Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Osebna izkaznica občine: povezava
Župan Peter Škrlec
Naslov Jurovski Dol 70/B
2223 JUROVSKI DOL
Telefon
Fax
E-pošta
02/729 52 50  
02/729 52 55  
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Odgovorna uradna oseba Peter Škrlec
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.obcinajurij.si/za-obcane/katalog-informacij-javnega-znacaja
in v fizični obliki v prostorih občine.
Datum prve objave kataloga 24.01.2008
Datum zadnje dopolnitve 15.10.2015
Pravna podlaga Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi infomacij    
javnega značaja
2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
Organigram občine pdfPovezava
Kratek opis delovnega področja občine

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in statutom, zlasti pa:

 1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:
      - sprejema statut in druge predpise občine,
      - sprejema proračun in zaključni račun občine,
      - načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
      - predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
 2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
      - ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
      - pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
      - sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
      - sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
 3.     Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
      - spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
      - sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
      - pospešuje gospodarski razvoj,
      - sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
      - z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov.
 4.     Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
      - v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
      - sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
      - spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
      - spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
      - gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
      - v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj,
      - sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske problematike občanov.
 5.     Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
      - zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,
      - nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
      - gradi in vzdržuje komunalne objekte in naprave.
 6.     Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
      - ustanovi vzgojno izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
      - v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
      - sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
      - z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
      - ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.
 7.     Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
      - spremlja stanje na tem področju,
      - pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
      - sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami.
 8.     Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
      - omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
      - določa občinski program športa,
      - zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
      - z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
      - sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.
 9.     Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
      - izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
      - spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
      - sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
      - sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
      - z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.
 10.     Upravlja, gradi in vzdržuje:
      - lokalne javne ceste in druge javne poti,
      - površine za pešce in kolesarje,
      - igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
      - javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine,
      - zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.
 11.     Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:
      - organizira reševalno pomoč v požarih,
      - organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
      - zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
      - zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
      - sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
      - opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.
 12.     Ureja javni red v občini tako, da:
      - sprejema ustrezne splošne akte,
      - določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
      - ureja lokalni promet in določa prometno ureditev,
      - organizira občinsko redarstvo,
      - izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami,
      - opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
      - opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

    Statut Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10), povezava.

Kontaktni podatki uradne osebe,
pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Jasna Senekovič, univ. dipl. prav.
Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve, družbene dejavnosti in turizem
Tel: 02/729 52 53
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Seznam zakonov, podzakonskih predpisov
in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
Državni register: povezava
Predpisi lokalne skupnosti: povezava
Prečiščena besedila predpisov,
ki se nanašajo na delovno področje organa: povezava
Predpisi Evropske skupnosti: povezava
Seznam predlogov predpisov  Seje občinskega sveta: Povezava
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih docObčinski program varnosti
pdfLetni program športa za leto 2015
pdfLetni program kulture za leto 2015
pdfLokalni energetski koncept
pdfStrategija razvoja turizma na območju Osrednje Štajerske za obdboje 2010-2020
Objave in razpisne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila Portal javnih naročil: povezava
Javna naročila na spletni strani občine: povezava
Seznam vrst upravnih postopkov
 1.     Družbene dejavnosti
      - Izdaja odločbe o višini plačila za program vrtca oz. začasne odločbe o oprostitvi plačila
      - Obvezno zdravstveno zavarovanje oseb brez prejemkov
      - Odločba o prejemu enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka
 2.     Gostinstvo, kmetijstvo, prodaja
      - Soglasje za prodajo na premičnih stojnicah
 3.     Lokacijske informacija
      - Potrdilo o namenski rabi zemljišča
      - Lokacijska informacija za določitev gradbene parcele
      - Lokacijska informacija za gradnjo objektov
 4.     Soglasja za poseg v javne površine
      - Pridobitev projektnih pogojev za varovalni pas občinske ceste
      - Dovoljenje za zaporo občinskih cest
 5.     Stanovanjske zadeva
      - Sklenitev najemnih pogodb
 6.     Komunala in gospodarstvo
      - Kršitev odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti
      - Potrdilo o predkupni pravici
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja  1. Seznam nagrajencev Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
2. Seznam planskih prostorskih dokumentov 
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov  Prostorski informacijski sistem občin
Povezava 
Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja 

1. Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
2. Evidenca najemnikov občinskih stanovanj
3. Evidenca o dejanskih zasedenosti delovnih mest v občinski upravi
4. Evidenca o strukturi javnih uslužbencev v občinski upravi
5. Evidenca o dijakih in študentih na študentskem delu
6. Evidenca prejemnikov pomoči v kmetijstvu
7. Evidenca najemnikov grobnih mest
8. Evidenca vlagateljev vloge za uveljavitev enkratne finančne vzpodbude ob rojstvu otroka
9. Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov nadzornega odbora
10. Evidenca prejemnikov finančne pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in samozaposlovanja

Druge informacije javnega značaja  Novice o delovanju občine
Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja

pdfLetno poročilo 2014
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
Dostop preko spleta  www.obcinajurij.si
pdfZahteva za dostop do informacij javnega značaja 
Opis fizičnega dostopa do informacij javnega značaja  V prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v času uradnih ur:
- ponedeljek od 8. do 14. ure
- torek od 8. do 14. ure
- sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure
- četrtek od 8. do 14. ure
- petek od 8. do 13. ure. 
Opis delnega dostopa do informacij javnega značaja  Pooblaščena uradna oseba organa lahko omogoči zgolj delen dostop do informacije javnega značaja. Podrobnejša vsebina delnega dostopa je urejena v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07), ki jo je izdala Vlada RS. 
Stroški  Stroški se zaračunajo na podlagi Cenika materialnih stroškov, ki ga je izdal župan občine v skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/05, 119/07). 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA  
Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja 

1. Zahteva za posredovanje informacij o načinu izvajanja GJS zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov

2. Zahteva za psoredovanje inforamcij o izvedenih javnih naročilih za inženirkse storitve med 01.01.2014 in 30.06.2014.

3. Zahteva za posredovanje informacij o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev.

4. Zahteva za posredovanje informacij o letnem načrtu investicij občine in izdanih sklepih o začetku postopka javnega naročanja

5. Zahteva za podatke o nazivu in naslovu izvajalca, ki je v skladu z ZJN-2 je v letu 2007 izvedel dobavo in montažo opreme kuhinje v Osnovni šoli Jurovski Dol.

6. Zahteva za podatke o sredstvih, ki jih je občina na kakršnikoli pravni podlagi dala Katoliški cerkvi ali njenim sestavnim delom

7. Zahteva za podatke o obliki zagotavljanja izvajanja javne službe ravnanja z odpadki

8. Zahteva za podatke o stolih in mizah, ki jih uporabljajo zaposleni na občini in ime in priimek ter naslov odgovorne osebe ali ustanove, ki je pri občini pooblaščena za skrb za zdravje ter varnost pri delu


    

 

 

Vreme

bannervolitveobcina2014

NVZCOS

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih