Nadomestne volitve za člana Občinskega sveta

OBJAVE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE:

 

19.09.2016
pdfPOROČILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE.pdf

                                                                                       
03.09.2016
JAVNA OBJAVA POTRJENIH KANDIDATUR    

pdfRAZGLAS.pdf                                                  

 

JAVNA OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST MED VOLILNO KAMPANJO ZA NADOMESTNE VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH V 4. VOLILNI ENOTI

pdfJavna objava - plakatna mesta.pdf

 

OBVESTILO O VPOGLEDU V VOLILNE IMENIKE

Na podlagi 22. člena Zakona o evidenci volilne pravice, Ministrstvo za notranje zadeve najpozneje 20 dni po razpisu volitev sestavi volilne imenike za pregled v elektronski obliki.

Obveščamo vas, da so volilni imeniki za nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 4. volilni enoti, ki bodo v nedeljo, 18. septembra 2016, izdelani in na vpogled neposredno v evidenci volilne pravice.

Vpogled je možen na sedežu Upravne enote Lenart vsak dan v času uradnih ur.

 

VLOŽITEV KANDIDATUR

Občinska volilna komisija Občine Sv. Jurij v Slov. goricah obvešča, da je dne 24.08.2016 zadnji dan, ko se pri pristojnem upravnem organu lahko podpiše obrazec podpore kandidaturi oz. listi kandidatov.

Prav tako je v sredo, 24.08.2016, do 19. ure zadnji rok za vložitev kandidatur na sedežu Občinske volilne komisije (Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol). Pri tem je potrebno upoštevati, da je kandidaturo mogoče vložiti točno do tega roka (datum dospetja vloge) in da se ne upošteva datum oddaje na pošto.

Zaradi lažje odprave morebitnih pomanjkljivosti priporočamo, da kandidature vložite dan ali dva pred iztekom roka.

docOBRLV9 - KANDIDATURA ZA VOLITVE ČLANA OS.doc
pdfOBRLV9 - KANDIDATURA ZA VOLITVE ČLANA OS.pdf

H kandidaturi (OBRLV9) je potrebno priložiti:
• Soglasje kandidata (OBRLV8)
• Obrazec za podatke iz 17. čl. ZVRK
• 15 obrazcev LV-1 (samo tisti, ki kandidirajo s podporo volivcev)

Politične stranke priložijo še:
• Pravila politične stranke
• Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo
• Seznam članov stranke, ki so določili kandidaturo (lista prisotnih)

docOBR LV-8 soglasje kandidata obcinski svet.doc
pdfOBR LV-8 soglasje kandidata obcinski svet.pdf

pdfLV-2-SLO - podpora kandidaturi.pdf

docVolilna kampanja obrazec za podatke iz 17 cl.ZVRK.doc
pdfVolilna kampanja obrazec za podatke iz 17. cl.ZVRK.pdf

 

 

Objava nadomestnih lokalnih volitev na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve: http://www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/12137/9794/

 

JAVNI POZIV K POSREDOVANJU PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSEDNIKOV IN ČLANOV VLOLINIH ODBOROV IN NJIHOVIH NAMESTNIKOV

pdfJavni poziv.pdf

docxPredlog.docx

docxIzjava.docx

Rok za posredovanje predlogov: do 02.07.2016 oz. poslani po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno: 02.07.2016, na naslov: Občinska volilna komisija, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

 

pdfUgotovitveni sklep o številu potrebnih podpor

pdfSklep o določitvi volišč

pdfROKOVNIK.pdf

pdfSklep o določitvi posebnih oblik glasovanja

Občinska volilna komisija Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je razpisala nadomestne volitve za člana Občinskega sveta v 4. volilni enoti, ki bodo v nedeljo, 18.09.2016.

Dan, s katerim pričnejo teči roki za volilna opravila: 22.06.2016!

pdfSklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

 

SKLEP OBČINSKEGA SVETA OBČINE SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH:

pdfUgotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta