Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA ČAS NADOMEŠČANJA PORODNIŠKEGA DOPUSTA

Na podlagi 3. odst. 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 74/09 – Odl. US, 40/12-ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja prosto delovno mesto

VIŠJI SVETOVALEC
ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE, DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN TURIZEM
v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
 za določen čas
nadomeščanja javne uslužbenke na porodniškem dopustu
oziroma dopustu za nego in varstvo otroka

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visoka strokovna izobrazba /prva stopnja, smer: pravna;
- najmanj 5 let delovnih izkušenj;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
 
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru ga bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
 
Delovno področje:
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;
- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv na področju splošnih in premoženjsko pravnih zadev
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv na področju splošnih in premoženjsko pravnih zadev,
- pravni pregled pogodb, ki jih sklepa občina,
- priprava in izvajanje nalog v zvezi z nakupi in prodajo zemljišč,
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji na področju splošnih in premoženjsko pravnih zadev,,
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog na področju splošnih in premoženjsko pravnih zadev,
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog na družbenem področju,
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog na področju turizma.
 
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo z opisom delovnih izkušenj, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in sicer čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe,
3. izjavo o (ne)opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
4. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen te javne objave dovoljuje Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
 
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
 
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer za nadomeščanje javne uslužbenke na porodniškem dopustu oziroma dopustu za nego in varstvo otroka.
 
V skladu s 73. členom Zakona o javnih uslužbencih izbrani kandidat ne bo imenovan v naziv, pač pa se mu bodo pravice oziroma dolžnosti določile glede na najnižji naziv delovnega mesta, to je višji svetovalec II.
 
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.
 
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo za prosto uradniško delovno mesto »višji svetovalec« na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
 
Naročnik bo s kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in iz katerih življenjepisov bo razvidno, da najbolj ustrezajo iskanemu profilu, opravil razgovor. Postopek se ne izvaja po Zakonu o javnih uslužbencih, pri čemer naročnik ni vezan na sklenitev delovnega razmerja.
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom. Informacije o izvedbi javne objave daje Samo Kristl (tel. št. 02/729 52 52).
 
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-6/2018-1
Jurovski Dol, 07.03.2018
                                                                            
                                                                            Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                            Peter Škrlec
                                                                                                 Župan
 
Objavljeno: 09.03.2018
Poteklo: 17.03.2018
 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih