Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

OBVESTILO OBČANOM IN OBČANKAM

Naprošamo vas, da zaradi povečanega števila okužb in razglašene epidemije vzpostavite stik z občinsko upravo preko telefona, elektronske pošte ali navadne pošte, občino pa obiščete le v nujnih primerih.
 
Ob tem vas obveščamo, da v kolikor sumite ali imate potrjeno okužbo na Covid-19 in ne boste imeli možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila, zaščitna sredstva…) lahko za pomoč pokličete na tel. št. 041 327 011 (Samo Kristl) ali 051 425 034 (Alen Breznik).
 
Vse občane in občanke tudi prosimo, da še naprej upoštevajo vse preventivne ukrepe h katerim pozivata vlada in NIJZ, saj bomo le tako omejili širjenje okužbe s koronavirusom.

OBČINSKI SVET JE ZASEDAL NA 13. REDNI SEJI

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v četrtek, 19.11.2020 zasedal na 13. redni seji. Seja je potekala v dvorani Kulturnega doma Jurovski Dol, v skladu z navodili NIJZ in sprejetimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. 
 
Osrednja točka seje je bila obravnava proračuna občine za leto 2021. Prihodki so načrtovani v višini 2.415.255 EUR, odhodki pa v višini 2.917.661 EUR. Razlika predstavlja ostanek sredstev na računu na dan 31.12.2020. 42% vseh odhodkov predstavljajo investicijski odhodki in transferi, kar pomeni, da je predlog proračuna za leto 2021 investicijsko naravnan. V letu 2021 bomo nadaljevali s projektom, ki je sofinanciran na podlagi 21. in 23. člena ZFO-1 s strani MGRT, Rekonstrukcijo občinskih cest IV. faza. V prihodnjem letu načrtujemo sofinanciranje asfaltiranja nekategoriziranih občinskih cest v višini 15.000 €, sanacijo plazu na območju ceste in objektov pri naslovu Jurovski Dol 28, investicijsko vzdrževanje občinskih cest: 30.000 € in Ureditev ceste LC 203 071 Zg. Žerjavci – Gasteraj – Zg. Velka v višini 140.000 €. Prav tako nadaljujemo večleten projekt Kolesarske povezave na območju ORP Slov. gorice. Tudi v prihodnje nadaljujemo z aktivnostmi v povezavi z ustvarjanjem pogojev za pospeševanje poseljevanja naše občine. V »Sončni soseski« in »Soseski za šolo« tako načrtujemo asfaltiranje ceste z ureditvijo pločnika. Prav tako je v pripravi občinski podrobni prostorski načrt za območje JD-06 novo stanovanjsko naselje v Jurovskem Dolu. V sklopu projekta Turistično prireditveni prostor Jurovski Dol, s katerim se bomo prijavili na javni poziv LAS Ovtar Slovenskih goric, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, načrtujemo ureditev asfaltnega prireditvenega prostora v centru Jurovskega Dola za namene večjih prireditev (Jurjevo, Jurjevi dnevi), sicer pa za parkirišča, v okviru katerih bosta urejena tudi predvidoma dva parkirna prostora – postajališče za avtodome in polnilnica za električna vozila. Poleg tekočega vzdrževanja cest, zimske službe in drugih vzdrževalnih del, velik del proračuna, 586.870 €, namenjamo za programe izobraževanja. Stroški predstavljajo doplačilo razlike do ekonomske cene vrtca, materialne in druge stroške vzdrževanja šole, financiranje nadstandardnih programov, ki jih izvaja OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol in stroške zagotavljanja šolskih prevozov. V letu 2021 načrtujemo sanacijo poškodovane fasade na starem objektu šole in pripravo projektne dokumentacije za dograditev vrtca pri OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol.
 
Občinski svet je proračun v prvi obravnavi sprejel in ocenil, da je pripravljen do te mere, da se o njem opravi javna razprava, ki bo v nadaljevanju potekala 15 dni.
 
Članica in člani Občinskega sveta so v nadaljevanju še sprejeli predlagane spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v letu 2020 in odločali o statusu javnega dobra v katastrski občini Zg. Gasteraj. Da seja v slabih epidemioloških razmerah ne bi potekala predolgo, so bile pobude in vprašanja s strani članov sveta tokrat podana pisno, nanje pa bodo člani sveta prejeli pisne odgovore. 
 
DSCN9859DSCN9863DSCN9867
 

JAVNA OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2020  

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik 26/18) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  na  svoji 13.  redni seji, dne 19.11.2020 sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021 v prvi obravnavi.
 
Občina Sv. Jurij podaja predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2021 v javno obravnavo. Predlog proračuna za leto 2021,  ki ga sestavljajo splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov, načrt delovnih mest ter letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine je objavljen na spletni strani www.obcinajurij.si. Vpogled v predlog proračuna za leto 2021 je možen v času uradnih ur tudi v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov in zainteresirane javnosti je do 7.12.2020. Priloge, iz katerih mora biti razviden predlagatelj in navedena utemeljitev predloga, lahko posredujete na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 
 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih