Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE OVK OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi 35. in 38. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) in 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
 
I.
Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) volitve v občinske svete in volitve župana vodijo in izvajajo občinske volilne komisije. V skladu z 38. čl. ZLV občinsko volilno komisijo, ki ima štiriletni mandat, imenuje občinski svet.
 
V skladu z 2. odst. 10. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 16/10) ima Občina Sv. Jurij v Slov. goricah Občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju OVK), ki se imenuje v skladu z zakonom in statutom.
 
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani OVK in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.
 
45. čl. ZLV v zvezi s 25. čl. Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list. RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17) določa, da član OVK ne more hkrati kandidirati na volitvah. Če član OVK sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha funkcija člana OVK.
 
Občinska volilna komisija:
- skrbi za zakonitost volitev župana in članov občinskega sveta občine,
- potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oz. list kandidatov,
- določa volišča,
- imenuje volilne odbore,
- ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kdo je izvoljen za župana, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,
- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

II.
Pozivamo vas, da vaše predloge za člane občinske volilne komisije posredujete na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do torka, 03.04.2018 do 15. ure.
 
Posredovani predlogi naj bodo v zaprti kuverti pravilno označeni z navedbo: »Predlogi za člane OVK – ne odpiraj!«
 
V predlogu za člana OVK mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:
1. Ime in priimek
2. Rojstni podatki
3. Podatki o izobrazbi
4. Podatke o prebivališču
K predlogu za člana OVK je potrebno priložiti tudi podpisano soglasje kandidata.
 
 
Številka: 041-2/2018-1
Datum: 01.03.2018
                                                                                      
                                                                             Gregor Nudl,
                                                 Predsednik komisije za mandatna vprašanja,
                                                                     volitve in imenovanja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih