Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

9. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Na novembrski seji občinskega sveta (9. zapovrstjo v tem mandatu), ki je bila v četrtek, 19.11.2015 je članicam in članom občinskega bil predstavljen proračun za naslednje leto. Višina predlaganega proračuna za leto 2016 je 1.997.016 EUR na prihodkovni strani in 1.961.458 EUR na odhodkovni strani. V primerjavi s sedaj veljavnim proračunom za leto 2015, je proračun za leto 2016 nižji za 4%. Zaključek finančne perspektive v okvirju kohezijske politike 2007-2013 se odraža v precej nižjem deležu investicijskih odhodkov občinskega proračuna. Glavnina vseh investicij v proračunu za leto 2016 predstavljajo vlaganja v občinsko cestno infrastrukturo. Po županovi predstavitvi predloga proračuna, so o predlogu razpravljali člani občinskega sveta, ki so v nadaljevanju sprejeli Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016 v prvi obravnavi in nato še sklep, da se o predlogu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2016 opravi javna razprava.

Občinski svet je soglašal s predlaganimi spremembami in v drugih obravnavah potrdil Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in Odlok o predmetu in pogojih opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. Oba sprejeta odloka predstavljata osnovno za izbiro koncesionarja za ravnanje z odpadki (zbiranje komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov). Izbiro koncesionarja bodo v začetku naslednjega leta izvedle skupaj vse občine, ki spadajo v območje Upravne enote Lenart.

Članice in člani Občinskega sveta so sprejeli sklep, s katerim so potrdili Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev športnega igrišča pri šoli, ki je bil pripravljen s strani občinske uprave. Projekt je občina že prijavila na javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018. Z izvedbo projekta načrtujemo preplastitev športnega igrišča pri šoli s športnikom veliko prijaznejšo športno podlago, vključno s tekaško stezo.

Na željo članic in članov Občinskega sveta pa sta na seji svoji ponudbi za izdelavo zbornika oz. kronike občine, predstavila predstavnika podjetij Bioenergija d.o.o. in Pika, Zmagoslav Šalamun s.p. Občinski svet je bil soglasnega mnenja, da se po desetih letih delovanja občine izdela zbornik, ki bo orisal zgodovino in sedanjost našega kraja.  

DSCN5545DSCN5546DSCN5547DSCN5550DSCN5554DSCN5556

 

JAVNA OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE BREZPLAČNIH PLAKATNIH MEST

V skladu z 8. čl. Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08-Odl.US, 11/11, 28/11-Odl.US, 98/13 in 8/15), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

JAVNO OBJAVLJA
pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
med referendumsko kampanjo

I.

V skladu z Odlokom o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih  (OdZZZDR-D), ki bo v nedeljo, 20. decembra 2015, se za potrebe referendumske kampanje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah določijo naslednja brezplačna plakatna mesta: - plakatno mesto pred stavbo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah; - plakatno mesto pri trgovini Mercator in - plakatno mesto pred kulturnim domom.

Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji referendumske kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem, da zagotovijo enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem referendumske kampanje in ob tem organizator, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, le-tega namesti ob skrajni levi rob, vsak naslednji organizator referendumske kampanje pa namesti plakat tik ob že nameščeni plakat.

Na plakatno mesto, ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, ampak se plakat namesti na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto.

II.

Organizator referendumske kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na javnem mestu, pri čemer je dolžan izvajati plakatiranje tako, da s tem ni ovirana običajna uporaba javnih površin in prometna varnost.

III.

Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator referendumske kampanje pridobiti soglasje lastnika.

IV.

Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ni plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na razpolago proti plačilu.

V.

Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest in drugih javnih površin, sicer jih na stroške organizatorja referendumske kampanje odstrani Režijski obrat Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Jurovski Dol, 20.11.2015
Zadeva: 041-4/2015-2

 

                                                                  Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                  Peter Škrlec
                                                                  Župan

                                                              

                                                   

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih