Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V LETU 2016

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 34/09), Odloka o proračunu občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016 (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/15) in sprejetega Letnega programa kulture v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov
v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah Jurovski Dol 70/b 2223 Jurovski Dol

Telefon: 02/729 52 50
Faks: 02/729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Javni kulturni programi
2. Javni kulturni projekti
2.1 Javne kulturne prireditve
2.2 Stroški delovanja društev, zvez in ostalih

3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti (izjemoma so lahko tudi izvajalci, ki niso registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem interesu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
- posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.

4.  Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
- da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov in projektov,
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega proračuna; - imajo sedež  oziroma stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (izjemoma se lahko prijavijo na razpis in se sofinancirajo izvajalci projektov izven občine Sv. Jurij v Slov. goricah, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo....),
- da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvani, - za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

5. Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016, za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:
1. Za javne kulturne programe sredstva v višini: 3.100,00 EUR
2. Za kulturne projekte v višini: 5.000,00 EUR, od tega:
2.1 Javne kulturne prireditve v višini: 2.700,00 EUR
2.2 Stroški delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev v višini: 2.300,00 EUR.

6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev  
Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: - vrsta  kulturne dejavnosti,
- kakovost izvedbe programa,
- število aktivnih članov in število sekcij, 
- število nastopov na javnih prireditvah,
- število opravljenih vaj in število mentorjev.

Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- raven prireditve,
- število nastopajočih izvajalcev,
- tradicionalnost prireditve,
- pomen prireditve za širši  kulturni prostor,
- vzpostavitev osnov za partnerstvo.

Za ocenjevanje delovanja društev, zvez in ostalih bodo upoštevani:
- realizacija stroškov izvajalcev v preteklem letu in finančni načrt za tekoče leto.

7. Obdobje porabe sredstev:  
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2016 za namene, za katera so bila dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta 2017.

8. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani http://www.obcinajurij.si/za-obcane/javni-razpisi-in-narocila. Dvignete pa jo lahko tudi v sprejemni pisarni v času uradni ur občine.

9. Rok in način oddaje vlog:
Vloga mora vsebovati en izpolnjen obrazec – splošni in obrazce 1, 2.1, in 2.2. Vloga lahko vsebuje več obrazcev, če prijavitelj prijavlja več programov oz. projektov.

Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do petka, 19.02.2016. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 19.02.2016 oziroma vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti, najpozneje 19.02.2016.

Vloge izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – KULTURA 2016«.  Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter merili razpisa.

10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog bo vodila komisija in se bo izvedlo v roku 8 dni od roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo  dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Odločba, s katero bo odločeno, katere kulturne programe in projekte se bo sprejelo v sofinanciranje in v katerem deležu ter katere ne, bo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema odločbe se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper odločbo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov.               

11. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Za dodatne informacije glede objavljenega javnega razpisa lahko pokličete na telefon 02/729 52 53 (Jasna Senekovič) ali pišete na elektronsko pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Datum: 18.01.2016
Zadeva: 610-1/2016-2

                                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                         Peter Škrlec
                                                                                             Župan

                                                                                                   

Objaviti:
- spletna stran,
- oglasna deska,
- Medobčinski uradni vestnik.

 

docxRazpisna dokumentacija v doc obliki.docx
pdfRazpisna dokumentacija v pdf obliki.pdf

 

 

ŽUPANOV SPREJEM DIJAKOV IN ŠTUDENTOV

V ponedeljek, 21.12.2015, je župan Peter Škrlec sprejel dijake in študente, ki so v šolskem oz. študijskem letu 2014/2015 bili uspešni pri izobraževanju oz. na različnih področjih njihovega udejstvovanja. Dijaki in študenti so se prijavili na Javni razpis za dodelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v šolskem/študijskem letu 2014/2015, njihova prijava je ustrezala razpisnim pogojem in merilom, zato so tudi prejemniki finančnih nagrad, ki jih je občina letošnje leto podelila že šestič zapovrstjo.

Župan Peter Škrlec je dijakom in študentom čestital ob osebnem dosežku ob zaključku srednješolskega, dodiplomskega oz. magistrskega izobraževanja in za dosežke na področju športa in kulture. Izrazil je ponos, saj s svojimi uspehi in dosežki pripomorejo k večji prepoznavnosti kraja in občine. Ob tej priložnosti so prisotni dijaki in študenti na sprejemu, prejeli tudi spominsko darilo občine.

V šolskem/študijskem letu 2014/2015 so finančno nagrado s strani občine prejeli:

  1. Denis Verle iz Jurovskega Dola je po končanem rednem izobraževanju na Srednji prometni šoli Maribor na poklicni maturi dosegel 20 točk.
  2. Lea Korošec iz Zgornjega Partinja je diplomirala na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Maribor, po študijskem programu 1. stopnje Arhitektura, in sicer z diplomskim delom Modifikacija stanovanjskih enot vrstnih hiš in v vseh letih študija dosegla povprečno oceno 9,21.
  3. Gregor Verbošt iz Žitenc je dosegel 1. mesto v teku na 1500 m na Državnem prvenstvu Slovenije za mlajše člane v Mariboru, dne 27.6.2015 in 2. mesto v teku na 1500 m na Državnem prvenstvu Slovenije v dvorani v krožnih tekih za člane v Linzu, dne 08.02.2015, sodeloval pa je tudi na mednarodnih mitingih.
  4. Matjaž Kerbrič iz Spodnjega Gasteraja je po končanju II. Gimnazije Maribor, dosegel 44 točk na mednarodni maturi oz. preračunano 34 točk na splošni maturi in prejel naziv zlati maturant ter na 49. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije dosegel 1. mesto oz. zlato priznanje za raziskovalno nalogo na področju Astronomije in fizike z naslovom: Določanje električne prevodnosti kovin z metodo magnetnega zaviranja.
  5. Žiga Perko iz Varde je na Univerzi v Oxfordu izdelal magisterij iz kemije in pridobil naslov Master of Chemistry in v vseh letih študija dosegel povprečno oceno 10.
  6. Jernej Sinič iz Zgornjega Partinja je na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru magistriral po študijskem programu 2. stopnje – Telekomunikacije z magistrsko nalogo Vzpostavitev sistema za dokumentiranje omrežja Univerze v Mariboru in v vseh letih študija dosegel povprečno oceno 9,13.
  7. Klemen Škamlec iz Malne je po končani Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci na poklicni maturi dosegel 22 točk in prejel naziv zlati maturant.
  8. Anja Zorjan iz Jurovskega Dola izkazuje umetniško nadarjenost, saj je končala višjo stopnjo glasbene šole z odličnim uspehom in nastopa na raznih tekmovanjih in prireditvah, v sklopu pihalnega orkestra kot tudi Ansambla Refren.
  9. Tadej Verbošt iz Žitenc je dosegel 3. mesto v teku na 1500 m na Državnem prvenstvu Slovenije v dvorani v krožnih tekih za člane v Linzu, 08.02.2015, sodeloval pa je tudi na raznih mednarodnih mitingih.

L4564-01L4564-02L4564-03L4564-04L4564-06L4564-08L4564-10L4564-12L4564-14L4564-15L4564-16

 

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih