Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

jurjevi2017

panorama-jurij3

panorama-slika

S SPREJETJEM REBALANSA PRORAČUNA SE BO NADALJEVAL PROJEKT "Ureditev gasterajskih cest - II. faza"

Na aprilski seji Občinskega sveta, ki je bila 18. v tem mandatu in je potekala v četrtek, 06.04.2017, so članice in člani Občinskega sveta sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016. Realizacija proračuna leta 2016 je bila na prihodkovni strani 90% glede na veljavni proračun, 1.790.114 EUR, na odhodkovni strani pa so bili odhodki realizirani v višini 1.773.674 €, kar predstavlja 83% realizacijo vseh načrtovanih odhodkov. Visok delež realizacije pomeni, da je bilo izvedenih večina načrtovanih projektov.

V nadaljevanju seje je bil občinskim svetnikom predstavljen predlog rebalansa proračuna za leto 2017. Temeljni razlog za pripravo rebalansa proračuna je bila zagotovitev nadaljevanja investicije Ureditev gasterajskih cest – II. faza, za katero smo na podlagi že izvedenega javnega razpisa ugotovili, da je z zagotovljenimi sredstvi ne bo mogoče v celoti izvesti. V ta namen smo z rebalansom proračuna za to investicijo dodatno zagotovili 76.786 EUR, izvedbo preplastitve ceste LC 203 141 Zamarkova – Partinje (Krempl) pa premaknili v naslednje leto. Svetnice in svetniki so predlagan rebalans proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 soglasno sprejeli.

Člani občinskega sveta so prav tako podali soglasje k ceni storitve »pomoč družini na domu«, ki jo na območju občine izvaja Center za socialno delo Lenart. Cena za efektivno uro omenjene storitve od 01.03.2017 znaša 15,76 EUR. Cena za uporabnika storitve »pomoč družini na domu« je od leta 2012 znašala 2,81 EUR. Slednja se s 01.06.2017 povečuje na 3,50 EUR.

Jurjevi dnevi 2017 so se z mesecem aprilom že pričeli, 11.  občinski praznik, ki bo letos obeležen z osrednjo proslavo v petek, 21.04.2017, pa se tudi približuje. Občinski svet je tako tudi letos sprejel odločitev o prejemnikih občinskih priznanj, ki bodo podeljena  na osrednji proslavi. Letošnji prejemniki priznanja Občine Sv. Jurij so Ivanka Božičnik iz Jurovskega Dol, Franci Šnajder iz Zg. Gasteraja, Elica Sagadin iz Sp. Gasteraja in Jožef Belna iz Jurovskega Dola. Jurijev srebrnik bo letos podeljen Francu Lorberju iz Jurovskega Dol, najvišje priznanje, to je Jurijev zlatnik pa prejme Lovska družina Sv. Jurij Jurovski Dol, ki je v lanskem letu obeležila 70. obletnico delovanja.
 
DSCN7134DSCN7136DSCN7138DSCN7140DSCN7143
 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O PRODAJI PREMIČNIN

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 34. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ( (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju držav in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16) objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNE
POGODBE O PRODAJI

1. Predmet prodaje
Predmet prodaje obsega  osebno vozilo FIAT DOBLO Cargo 1,2, letnik 2002, invet. šetv. 0528.

Knjigovodska vrednost premičnine je 750 EUR.

Premičnina se prodaja posamezno, po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru prenizko ponujene cene ne bo pristopil k sklenitvi prodajne pogodbe.

2. Dodatne informacije o predmetu prodaje
Prodajalec bo omogočil ogled premičnine, ki se prodaja.
Ponudniki morajo svoj prihod obvezno predhodno (najmanj en dan pred ogledom) najaviti na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

3. Način vložitve ponudb
Ponudnik mora v celoti izpolniti obrazec, ki je priloga te namere (priloga 1) in ga posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/B 2223 Jurovski Dol. Na ovojnici mora biti naveden ime oz. naziv in naslov ponudnika ter vidna oznaka »namera o sklenitvi neposredne pogodbe - ne odpiraj«.

Rok za predložitev ponudb je 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani prodajalca. Obravnavane bodo ponudbe, oddane priporočeno na pošti najkasneje do 24. ure zadnjega dneva roka za oddajo ponudb.

4. Sklenitev pogodbe
V skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti bo prodajalec z zainteresiranimi ponudniki opravil pogajanja o ceni, s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno, bo sklenjena neposredno prodajna pogodba.

Celotno kupnino bo moral izbrani kupec poravnati v enkratnem znesku, najpozneje v 8 dneh od podpisa pogodbe z nakazilom na račun prodajalca. Prodajalec bo izročil premičnino kupcu v neposredno last z dnem predložitve dokazila o plačilu celotne kupnine. Kupec je premičnino dolžan prevzeti najkasneje v treh delovnih dneh od plačila kupnine.

Izbrani kupec mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz premičnine z lokacije, kjer se nahaja.

Jurovski Dol, 04.04.2017
Zadeva: 479-1/2017-1 
 
                                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                      Peter Škrlec
                                                                                      Župan
 
 
 
 
 
 
Objavljeno: 04.04.2017
Datum izteka 15 - dnevnega roka: 19.04.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vreme

bannervolitveobcina2014

NVZCOS

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih