Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega položajnega delovnega mesta »direktor občinske uprave« v Občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bil 01.12.2016 objavljen na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.
 
Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka. Kandidati lahko zaprosilo za posredovanje informacij o izbirnem postopku pošljejo na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 
 

Jurovski Dol, 13.03.2017
Zadeva: 110-11/2016-
                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                   Peter Škrlec 
                                                                   Župan 
 
 
 

POTEKLO - JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO POLOŽAJNEGA DELOVNEGA MESTA "DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE"

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi prvega odst. 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) objavlja


javni natečaj
za zasedbo položajnega delovnega mesta
direktor občinske uprave


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto na položaju, morajo poleg  splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, izpolnjevati naslednje pogoje:
1. najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
2. najmanj 6 let delovnih izkušenj,
3. državljanstvo Republike Slovenije,
4. znanje uradnega jezika,
5. opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
6. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
7. funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
8. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v tajanju več kot šest mesecev,
9. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Želena znanja:
- znanje dela z računalnikom (word, excel),
- sposobnost nastopanja v javnosti - komunikacijske veščine.

Delovno področje razpisanega delovnega mesta:
- vodenje in koordinacija dela občinske uprave;
- skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi;
- zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri razvoju občine;
- vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
- strokovno svetovanje na upravno - pravnem področju;
- strokovno svetovanje občinskemu svetu, odborom in komisijam;
- pomoč županu in občinskemu svetu;
- vodenje odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji;
- samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv;
- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja gospodarskih javnih služb, varovanja okolja in urejanja prostora;
- opravljanje drugih nalog, določenih z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.
 
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. dokazila o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oz. opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
5. izjavo o znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
6. izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
7. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
8. izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
9. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno, oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oz. zaključen specialistični študij. Delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto v kolikor ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09- odl. US ( 48/09- popr.) in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odst. 81. čl. ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.
V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi in na podlagi ustnega razgovora.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktorja občinske uprave opravljal v nazivu višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj- direktor občinske uprave«, na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Jasna Senekovič, tel. št. 02/729 52 53.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Zadeva: 110-11/2016-
Datum: 01.12.2016


                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                             Peter Škrlec
                                                                             Župan

 

Objavljeno: 01.12.2016

PRED SEZONSKO GRIPO POSKRBIMO ZA ZAŠČITO

V prihodnjih tednih in mesecih lahko pričakujemo obolevanje prebivalcev za gripo. Kakšna bo letošnja sezona gripe, je nemogoče napovedati. Običajno pa je vsako leto vrh sezone gripe januarja ali februarja, ko beležimo največje število obolelih.  Gripi se vsako jesen in zimo pridružijo še drugi povzročitelji okužb dihal.

Preprečevanje gripe
Gripa je zelo nalezljiva bolezen in virus se z lahkoto širi med prebivalci. Po ocenah zanjo vsako sezono zboli do 10 odstotkov prebivalcev, kar je do 200.000 naših prebivalcev. Za preprečevanje širjenja je priporočljivo upoštevati tri enostavna pravila:
•    poskrbimo in okrepimo zdravje s pravilno prehrano in dovolj gibanja  ter se izogibamo natrpanim prostorom;
•    cepimo se proti gripi in tako zmanjšamo verjetnost, da bi po okužbi zboleli;
•    če zbolimo, ostanemo doma in poskrbimo, da okužbe ne prenesemo na svoje bližnje:  temeljito in pogosto si umivamo roke in pri kihanju ali kašljanju si usta pokrijemo s papirnatim robčkom za enkratno uporabo ali kihamo/kašljamo v rokav.

Komu je gripa posebej nevarna?
Čeprav cepljenje proti gripi priporočamo vsem prebivalcem, je posebej priporočljivo za tiste, ki bi lahko imeli težek potek bolezni.
Cepljenje proti gripi še posebej priporočamo:
•    starejšim od 65 let,
•    kroničnim bolnikom in njihovim družinskim članom,
•    osebam, ki imajo izrazito povečano telesno težo,
•    majhnim otrokom (od šest mesecev do drugega leta starosti) in njihovim družinskim članom,
•    nosečnicam in njihovim družinskim članom,
•    zdravstvenim delavcem, ki so pri svojem delu izpostavljeni nevarnosti okužbe ali pri delu lahko prenesejo okužbo na druge osebe,
•    drugim delavcem v nujnih službah, ki so pomembni za delovanje različnih dejavnosti.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, zato se spreminja tudi cepivo, ki je vsako leto pripravljeno tako, da ščiti proti virusom, ki bodo predvidoma krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti se je treba vsako leto z enim odmerkom cepiva, za otroke mlajše od devet let, ki se prvič cepijo proti gripi, sta potrebna dva odmerka. Zaščita se vzpostavi približno dva tedna po cepljenju in traja več mesecev, postopoma upada in je po enem letu lahko že prenizka.
Cepljenje proti gripi ščiti tako pred boleznijo kot tudi pred morebitnimi zapleti, ki gripo spremljajo. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z znaki obolenja dihal in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri ogroženih skupina prebivalstva pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti (kot so virusne in bakterijske pljučnice) in tudi z višjo smrtnostjo. Pri omenjenih skupinah cepljenje zmanjšuje tveganje za hospitalizacije in tudi smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov.

Precepljenost proti gripi se zmanjšuje
V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka in je med najnižjimi v Evropski uniji. Prejšnjo sezono je bilo pri nas cepljenih rekordno malo ljudi – manj kot 70.000 oseb, kar je precej manj kot pred približno 10-imi leti, ko se je proti sezonski gripi cepilo skoraj 200.000 prebivalcev.

Zaskrbljujoč je trend precepljenosti, saj se število cepljenih vsako leto zniža. Prav tako se zadnja leta znižuje delež cepljenih v najbolj ogroženi skupini prebivalcev, to je med starejšimi od 65 let, ki je lani znašal le še dobrih 10 odstotkov, kar je daleč od cilja Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bil delež cepljenih proti gripi v skupini nad 65 let (in drugih rizičnih skupinah) kar 75 odstotkov. S povečanjem precepljenosti pri teh skupinah bi lahko preprečili težje poteke bolezni in številne zaplete, pa tudi marsikatero smrt. Zato bi bilo v Sloveniji treba dodatno spodbuditi cepljenje proti gripi, predvsem rizičnih skupin in zdravstvenih delavcev.  

Kje se izvaja cepljenje?
Cepljenje se izvaja pri izbranih zdravnikih in v ambulantah na območnih enotah NIJZ po celi Sloveniji.  
V Pomurju  se cepljenje izvaja  v ambulanti  NIJZ OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b (pri železniški postaji). Naročanje ni potrebno.
Cena cepljenja proti gripi znaša 14 EUR, za kronične bolnike in starejše od 65 let pa cepljenje stane 7 EUR.
Vir: http://www.nijz.si/sl/pred-sezonsko-gripo-poskrbimo-za-zascito-0

preprecevanje gripe

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih