Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

1. IZREDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je v torek, 27.02.2018, zasedal prvič v letošnjem letu, na svoji 1. izredni seji.
 
Izredna seja je bila sklicana zaradi nujnosti pravočasnega sprejema DIIP-a za projekt »Rekonstrukcija občinskih cest III. faza«, s katerim se bo občina prijavila na poziv za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij po 21. in 23. členu ZFO-1. Projekt predvideva ureditev oz. rekonstrukcijo naslednjih občinskih cest:
- LC 203 121 Malna – Plodršnica v celotni dolžini 1.800 m,
- JP 703 341 Zg. Partinje – Široko v celotni dolžini 1.500 m in
- JP 703 407 Zg. Partinje – Najdenik v celotni dolžini 400 m.

Skupna vrednost investicije, ki se bo izvajala v letih 2018 in 2019 po stalnih cenah znaša 477.600 €, vrednost sofinancerskih sredstev MGRT (povratnih in nepovratnih) je 344.330 €.
 
V nadaljevanju je občinski svet sprejel sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Ureditev trškega jedra«, s katerim se namerava Občina Sv. Jurij v Slov. goricah prijaviti na 1. Javni izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin UE Lenart, Duplek, Pesnica, Sv. Andraž v Slov. goricah in Šentilj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih goric. Na osrednjem trgu v Jurovskem Dolu se bodo v okviru operacije odvijale različne prireditve, srečanja, delavnice in dnevi različnih tematik. S projektom bomo zagotovili osnovno opremo za izvedbo teh dogodkov, ki vključuje prenosljiv oder za nastopajoče, stole za obiskovalce, stojnice za ponudnike, gasilske garniture (mize s klopmi)... V okviru projekta se bo zbralo gradivo o življenju Ivana Roškarja in se njemu v spomin izdala knjiga. Ob Roškarjevi trti se načrtuje tudi postavitev t.i. iTerminala, digitalnega spomenika, na katerem bodo naložene vsebine o Ivanu Roškarju in Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Vrednost investicije, ki se bo izvajala od novembra 2018 do decembra 2019, po stalnih cenah znaša 62.291,51 EUR in bo sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
 
Občinski svet je na 1. izredni seji sprejel še sklep o potrditvi DIIP-a za projekt »Kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice«. S projektom občine, združene v Območno razvojno partnerstvo Slovenskih goric (ORP SG), to so občine: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sv. Trojica v Slov. goricah, Sv. Jurij v Slov. goricah in Šentilj (razen občine Duplek) in tri pridružene občine: Sv. Andraž v Slov. goricah, Trnovska vas in Sv. Jurij ob Ščavnici, celovito pristopajo k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric. Cilj projekta je usmeritev dnevnih migracij iz avtomobila na kolo. Načrtovana kolesarska mreža je razdeljena na posamezne trase, ki skupaj zajemajo ureditev 128 km kolesarskih povezav in petih izposojevalnic e-koles in e-skuterjev. Skupna vrednost projekta je 15,9 milijonov EUR. Vire za financiranje projekta zagotavljajo Ministrstvo za infrastrukturo RS, EU – ESRR in občine, od tega Občina Sv. Jurij v Slov goricah v obdobju od 2018 do 2022: 161.784,31 EUR.
 
V zadnji točki dnevnega reda, so svetniki obravnavali in sprejeli Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018. Temeljni razlog za rebalans proračuna je zagotoviti sredstva za projekt investicije v cestno infrastrukturo pod imenom »Rekonstrukcija občinskih cest III. faza.« Prav tako so v rebalans proračuna vključili zgoraj navedene investicije po sprejetih DIIP-ih.
 
DSCN7844DSCN7845DSCN7847

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE OVK OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi 35. in 38. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
 
I.
Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) volitve v občinske svete in volitve župana vodijo in izvajajo občinske volilne komisije. V skladu z 38. čl. ZLV občinsko volilno komisijo, ki ima štiriletni mandat, imenuje občinski svet.
 
V skladu z 2. odst. 10. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) ima Občina Sv. Jurij v Slov. goricah Občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju OVK), ki se imenuje v skladu z zakonom in statutom.
 
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani OVK in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.
 
45. čl. ZLV v zvezi s 25. čl. Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list. RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) določa, da član OVK ne more hkrati kandidirati na volitvah. Če član OVK sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha funkcija člana OVK.
 
Občinska volilna komisija:
- skrbi za zakonitost volitev župana in članov občinskega sveta občine,
- potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oz. list kandidatov,
- določa volišča,
- imenuje volilne odbore,
- ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kdo je izvoljen za župana, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

II.
Pozivamo vas, da vaše predloge za člane občinske volilne komisije posredujete na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do torka, 03.04.2018 do 15. ure.
 
Posredovani predlogi naj bodo v zaprti kuverti pravilno označeni z navedbo: »Predlogi za člane OVK – ne odpiraj!«
 
V predlogu za člana OVK mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:
1. Ime in priimek
2. Rojstni podatki
3. Podatki o izobrazbi
4. Podatke o prebivališču
K predlogu za člana OVK je potrebno priložiti tudi podpisano soglasje kandidata.
 
 
Številka: 041-2/2018-1
Datum: 01.03.2018
                                                                                      
                                                                             Gregor Nudl,
                                                 Predsednik komisije za mandatna vprašanja,
                                                                     volitve in imenovanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

Vreme

bannervolitveobcina2014

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih