Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CSD MARIBOR

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10, 9/18), objavlja
                                                                                  
JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV
ZA PREDSTAVNIKA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CSD MARIBOR

Vlada RS je v okviru reorganizacije centrov za socialno delo sprejela sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Maribor (objava v Uradnem listu RS, št. 30/18). Center za socialno delo Maribor je občini 25.09.2018 posredoval dopis z zahtevo po imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Maribor (v nadaljevanju svet). Zaradi vzpostavitve delovanja sveta je potrebno najpozneje do 30.11.2018 imenovati predstavnika.
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah poziva politične stranke in druge zainteresirane, da do petka, 26.10.2018 do 12. ure, podajo predloge za imenovanje predstavnika, ki bo v svetu zastopal interese občine in zagotavljal dobro komunikacijo med svetom in občino.
 
Predlog mora biti podan na obrazcu, ki je sestavni del poziva. Predlogu je potrebno obvezno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. imenovanjem. 
 
Prosimo vas, da pisne predloge posredujete v zaprti ovojnici z označbo na prvi strani »IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CSD – NE ODPIRAJ« priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Rok za oddajo je petek, 26.10.2018 do 12. ure. Prijava se šteje za pravočasno, če prispe na naslov občine do izteka roka. Prijava šteje za pravočasno tudi, če je poslana s priporočeno pošiljko in oddana na pošti najpozneje zadnji dan za prijavo.
 
Kasneje prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala.
 
 
Zadeva: 122-12/2018-2
Jurovski Dol, 18.10.2018


                                                                              Gregor Nudl
                                                   Predsednik komisije za mandatna vprašanja,
                                                                      volitve in imenovanja
                                                                             
                                                                              
 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih