Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH V OBČINI LENART ZA OBMOČJE OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 106/10 - popravek, 80/10-ZU-PUDPP, 43/11 -ZKZ-C, 57/12, 57/12 -ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US, 76/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) župan Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah objavlja


JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart
za območje občine  Sveti Jurij v Slovenskih goricah

I.

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart za območje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.


II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od vključno 16. 09. 2016 do vključno 03. 10. 2016 javno razgrnjeno v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol,  v času uradnih ur.


III.

Javna obravnava javno razgrnjenega gradiva bo v sredo, dne 28. 09. 2016 ob 14.30 uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.


IV.

V času javne razgrnitve in javne obravnave ima javnost pravico dajati pripombe, predloge in mnenja na javno razgrnjeno gradivo. Pripombe, predloge in mnenja lahko zainteresirani podajo:
• pisno na kraju javne razgrnitve;
• ustno na zapisnik v času javne razgrnitve;
• ustno na javni obravnavi;
• pisno po pošti na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., s pripisom: SD PUP. 

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah bo proučila podane pripombe, predloge in mnenja, podana v času javne razgrnitve in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah: http://www.obcinajurij.si/.

Nečitljivih, nepodpisanih in prepozno prispelih pripomb, predlogov in mnenj ne bomo obravnavali.

V.

To naznanilo se dne 09.09.2016 objavi na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah: http://www.obcinajurij.si/ ter na oglasni deski občine.


Številka: 3500-19/2007-
Jurovski Dol, dne 09.09.2016 
   
   
                                                                               Župan
                                                                               Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                               Peter Škrlec

 

pdfJAVNO NAZNANILO.pdf

13. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je po poletnih mesecih, v četrtek 08.09.2016 zasedal na 13. redni seji, na kateri je bil seznanjen s polletno realizacijo proračuna občine v letu 2016. Prihodki so bili na dan 30.06.2016 realizirani 43% oz. v višini 855.372 EUR glede na veljaven proračun, odhodki pa v višini 667.895 EUR, kar pomeni 31% realizacijo. Po besedah župana Petra Škrleca je polletna realizacija pričakovana, nižje realizirani odhodki pa predstavljajo predvsem na investicijske odhodke (6% realizacija). Z določenimi investicijami je namreč občina v mesecu maju in juniju že pričela, plačilo za slednje pa do presečnega datuma 30.06.2016, še ni zapadlo.

Članici in člani Občinskega sveta so sprejeli rebalans proračuna občine, saj je bilo v proračunu potrebno zagotoviti finančna sredstva za novega proračunskega uporabnika, to je Občinsko volilno komisijo. V nedeljo, 18.09.2016 bodo namreč v 4. volilni enoti (naselje Žitence) potekale nadomestna lokalne volitve za člana Občinskega sveta. Za namen izvedbe nadomestnih volitev je Občinski svet sprejel tudi Sklep o višini nadomestila članom Občinske volilne komisije. V preostalem so se s sprejetim rebalansom tako na odhodkovni kot prihodkovni strani prihodki in odhodki uskladili glede na dosedanjo realizacijo.

Občinski svet je prav tako soglašal s spremembo vsebine pečata OŠ Jožeta Hudalesa in sprejel predlagan Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. Podal pa je tudi soglasje k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu za šolsko leto 2016/2017. S septembrom so v vrtcu oblikovani trije oddelki vrtca. Ravnatelj Stanislav Senekovič je povedal, da so trenutno oddelki polni in napovedal, da bo potreba po odprtju četrtega polovičnega oddelka, glede na trenuten vpis otrok, nastala z mesecem februarjem naslednje leto.

Občinski svet pa je soglašal tudi s strani Centra za socialno delo Lenart predlagano ceno socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki se s 01.08.2016 znižuje in znaša 15,48 EUR. Po socialno varstveni storitvi »pomoč družini na domu«, ki nadomešča institucionalne oblike varstva, se je namreč pokazalo večje povpraševanje, zato se je povečal tudi obseg storitve, namesto 3,5 oskrbovalk, jo sedaj izvajajo 4 oskrbovalke.

DSCN6646DSCN6649DSCN6647

 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih