Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GOIRCAH

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi 12. čl. Odloka o priznanjih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11, 7/11 – popr.) objavlja

JAVNI RAZPIS
za podelitev priznanj
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

1. Predmet javnega razpisa – vrsta in število posameznih priznanj
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah podeljuje naslednja priznanja:
- Jurijev zlatnik,
- Jurijev srebrnik,
- priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
1.1 Jurijev zlatnik
Jurijev zlatnik se podeljuje posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnega pomena oz. skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.
Prejemnik Jurijevega zlatnika je lahko fizična ali pravna oseba, ki je že prejela Jurijev srebrnik.
 
V koledarskem letu se lahko podeli največ en Jurijev zlatnik.

1.2 Jurijev srebrnik
Jurijev srebrnik se podeljuje zaslužnim občanom in pravnim osebam:
- ki v daljšem časovnem obdobju dosegajo izredne uspehe in rezultate na področjih, kjer delujejo in s tem bistveno pripomorejo k razvoju in ugledu občine,
- ki s svojim odnosom do dela, gospodarnostjo, uvajanjem racionalnih novosti, posebnim naporom in prizadevanji dosegajo v daljšem časovnem obdobju izredne uspehe in rezultate, ki imajo velik pomen za Občino Sv. Jurij v Slov. goricah.
Prejemnik Jurijevega srebrnika je lahko fizična ali pravna oseba, ki je že prejela priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
V koledarskem letu se lahko podelita največ dva Jurijeva srebrnika.

1.3 Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
Priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah se podeljuje posameznikom, družbam, zavodom, društvom in drugim pravnim osebam za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
 
V koledarskem letu se lahko podelijo največ štiri priznanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

2. Prejemniki
Prejemniki priznanj Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so zaslužni občani, drugi posamezniki, podjetja, zavodi, društva in skupine, združenja in druge pravne osebe za dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, na humanitarnem področju in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

3. Predlagatelji
Predlog za podelitev priznanj lahko poda vsak občan in pravna oseba z bivališčem oz. sedežem na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

4. Predlog za podelitev
Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati:
- podatke o kandidatu: ime in priimek oz. naziv pravne osebe ter naslov,
- podatke o predlagatelju: ime in priimek oz. naziv pravne osebe,
- vrsta priznanja, za katero se podaja predlog (Jurijev zlatnik, Jurijev srebrnik ali priznanje Občine Sv. Jurij v Slov. goricah),
- utemeljitev predloga, ki mora biti jasna in konkretna, s poudarkom na podrobnejšem opisu rezultatov, dosežkov, uspeha ali dela kandidata, zaradi katerih se predlaga,
- listine, ki potrjujejo vse navedeno iz prejšnje alineje,
- datum in podpis predloga s strani predlagatelja.

5. Rok za predložitev predlogov in način oddaje
Predlogi za podelitev priznanja se vložijo na obrazcu, ki je priloga tega javnega razpisa.
 
Predlogi za podelitev priznanj morajo biti podani na naslov Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol s pripisom »za občinska priznanja«, osebno ali po pošti. Predlogi se oddajo v zaprti kuverti z navedenim polnim imenom ali nazivom predlagatelja na zadnji strani kuverte.
 
Rok za oddajo predlogov je petek, 20.03.2020 do 13. ure.
 
Po preteku roka Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija) najprej preveri, ali je predlog mogoče obravnavati. V kolikor manjkajo posamezni podatki komisija predlagatelja pozove, da predlog v 8 dneh dopolni. Če predlagatelj svojega predloga ne dopolni, komisija predlog zavrne.
 
Kadar je predlogov več kot je razpisanih priznanj, komisija predloge točkuje po naslednjih kriterijih:
- pomen za družbeni in gospodarski razvoj občine,
- prispevek k promoviranju občine,
- socialno – humanitarni pomen prispevka kandidata,
- leta delovanja na področju, ki je predmet predloga,
- delovanje v drugih društvih,
- pridobljena dosedanja priznanja in
- delo z mladimi.
 
Utemeljitve podanih predlogov naj vsebujejo opis dosežkov oz. rezultatov predlaganega kandidata v skladu z zgoraj navedenimi kriteriji, da bo tako iz predloga jasno razviden doprinos oz. prispevek kandidata oz. tudi njegova druga udejstvovanja. 
Komisija lahko, ne glede na predlog predlagatelja in upoštevaje vsebino utemeljitve predloga za priznanje, spremeni vrsto priznanja.
 
6. Informacije o javnem razpisu
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, kontaktna oseba Jasna Senekovič, tel. 02/729 52 53 ali na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 
Jurovski Dol, 10.02.2020
Zadeva: 030-3/2020-1
                                                                                       
                                                                   Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                             volitve in imenovanja
                                                                                 Miroslav Breznik
                                                                                     Predsednik
 
 
 
 
 
Objavljeno: 10.02.2020
Rok za prijavo: 20.03.2020 do 13. ure
 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020 (MUV št. 27/2019) in Letnim programom  športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020, sprejetim na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 30.01.2020, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za
leto 2020

1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:
 
PROGRAMI:                                                                             SREDSTVA      V %
                                                                                                       V EUR
ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV:       2.664,00     25,37
1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok                                       378,00  
-   Naučimo se plavati 10 - urni program plavanja za              378,00
    otroke v starosti 6-8 let
    •   prevoz                                                                                     283,00
    •   vstopnina za bazen                                                                 95,00
2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in           1.143,00
     vrhunski šport (6-15 let)
     •   za strokovni kader                                                               970,00
     •   za materialne stroške programov                                     353,00
3. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in       1.143,00
     vrhunski šport (15-20 let)
     •   za strokovni kader in objekt                                           1.143,00
KAKOVOSTNI ŠPORT                                                                3.402,00    32,40
     •   materialni stroški
ŠPORTNA REKREACIJA                                                           1.593,00     15,17
     •   najem objekta in strokovni kader
RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE:                                       472,00       4,50
     1. Usposabljanje, izpopolnjevanje kadrov v športu
ŠPORTNE PRIREDITVE                                                                378,00       3,60
DELOVANJE DRUŠTEV                                                           1.1991,00     18,96
     •    kakovostni šport                                                             1.584,00
     •    rekreativni šport                                                                 407,00
                                                                          SKUPAJ:        10.500,00  100,00

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol zagotovi prednostno uporabo telovadnice prijaviteljem iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- športna društva,
- športna združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- vrtci in osnovne šole,
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
 
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah  (razen športna združenja in zveze).
 
5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.
 
6. Obdobje porabe sredstev
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2020 za namene, za katere so bila dodeljena.
 
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.
 
8. Rok in način oddaje vlog
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 05.03.2020 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 05.03.2020 na naslov:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol
                                              
Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.

Vloge, izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti z oznako:

 »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 2020«. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

9. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija po vrstnem redu, v katerem so bile le-te predložene. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku 8 dni od prejema poziva, se s sklepom zavržejo.

S strani komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Sklepi o izboru in obvestila o ne izboru bodo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V roku 8 dneh od prejema sklepa se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper sklep. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe projektov.

10. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Franc Bele, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., tel.: 02/729 52 54, faks: 02/ 729 52 55.

Jurovski Dol, 03.02.2020
Zadeva: 671-3/2019-3


                                                                         Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                         Peter Škrlec
                                                                                             Župan
 
 
 
 
Objavljeno: 03.02.2020
                                                      

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih