Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi 12. čl. Odloka o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11, 7/11 – popr.) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

1. Predmet javnega razpisa – vrsta in število posameznih priznanj
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah podeljuje naslednja priznanja:
- častni občan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
- Jurijev zlatnik,
- Jurijev srebrnik,
- priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
1.1 Častni občan Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Za častnega občana se lahko razglasi posameznik za njegovo izjemno pomembno delo in zasluge ali ob doseganju trajnih uspehov na ekonomskem, znanstvenem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, humanitarnem in drugem področju ustvarjalnosti in je s tem bistveno prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah v Sloveniji in na mednarodnem področju.
 
Naziv častni občan se podeli izjemoma, praviloma ne več kot imenovanje enega častnega občana v mandatu župana.
 
1.2 Jurijev zlatnik
Jurijev zlatnik se podeljuje posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena oz. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
Prejemnik Jurijevega zlatnika je lahko fizična ali pravna oseba, ki je že prejela Jurijev srebrnik.
 
V koledarskem letu se lahko podeli največ en Jurijev zlatnik.

1.3 Jurijev srebrnik
Jurijev srebrnik se podeljuje zaslužnim občanom in pravnim osebam:
- ki v daljšem časovnem obdobju dosegajo izredne uspehe in rezultate na področjih, kjer delujejo in s tem bistveno pripomorejo k razvoju in ugledu občine,
- ki s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, posebnim naporom in prizadevanji dosegajo v daljšem časovnem obdobju izredne uspehe in rezultate, ki imajo velik pomen za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah.

Prejemnik Jurijevega srebrnika je lahko fizična ali pravna oseba, ki je že prejela priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
V koledarskem letu se lahko podelita največ dva Jurijeva srebrnika.

1.4 Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, društvom in drugim pravnim osebam za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
 
V koledarskem letu se lahko podelijo največ štiri priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

2. Prejemniki
Prejemniki priznaj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so zaslužni občani, drugi posamezniki, podjetja, zavodi, društva in skupine, združenja in druge pravne osebe za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

3. Predlagatelji
Predlog za podelitev priznanj lahko poda vsak občan in pravna oseba z bivališčem oz. sedežem na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

4. Predlog za podelitev
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
- podatke o kandidatu: ime in priimek oz. naziv pravne osebe ter naslov,
- podatke o predlagatelju: ime in priimek oz. naziv pravne osebe,
- vrsta priznanja, za katero se podajo predlog (Jurijev zlatnik, Jurijev srebrnik ali priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
- utemeljitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna, s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov, uspeha ali dela kandidata, zaradi katerih se predlaga,
- listine, ki potrjujejo vse navedeno iz prejšnje alineje,
- datum in podpis predloga s strani predlagatelja.

5. Rok za predložitev predlogov in način oddaje
Predlogi za podelitev priznanja se vložijo na obrazcu, ki je priloga tega javnega razpisa.
 
Predlogi za podelitev priznanj morajo biti podani na naslov Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol s pripisom »za občinska priznanja«, osebno ali po pošti. Predlogi se oddajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte.
Rok za oddajo predlogov je torek, 03.04.2018 do 15. ure.
 
Po preteku roka, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju Komisija) najprej preveri, ali je predlog mogoče obravnavati. V kolikor manjkajo posamezni podatki, komisija predlagatelja pozove, da predlog v 8 dneh dopolni. Če predlagatelj svojega predloga ne dopolni, Komisija predlog zavrne.
 
Kadar je predlogov več, kot je razpisanih priznanj, Komisija predloge točkuje po naslednjih kriterijih:
- pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine,
- prispevek k promoviranju občine,
- socialno – humanitarni pomen prispevka kandidata,
- leta delovanja na področju, ki je predmet predloga,
- delovanje v drugih društvih,
- pridobljena dosedanja priznanja in
- delo z mladimi.
 
Utemeljitve podanih predlogov naj vsebujejo opis dosežkov oz. rezultatov predlaganega kandidata v skladu z zgoraj navedenimi kriteriji, da bo tako iz predloga jasno razviden doprinos oz. prispevek kandidata oz. tudi njegova druga udejstvovanja. 
Komisija lahko, ne glede na predlog predlagatelja in upoštevaje vsebino utemeljitve predloga za priznanje, spremeni vrsto priznanja.
 
6. Informacije o javnem razpisu
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kontaktna oseba Jasna Senekovič,tel. 02/729 52 53 ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 
 
Jurovski Dol, 01.03.2018
Zadeva: 030-1/2018-1
                                                              
                                                                Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                          volitve in imenovanja
                                                                                  Gregor Nudl
                                                                                   Predsednik
 
                               

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih