Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Sv. Jurij v Slov. goricah bo potekala od 16.08.2017 do 18.09.2017. 

V sredo, 30.08.2017 ob 17. uri bo v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah organizirana javna obravnava. 

Gradivo dopolnjenega osnutka OPN je na vpogled v prostorih Občine Sv. Jurij v Sov. Goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, v sejni sobi, v poslovnem času občinske uprave. 
 
Gradivo javne razgrnitve objavljamo tudi v digitalni obliki:  
 
1. TEKSTUALNI DEL
 
 
2. GRAFIČNI DEL
 
2.1 Strateški del

 
2.2 Izvedbeni del
 
Prikaz območij enot urejanja prostora osnovne oz. podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev: 
List 001-I2827List 002-I2828List 003-I2836List 004-I2837List 005-I2838List 006-I2839List 007-I2846List 008-I2847List 009-I2848List 010-I2849List 011-I2707
 
 
 

JAVNA OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST MED REFERENDUMSKO KAMPANJO

V skladu z 8. čl. Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08-Odl.US, 11/11, 28/11-Odl.US, 98/13 in 8/15), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
 
 
 
JAVNO OBJAVLJA
pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
med referendumsko kampanjo 
 
 
I.
V skladu z Odlokom o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper, ki bo v nedeljo, 24. septembra 2017, se za potrebe referendumske kampanje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
- plakatno mesto pred stavbo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah;
- plakatno mesto pri trgovini Mercator in
- plakatno mesto pred kulturnim domom.
 
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji referendumske kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem, da zagotovijo enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem referendumske kampanje in ob tem organizator, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, le-tega namesti ob skrajni levi rob, vsak naslednji organizator referendumske kampanje pa namesti plakat tik ob že nameščeni plakat.
 
Na plakatno mesto, ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, ampak se plakat namesti na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto. 
 
 
 
II.
Organizator referendumske kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na javnem mestu, pri čemer je dolžan izvajati plakatiranje tako, da s tem ni ovirana običajna uporaba javnih površin in prometna varnost.
 
 
 
III.
Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator referendumske kampanje pridobiti soglasje lastnika. 
 
 
 
IV.
Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ni plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na razpolago proti plačilu. 
 
V.
Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest in drugih javnih površin, sicer jih na stroške organizatorja referendumske kampanje odstrani Režijski obrat Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 
 
Jurovski Dol, 14.08.2017
Zadeva: 042-2/2017-3
 
 
                                                                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                  Peter Škrlec
                                                                                                      Župan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti:
- spletna stran: www.obcinajurij.si,
- oglasna deska. 
 
 

Vreme

bannervolitveobcina2014

NVZCOS

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih