 Stroški delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev v višini: 2.300,00 EUR.

6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- vrsta  kulturne dejavnosti,
- kakovost izvedbe programa,
- število aktivnih članov in število sekcij, 
- število nastopov na javnih prireditvah,
- število opravljenih vaj in število mentorjev.

 Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- raven prireditve,
- število nastopajočih izvajalcev,
- tradicionalnost prireditve,
- pomen prireditve za širši  kulturni prostor,
- vzpostavitev osnov za partnerstvo.

Za ocenjevanje delovanja društev, zvez in ostalih bodo upoštevani:
- realizacija stroškov izvajalcev v preteklem letu in finančni načrt za tekoče leto.

7. Obdobje porabe sredstev:  
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2017 za namene, za katera so bila dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta 2018.

8. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.obcinajurij.si. Dvignete pa jo lahko tudi v sprejemni pisarni v času uradni ur občine.

9. Rok in način oddaje vlog:
Vloga mora vsebovati en izpolnjen obrazec – splošni in obrazce 1, 2.1, in 2.2. Vloga lahko vsebuje več obrazcev, če prijavitelj prijavlja več programov oz. projektov.

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do petka, 24.02.2017. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 24.02.2017 oziroma vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti, najpozneje 24.02.2017.

Vloge izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – KULTURA 2017«.  Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter merili razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog bo vodila komisija in se bo izvedlo v roku 8 dni od roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo  dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Odločba, s katero bo odločeno, katere kulturne programe in projekte se bo sprejelo v sofinanciranje in v katerem deležu ter katere ne, bo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema odločbe se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper odločbo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov.
              
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Za dodatne informacije glede objavljenega javnega razpisa lahko pokličete na telefon 02/729 52 53 (Jasna Senekovič) ali pišete na elektronsko pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Datum: 20.01.2017
Zadeva: 610-1/2017-2


                                               Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                               Peter Škrlec
                                               Župan

Objaviti:
- spletna stran,
- oglasna deska,
- Medobčinski uradni vestnik.

 

pdfRAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 – ZPPreb-1), Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/10 in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/16) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, in sicer:
- sofinanciranje delovanja društev,
- sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti društev in drugih upravičencev na področju turizma.

2. Naziv in sedež naročnika
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol
Telefon: 02/729 52 50
Faks: 02/729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

3. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa so Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15 in 52/16 - ZPPreb), Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/10) in Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/16).

4. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:
A) Društva, pod naslednjimi pogoji:
- da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da izvajajo programe in projekte ter druge aktivnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa,
- da vsako leto občinski upravi redno poročajo o realizaciji programov,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.

B) Druge pravne in fizične osebe, pod naslednjimi pogoji (v nadaljevanju drugi upravičenci):
- da so registrirani za izvajanje turističnih in drugih sorodnih programov,
- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da organizirajo posebne prireditve in druge aktivnosti turističnega značaja, ki so širšega turističnega značaja, pospešujejo promocijo občine in po katerih Občina Sv. Jurij v Slov. goricah izkazuje interes.

Izpolnjevanje pogojev in interesa občine iz prejšnjega odstavka presoja komisija.

5.  Navedba aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja dejavnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev društva in občine na različnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
- izdajanje promocijskega materiala: zgibanke, razglednice, brošure itn.,
- akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, ohranjanja šeg in navad, urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, čistilne akcije in drugo,
- organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev (seminarji, predavanja, delavnice itn.).

6. Merila za pridobitev sredstev in okvirna višina sredstev
Višina sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev se določi na podlagi naslednjih meril:
- redna dejavnost društva,
- število članov v društvu,
- okrogla obletnica delovanja društva.

Višina sredstev za sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti na področju turizma so določi na podlagi naslednjih meril:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
- izdajanje promocijskega materiala,
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanja turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti,
- organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev.

Pri delovanju društev lahko pridobijo točke le društva, ki so primarno turistična, pri programih, projektih in drugih aktivnostih na področju turizma pa lahko pridobijo točke tudi druga društva, če izvedejo program, ki po svoji naravi spada na področje turizma in le-ta ni bil sofinanciran iz katere druge postavke občinskega proračuna ter drugi upravičenci.

Sredstva v višini 3.000,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 401409 – Javni razpis za področje: turizem.

Skupni obseg sredstev se v skladu z 12. čl. Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na    področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestni, št. 8/10), deli v razmerju:
- 30% sredstev za sofinanciranje delovanja društev, torej v višini 900,00 EUR in
- 70% sredstev za sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti, torej v višini 2.100,00 EUR.

7. Rok za prijavo na javni razpis in način dostave predlogov
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do petka, 17.02.2017. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do 17.02.2017 oz. vloge, ki bodo oddane priporočeno na pošti, najpozneje 17.02.2017. Vloge se na naslov naročnika dostavijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – RAZPIS TURIZEM 2017«, na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

8. Dokumentacija, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo izključno na izpolnjenih obrazcih iz razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami, ki so zahtevane. Kandidati izpolnijo toliko obrazcev za sofinanciranje turističnih programov, projektov in drugih aktivnosti, kolikor programov oz. projektov prijavljajo.

9. Datum odpiranja vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Vloge, ki so v razpisnem roku prispele na razpis, pregleda imenovana komisija v roku 15 dni od dneva, določenega za oddajo vlog. Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, komisija s sklepom zavrže. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove vlagatelja, da vlogo v 8 dneh ustrezno dopolni. Nepopolnih prijav komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže. Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev za izvajanje turističnih programov. Predlog posreduje občinski upravi. Občinska uprava v roku 8 dni od prejema predloga upravičencem izda odločbo o odobrenih sredstvih za razpisno obdobje, na katero je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema odločbe. Zoper županovo odločitev ni pritožbe. Z izbranimi izvajalci turističnih programov, župan sklene pogodbo. Če upravičenec v 15 dneh po prejemu osnutka pogodbe, slednje ne podpiše, se šteje, da od pogodbe odstopa.

10. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi razpisa. Prevzame se lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ali na internetni strani www.obcinajurij.si, Javni razpisi. Vse ostale informacije lahko dobite pri Jasni Senekovič, telefon 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in vsak dan v času uradnih ur občine.

Datum: 13.01.2017
Zadeva: 322-2/2017-

                                                                                           Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                          Peter Škrlec
                                                                                                              Župan

Objaviti:
- spletna stran,
- oglasna deska.

 

pdfRAZPISNA DOKUMENTACIJA.pdf

 

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih