Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV FINANČNIH NAGRAD DIJAKOM IN ŠTUDENTOM V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi 5. čl. Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2018 (Medobčinski uradni vestnik, št. 36/17, 5/18), objavlja
 
JAVNI  RAZPIS
za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
za šolsko/študijsko leto 2017/2018

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol

2. Predmet razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna občine Sv. Jurij v Slov. goricah za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, določene s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17).
 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na javni razpis se lahko prijavijo:
a) dijaki, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- niso v delovnem razmerju in
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti oz. nimajo statusa samostojnega podjetnika;
b) študenti 1. in 2. bolonjske stopnje, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- niso v delovnem razmerju in
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika;
c) študenti podiplomskega študija 3. bolonjske stopnje, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Sv. Jurij v Slov. goricah in zagovarjajo doktorsko disertacijo v študijskem letu 2017/2018. 

4. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog
Za ocenjevanje prijav se uporabljajo merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog, določeni s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17) in sicer:
a) dijaki
- opravljena poklicna matura z doseženimi najmanj 19 točkami,
- opravljena splošna matura z doseženimi najmanj 27 točkami,
- dosežen naziv »zlati maturant« na poklicni maturi,
- dosežen naziv »zlati maturant« na splošni maturi,
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkaz intelektualne ali umetniške nadarjenosti.
b) študenti dodiplomskega in podiplomskega študija
- izdelana diplomska naloga v visokošolskem strokovnem študijskem programu ali univerzitetnem študijskem programu/I. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
- izdelana magistrska naloga v magistrskem študijskem programu ali enovitem magistrskem študijskem programu/II. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
- izdelana doktorska disertacija/III. bolonjska stopnja,
- izdelana diplomska oz. magistrska naloga vezana na območje občine,
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkazuje intelektualno ali umetniško nadarjenost.

5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2018 je do višine 2.500,00 EUR.

6. Rok, do katerega morajo biti vloge predložene
Rok za oddajo vlog z ustreznimi prilogami in dokazili s strani dijakov oz. njihovih zakonitih zastopnikov in študentov, je vključno do ponedeljka, 15.10.2018 do 15. ure.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če do navedenega roka prispe na sedež občine, ne glede na način dostave. Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
 
7. Način dostave vlog
Dijaki in študentje, ki se prijavijo na javni razpis, pošljejo svoje vloge z ustreznimi prilogami v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko ali jih oddajo osebno na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol s pripisom: »Finančne nagrade dijakom in študentom 2017/2018 - ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni osnovni podatki prijavitelja (ime, priimek, naslov).
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine, preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali telefona: 02/729 52 53 (Anja Majcenič) v času uradnih ur.
 
Razpisno dokumentacijo je mogoče v času uradnih ur dvigniti na sedežu občine na naslovu Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Razpisna dokumentacija je na razpolago tudi na spletni strani občine www.obcinajurij.si. 

9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo vloge pregledal najkasneje v 15 dneh po poteku razpisnega roka, nakar bo občinska uprava v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo in jim določila rok za dopolnitev. Po dopolnitvi vlog bo Odbor za družbene dejavnosti izdelal predlog podelitve finančnih nagrad, občinska uprava pa bo na podlagi predloga izdala odločbe o podelitvi finančnih nagrad.
 
 
Jurovski Dol, 13.07.2018
Zadeva: 608-1/2018-1
 
                                                                          Občina Sv. Jurij v Slov. goricah     
                                                                                           Peter Škrlec
                                                                                                Župan
 
 
 
 
 
 
 
Objaviti:
- spletna stran občine,
- oglasna deska občine.

Vložiti:
- v zadevo.

RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2018

USTANOVA DR. ANTONA TRSTENJAKA (UAT)
Magdalenski trg 11, 2000 Maribor

 Na podlagi 28. člena statuta Ustanove Antona Trstenjaka in sklepa uprave z dne 12.3.2018, Ustanova dr. Antona Trstenjaka razpisuje:

RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2018

1. Štipendije so namenjene za sofinanciranje:
- podiplomskega študija (doktorski študij)
inovativnih projektov (znanost, gospodarstvo, kultura, šport)

2. Za sofinanciranje doktorskega študija in inovativnih projektov se lahko prijavijo vse fizične osebe in organizacije oz. lokalne skupnosti iz območja Slovenskih goric, Prlekije in Haloz (področje nekdanjih upravnih enot Ptuj, Lenart, Gornja Radgona, Ljutomer in Ormož). Kandidati oz. organizacije so lahko tudi iz drugih krajev, če osnovni cilj študija ali projekta opazno prispeva k razvoju zgoraj omenjenega področja.

3. Prijava za razpis mora vsebovati:
- prošnjo (s predvidenim stroškovnikom študija/projekta in višino zaprošenih sredstev)
kratek življenjepis oz. reference izvajalcev projekta
program študija ali projekta
obraložitev koristnosti študija oz. projekta za razvoj Slovenskih goric, Prlekije in Haloz 
priporočila in mnenja referenčnih strokovnjakov in organizacij.

Opozorilo: Vsa priložena dokumentacija naj bo predstavljena jasno, kratko in pregledno.

4. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli kandidati oz. izvajalci projektov, ki imajo večjo koristnost za razvoj Slovenskih goric, Prlekije in Haloz. Prav tako tudi tisti, ki prihajajo iz lokanih skupnosti, ki so poravnale članarino za tekoče leto.

5. Prijavo na razpis s prilogami oddajte po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. (obvezno zahtevajte potrdilo o branju e-pošte!).

6. Rok za prijavo:
- projekti najkasneje do 27.7.2018 (rezultati razpisa bodo znani do 7.9.2018),
- štipendije najkasneje do 10.11.2018 (rezultati razpisa bodo znani do 1.12.2018).
 
7. Z vsemi kandidati, ki bodo izbrani na razpisu, bodo podpisane pogodbe o sodelovanju in pogojih porabe sredstev za leto 2018.

Vabimo vas k prijavi na e-novice o razpisih in drugih dejavnostih UAT preko www.trstenjak.net !

 

Izvršni direktor UAT:                         Predsednik uprave UAT:
mag. Samo Lubej                              viš. pred. Dušan Gerlovič, spec., prof.   

Vreme

Lokalnevolitve2018

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih