Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

8. JURJEVO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN

V soboto zvečer 13. maja 2017  je v Jurovskem Dolu, Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, potekalo 8. Jurjevo srečanje folklornih skupin, ki ga tradicionalno organizira Folklorna skupina Jurovčan, v času praznovanja občinskega praznika Občine Sv. Jurij v Slovenskih goricah. Letos je prireditev potekala tudi v okviru Tedna ljubiteljske kulture – 2017, ki ga organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti R Slovenije.
 
Na Jurjevih srečanjih folklornih skupin želimo obiskovalcem prikazati različnost  Jurjevih običajev po raznih krajih Slovenije in drugih delih Evrope ter s tem tudi del njihovega bogastva kulturne dediščine, oblačil, pesmi in plesov.
 
Folklorne skupine so se pred koncertom zbrale na osrednjem trgu, ki je v letu 2016, skupaj s Hajnčevo potjo, prejel nagrado Turistične zveze Slovenije za 2. mesto v kategoriji najlepše urejenih trških jeder.
 
Obiskovalcem so se predstavile v povorki, ki jo je vodil Zeleni Jurij odganjalec zime in prinašalec pomladi in v krogu skupno zaplesale polko, ki so jo zaigrali vsi godci folklornih skupin. Občudovali smo lahko izvirna folklorna oblačila iz območij Dolenjske, Koroške, Gorenjske, Prekmurja in Štajerske. 
 
Prireditev na odru kulturnega doma je tudi letos pričela Otroška folklorna skupina OŠ Jožeta Hudalesa, pod vodstvom mentorice Barbare Waldhütter, ki je na oder pripeljala Zelenega Jurija in v krogu okoli  njega zapela pesem: 
Hodi, hodi, Sveti Jurij,
nam po sveti tak zakuri,
da mo skoro krave pasli,
nemamo kaj nesti v jasli.
Hodi, hodi, Sveti Jurij,
nam po sveti tak zakuri,
da že trate zelenijo,
kosci skoraj že kosijo.
Dajte mu, dajte, jurja darovajte, dajte mu vina, da ga ne bu zima, dajte mu mesa...
 
Nakar so zaplesali in predstavili, letošnjo novo odrsko postavitev ŠOŠTAR PIK PIK.
 
Folklorna skupina Cepci Kulturno umetniškega društva Ligojna, v občini Vrhnika, pod vodstvom Sebastjana Sveteta, se je predstavila s spletom dolenjskih plesov.
 
Folklorna skupina Beltinci, ki deluje v okviru Kulturno-umetniškega društva Beltinci in jo vodi mentor Edvard Črnič, je v plesnem spletu DOUŽNJEK, ki so ga plesali ob žetvi, prikazala kako so dekleta  po vsaki žetvi spletla venec iz najlepšega žitnega klasja in rož ter ga nato izročile najboljšemu koscu. Ali pa morda tistemu, ki jim je bil najbolj všeč.
 
Folklorna skupina Trbovlje, Kulturnega društva svoboda center, je pod vodstvom predsednice društva in mentorice Jožice Brečko, zaplesala splet koroških plesov. 
 
Folklorna skupina Kamnik, ki jo vodita Tanja Drašler in Darko Lešnjek, se je predstavila z odrsko postavitvijo, ki nosi naslov: NA PLANINI, kjer se lahko dogaja marsikaj! Toda najprej je moralo biti opravljeno delo, šele potem se je lahko sproščeno druženje fantov in deklet, razvilo v živahen ples.
 
Gostiteljica - Folklorna skupina Jurovčan, ki jo strokovno vodita mentorici Darinka Kramberger in Cilka Neuvirt, se je predstavila  z odrsko postavitvijo »KAJ ČE JIRGECA DOBIM«. Vaške fante - posebneže so včasih poimenovali JIRGECI. Le - ti so bili dokaj nenavadni. Nekoliko starejše, še "ledik" (samsko) dekle, si je močno želelo moža. Ob zabavi na vasi, se je v svoji nerodnosti znašel pred njo takšen JIRGEC. Kaj kmalu se je med njima vnela iskrica in povabila ga je na ples. Takrat se je izkazalo, da je JIRGEC odličen plesalec.
 
Plesni del prireditve je zaključila Mladinska FS Jurovčan, ki je s svojim delovanjem pričela oktobra lani, z živahno odrsko postavitvijo z naslovom: ČINDARA. Mlade folklornike vodita mentorici Nevenka Gungl in Cilka Neuvirt. Mladi folklorniki nam dajejo upanje, da se za nadaljevanje folklorne tradicije v našem kraju res ni treba bati. 
 
Številne obiskovalce prireditve sta pozdravila in nagovorila župan Peter Škrlec in  predsednik kulturnega društva Miroslav Breznik.
 
Po prireditvi je bila v avli Fredija Neuvirta otvoritev skupne razstave del  članov likovne skupine KD Ivan Cankar  Jurovski Dol, ki so nastala na letošnjem EX TEMPORU na temo Jurjevanje, ter prijetno druženje folklornikov, likovnikov in obiskovalcev.
 
Video: 
 
                                                                                   Miroslav Breznik,
                                                                                   predsednik društva
 
 
 JSFS -_PLES_V_KROGU

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2017

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2017 (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/17) in 7. člena Statuta Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) objavlja
 
 
JAVNI RAZPIS 
ZA SOFINANCIRANJE  PROGRAMOV IN PROJEKTOV
RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
ZA LETO 2017
 
 
 
1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa 
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.
 
 
2. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini. 
 
Na podlagi tega razpisa se ne sofinancira delovanje društev in organizacij, ki jih občina sofinancira po zakonu. 
 
 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti
Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in izvajajo dejavnost na območju občine oz. ne glede sedež, če je program zastavljen tako, da vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini,
- vsaj 2/3 članstva društva občanov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v kolikor ne dosegajo kvote 2/3, so upravičeni do 50% deleža glede na kriterije in merila  vrednotenja programov, 
- so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oz. ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
- imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske, organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, 
- dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izkazuje doseganje ciljev iz pravilnika. 
 
4. Merila za dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
- število članov, 
- praznovanje okroglih obletnic, 
- datum ustanovitve, 
- prireditve lokalnega značaja,
- sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v občini, 
- organizacija predavanj, 
- projekti društva. 
 
Merilo redni stroški društva se upošteva samo za društva registrirana na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
 
5. Okvirna vrednost razpisa
V proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na proračunski postavki 401108 Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev, zagotovljeno v višini do 5.670,00 EUR proračunskih sredstev, pri čemer se bodo proračunska sredstva v skladu z veljavnim Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), razdelila v naslednjih deležih:
- 60% proračunskih sredstev oz. 3.402,00 EUR za društva, ki imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah;
- 20% proračunskih sredstev oz. 1.134,00 EUR za društva, ki imajo sedež na območju Upravne enote Lenart in 
- 10% proračunskih sredstev oz. 567,00 EUR za društva, ki imajo sedež izven območja UE Lenart.
 
 
6. Določitev obdobja za porabo sredstev
Proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2017 oz. najkasneje do 31.01.2018. 
 
 
7. Razpisni rok
Prijavljen predlog na razpis mora biti izdelan izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predlog mora vsebovati zahtevane priloge oz. dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. 
 
Predlogi prijavljeni na razpis morajo biti predloženi najkasneje do petka, 16.06.2017. Za pravočasno prispele se bodo šteli predlogi, ki bodo oddani na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 16.06.2017 oziroma predlogi, ki bodo oddani priporočeno po pošti, najpozneje 16.06.2017.
 
Predlogi, ki bodo prispeli po roku se ne bodo odpirali in bodo vrnjeni naslovniku. Oddaja predloga pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili razpisa.
 
 
8. Način dostave predlogov
Predlog je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZNA DRUŠTVA 2017«. 
 
9. Oseba za dajanje informacij
Oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Jasna Senekovič, tel. št. 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 
 
10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani www.obcinajurij.si in v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vsak delovni dan v času uradnih ur. 
 
 
11. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa
Predlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po zaključeni obravnavi predlogov tričlanske komisije, ki jo je imenoval župan.
 
Komisija na podlagi meril in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov in projektov. Predlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske uprave. Financiranje na razpisu izbranih programov in projektov se izvede na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju posameznega programa oz. projekta, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev. 
 
 
Jurovski Dol, 15.05.2017
Zadeva: 033-1/2017-2
 
                                                                              Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                              Peter Škrlec
                                                                              Župan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti: 
- oglasna deska občine, 
- spletna stran občine. 
 
Objavljeno: 15.05.2017

Vreme

bannervolitveobcina2014

NVZCOS

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih