Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2019

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/10) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/19) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019
 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, in sicer:
- sofinanciranje delovanja društev,
- sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti društev in drugih upravičencev na področju turizma.
 
2. Naziv in sedež naročnika
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol
Telefon: 02/729 52 50
Faks: 02/729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 
3. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa so Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/10) in Odlok o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/19).
 
4. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:
A) Društva, pod naslednjimi pogoji:
- da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da izvajajo programe in projekte ter druge aktivnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa,
- da vsako leto občinski upravi redno poročajo o realizaciji programov,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
 
B) Druge pravne in fizične osebe, pod naslednjimi pogoji (v nadaljevanju drugi upravičenci):
- da so registrirani za izvajanje turističnih in drugih sorodnih programov,
- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da organizirajo posebne prireditve in druge aktivnosti turističnega značaja, ki so širšega turističnega značaja, pospešujejo promocijo občine in po katerih Občina Sv. Jurij v Slov. goricah izkazuje interes.
      Izpolnjevanje pogojev in interesa občine iz prejšnjega odstavka presoja komisija.
 
5.  Navedba aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja dejavnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev društva in občine na različnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
- izdajanje promocijskega materiala: zgibanke, razglednice, brošure itn.,
- akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, ohranjanja šeg in navad, urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, čistilne akcije in drugo,
- organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev (seminarji, predavanja, delavnice itn.).
 
6. Merila za pridobitev sredstev in okvirna višina sredstev
Višina sredstev za sofinanciranje delovanja turističnih društev se določi na podlagi naslednjih meril:
- redna dejavnost društva,
- število članov v društvu,
- okrogla obletnica delovanja društva.
 
Višina sredstev za sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti na področju turizma so določi na podlagi naslednjih meril:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
- izdajanje promocijskega materiala,
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanja turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti,
- organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev.
 
Pri delovanju društev lahko pridobijo točke le društva, ki so primarno turistična, pri programih, projektih in drugih aktivnostih na področju turizma pa lahko pridobijo točke tudi druga društva, če izvedejo program, ki po svoji naravi spada na področje turizma in le-ta ni bil sofinanciran iz katere druge postavke občinskega proračuna ter drugi upravičenci.
 
Sredstva v višini 940,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 401409 – Javni razpis za področje: turizem.
 
7. Rok za prijavo na javni razpis in način dostave predlogov
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do petka, 21.06.2019. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do 21.06.2019 oz. vloge, ki bodo oddane priporočeno na pošti, najpozneje 21.06.2019. Vloge se na naslov naročnika dostavijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – JAVNI RAZPIS TURIZEM 2019«, na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
 
8. Dokumentacija, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo izključno na izpolnjenih obrazcih iz razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami, ki so zahtevane. Kandidati izpolnijo toliko obrazcev za sofinanciranje turističnih programov, projektov in drugih aktivnosti, kolikor programov oz. projektov prijavljajo.
 
9. Datum odpiranja vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Vloge, ki so v razpisnem roku prispele na razpis, pregleda imenovana komisija v roku 15-ih dni od dneva, določenega za oddajo vlog. Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, komisija s sklepom zavrže. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove vlagatelja, da vlogo v 8-ih dneh ustrezno dopolni. Nepopolnih prijav komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže. Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev za izvajanje turističnih programov. Predlog posreduje občinski upravi. Občinska uprava v roku 8 dni od prejema predloga upravičencem izda odločbo o odobrenih sredstvih za razpisno obdobje, na katero je možna pritožba županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Zoper županovo odločitev ni pritožbe. Z izbranimi izvajalci turističnih programov župan sklene pogodbo. Če upravičenec v 15-ih dneh po prejemu osnutka pogodbe, slednje ne podpiše, se šteje, da od pogodbe odstopa.
 
10. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi razpisa. Prevzame se lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ali na internetni strani http://www.obcinajurij.si/za-obcane/javni-razpisi-in-narocila.
 
 
Vse ostale informacije lahko dobite pri Anji Majcenič, telefon 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in vsak dan v času uradnih ur občine.
 
Datum: 20.05.2019
Zadeva: 322-2/2019-2
 
                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                      Peter Škrlec
                                                                                           Župan
                           
 
 
 
 
Objavljeno: 20.05.2019

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2019

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), Odloka o rebalansu proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/19) in 7. člena Statuta Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18) objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE  PROGRAMOV IN PROJEKTOV
RAZNIH DRUŠTEV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH
ZA LETO 2019
 
1. Ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti registriranih društev, ki jih pravilniki o sofinanciranju programov in projektov iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ne določajo in imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ter izvajajo dejavnost na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah oz. ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini.
 
Na podlagi tega razpisa se ne sofinancira delovanje društev in organizacij, ki jih občina sofinancira po zakonu.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi in projekti
Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah in izvajajo dejavnost na območju občine oz. ne glede sedež, če je program zastavljen tako, da vključuje občane Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, deluje v javnem interesu in s svojim delovanjem dokaže vsebinsko učinkovitost in koristnost občini,
- vsaj 2/3 članstva društva občanov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, v kolikor ne dosegajo kvote 2/3, so upravičeni do 50% deleža glede na kriterije in merila  vrednotenja programov,
- so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oz. ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
- imajo zagotovljene možnosti (materialne, kadrovske, organizacijske) za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih prireditvah, če se jih udeležijo ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in izkazuje doseganje ciljev iz pravilnika.
 
4. Merila za dodelitev sredstev
Pri dodelitvi sredstev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
- število članov,
- praznovanje okroglih obletnic,
- datum ustanovitve,
- prireditve lokalnega značaja,
- sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v občini,
- organizacija predavanj,
- projekti društva.
 
Merilo redni stroški društva se upošteva samo za društva registrirana na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

5. Okvirna vrednost razpisa
V proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah je na proračunski postavki 401108 Javni razpis: sofinanciranje programov raznih društev, zagotovljeno v višini do 6.000,00 EUR proračunskih sredstev, pri čemer se bodo proračunska sredstva v skladu z veljavnim Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov raznih društev v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 28/11, 13/14), razdelila v naslednjih deležih:
- 60% proračunskih sredstev oz. 3.600,00 EUR za društva, ki imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah;
- 20% proračunskih sredstev oz. 1.200,00 EUR za društva, ki imajo sedež na območju Upravne enote Lenart in
- 10% proračunskih sredstev oz. 600,00 EUR za društva, ki imajo sedež izven območja UE Lenart.

6. Določitev obdobja za porabo sredstev
Proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2019 oz. najkasneje do 31.01.2020.

7. Razpisni rok
Prijavljen predlog na razpis mora biti izdelan izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Predlog mora vsebovati zahtevane priloge oz. dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Predlogi prijavljeni na razpis morajo biti predloženi najkasneje do petka, 21.06.2019. Za pravočasno prispele se bodo šteli predlogi, ki bodo oddani na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 21.06.2019 oziroma predlogi, ki bodo oddani priporočeno po pošti, najpozneje 21.06.2019.
 
Predlogi, ki bodo prispeli po roku se ne bodo odpirali in bodo vrnjeni naslovniku. Oddaja predloga pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in merili razpisa.

8. Način dostave predlogov
Predlog je treba oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, s pripisom: »Ne odpiraj – RAZNA DRUŠTVA 2019«.
 
9. Oseba za dajanje informacij
Oseba za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Anja Majcenič, tel. št. 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

10. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani www.obcinajurij.si in v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, vsak delovni dan v času uradnih ur.

11. Rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa
Predlagatelji bodo o upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v petnajstih dneh po zaključeni obravnavi predlogov tričlanske komisije, ki jo je imenoval župan.
 
Komisija na podlagi meril in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog sofinanciranja posameznih prijavljenih programov in projektov. Predlog pregleda in izda ustrezno odločbo pristojni organ občinske uprave. Financiranje na razpisu izbranih programov in projektov se izvede na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju posameznega programa oz. projekta, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.

Jurovski Dol, 20.05.2019
Zadeva: 033-1/2019-2
                                                                                  
                                                                       Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                      Peter Škrlec
                                                                                           Župan
 
 
 
 
 
 
Objavljeno: 20.05.2019
 
 
 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih