Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 (MUV št. 30/2018) in Letnim programom  športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019, sprejetim na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 28.03.2019, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:
 
PROGRAMI: SREDSTVA V €   v %
ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV: 2.664,00 25,37

1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok
- Naučimo se plavati 10- urni program plavanja za otroke v starosti 6-8 let
o prevoz
o vstopnina na bazen

  378,00
  378,00
  283,00
    95,00
 
2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6-15 let)
o za strokovni kader
o za materialne stroške programov

1.143,00
   970,00
   353,00

 
3. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (15-20 let)
o za strokovni kader in objekt

1.143,00
1.143,00

 
KAKOVOSTNI ŠPORT
o materialni stroški
 3.402,00 32,40
ŠPORTNA REKREACIJA
o najem objekta in strokovni kader
1.593,00 15,17
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE:
o 1. usposabljanje, izpopolnjevanje kadrov v športu
   472,00   4,50
ŠPORTNE PRIREDITVE    378,00   3,60
DELOVANJE DRUŠTEV
o kakovostni šport
o rekreativni šport
1.991,00
1.584,00
   407,00
18,96
SKUPAJ: 10.500,00 100,00
 
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol zagotovi prednostno uporabo telovadnice prijaviteljem iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- športna društva,
- športna združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- vrtci in osnovne šole,
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah  (razen športna združenja in zveze).
 
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.
 
6. Obdobje porabe sredstev
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2019 za namene, za katere so bila dodeljena.
 
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.
 
8. Rok in način oddaje vlog
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 06.05.2019 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 06.05.2019 na naslov:
 
                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                              Jurovski Dol 70/b
                                             2223  Jurovski Dol
 
Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.
 
Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti z oznako:

 »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2019«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
 
9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva, se s sklepom zavržejo.
 
S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o ne izboru bodo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V roku 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.
 
10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Franc Bele, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., tel.: 02/729 52 54, faks: 02/ 729 52 55.
 

Jurovski Dol, 03.04.2019
Zadeva: 671-1/2019-4
 
                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                             Peter Škrlec
                                                                                  Župan
 
 
Priloge:

Oddaja javnega naročila "MEDGENERACIJSKI CENTER - TELOVADNICA NA PROSTEM Z REKREACIJSKO POTJO" (PONOVNI RAZPIS)

Na portalu javnih naročil je pod številko objave JN001828/2019-W01 z dne 28.03.2019, objavljeno javno naročilo "Medgeneracijski center – telovadnica na prostem z rekreacijsko potjo (Ponovni razpis). Oddaja javnega naročila poteka po postopku naročila male vrednosti.   

Podrobnosti, navodila in razpisna dokumentacija se nahajajo na spodnji povezavi.

docxRAZPISNA DOKUMENTACIJA.docx
xlsxIzgradnje ceste mimo igrišča Jurovski Dol.xlsx
xlsxIzgradnja pločnika mimo igrišča Jurovski Dol.xlsx
xlsxIzgradnja parkirišča pri igrišču.xlsx
xlsJavna razsvetljava.xls

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih