Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE REDNEGA VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN DRUGIH PROMETNIH POVRŠIN V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi 46. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/2006; ZJZP) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010 ZUKN in 57/2011; ZGJS) ter 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah (MUV, št. 13/2013, 6/2014 in  24/19) objavljamo
 
Javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest
v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah
 
Naročnik: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol
 
1. Predmet koncesije
Podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega  vzdrževanja občinskih  javnih  cest in drugih prometnih površin v Občini Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
 
2. Vrsta postopka
Postopek konkurenčnega dialoga.
 
3. Čas trajanja koncesijskega razmerja
Petnajst let po sklenitvi koncesijske pogodbe.
 
4. Dostopnost razpisne dokumentacije
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah http://www.obcinajurij.si,  pod zavihkom »Javni razpisi«.
 
5. Način, kraj in čas oddaje prijave
Prijavitelji morajo svoje prijave osebno ali priporočeno po pošti predložiti v določenem razpisnem roku v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Na prednji strani ovojnice morajo biti navedeno: »Ne odpiraj - Prijava na javni razpis “Koncesija ceste”. Na hrbtni strani pošiljke mora biti obvezno naveden naziv in naslov pošiljatelja.

Prijave je potrebno oddati najkasneje do 10.marca 2020 do 9. ure.
 
7. Izdelava prijave
Prijavitelj mora oddati prijavo na obrazcih predpisanih v razpisni dokumentaciji in jo izdelati v slovenskem jeziku, prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma priložene vse obvezne sestavine razpisne dokumentacije.

Prijavitelj lahko svojo prijavo dopolnjuje oz. spreminja do vključno zadnjega dne razpisnega roka za oddajo prijave.
 
7.1 Pogoji za pravilnost prijave
Naročnik bo ocenjeval in izbiral izključno le veljavne prijave. Veljavne bodo tiste prijave, ki bodo pravočasne in popolne.

Prijava je pravočasna, če je osebno oddana oziroma če prispe po pošti na naslov naročnika do datuma in ure, določene v razpisu.
 
Prijava je popolna:
-  če jo poda prijavitelj, ki izpolnjuje razpisane pogoje,
-  če je podana za razpisano krajevno območje izvajanja storitve,
-  če je popolna glede na besedilo javnega razpisa.
 
7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Franc Bele, telefon: 02 729 52 54, : e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Vsa vprašanja morajo zainteresirani prijavitelji posredovati po elektronski pošti na naslov: http://www.obcinajurij.si.

Naročnik bo vse odgovore na postavljena vprašanja objavil na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah  http://www.obcinajurij.si.
 
8. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest dni pred potekom roka za oddajo prijave spremeni in dopolni razpisno dokumentacijo. Sprememba bo v obliki "dopolnila" objavljena na spletni strani Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah  http://www.obcinajurij.si.

Naročnik bo v tem primeru po potrebi podaljšal rok za oddajo prijave, da bo prijaviteljem omogočil upoštevanje dopolnitev oziroma sprememb razpisne dokumentacije. Z odložitvijo roka za oddajo prijave se pravice in obveznosti naročnika in prijaviteljev vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo prijave.
 
9. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov
Za izbiro najugodnejše ponudbe po zaključku konkurenčnega dialoga bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudba.
 
Uporabljena bodo naslednja merila:
• cena oziroma nadomestilo za izvajanje javne službe v 15 letnem obdobju,
• izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe (reference).
 
10. Ugotavljanje sposobnosti in druge faze postopka
Pogoji in dokazila za izpolnjevanje pogojev v 1. fazi konkurenčnega dialoga so določeni v razpisni dokumentaciji.

V razpisni dokumentaciji so določeni tudi pogoji za predložitev skupne prijave oziroma skupne ponudbe.

Prijavitelji morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne upoštevajo.
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo izpolnili vse razpisne pogoje določene z razpisno dokumentacijo.

Naročnik bo vse prijavitelje, ki jim bo priznal sposobnost, povabil na dialog, da bodo predstavili svoje rešitve in predloge.

Naročnik bo izvajal dialog vse do pridobitve končne rešitve oziroma rešitev, ki ustrezajo njegovim potrebam. Pri tem bo po potrebi med seboj primerjal predložene rešitve.

Po zaključku dialoga bo naročnik o tem obvestil udeležence in jih pozval k predložitvi končne ponudbe, na podlagi sprejete rešitve oziroma rešitev iz zaključenega dialoga.

Po zaključenem dialogu in predložitvi končnih ponudb, bo naročnik izvedel še upravni postopek in v tem postopku z odločbo izbral najugodnejšega ponudnika.

Kandidati bodo obveščeni o priznanju sposobnosti po 1. fazi konkurenčnega dialoga najkasneje v 30 dneh po poteku roka za oddajo prijav.
 
11. Koncesijska pogodba  
Izbrani ponudnik bo dolžan skleniti koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe.
 
 
Številka: 371-33/2019-4
Datum: 24.02.2020
 
 
                                                        Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
                                                                             Peter ŠKRLEC
                                                                                    Župan
 
 
Razpisna dokumentacija:

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2020

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in projektov v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 34/09, 36/17), Odloka o proračunu občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020 (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/19) in sprejetega Letnega programa kulture v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in
kulturnih projektov  v občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020

1. Naziv in sedež naročnika:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol
Telefon: 02/729 52 50
Faks: 02/729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
 
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
1. Javni kulturni programi
2. Javni kulturni projekti
2.1 Javne kulturne prireditve
2.2 Stroški delovanja društev, zvez in ostalih
 
3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- društva, zveze, ustanove, skladi, zavodi, klubi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti
- posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.
 
4.  Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- da se prijavijo na javni razpis na predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
- da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov in projektov,
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega proračuna;
- imajo sedež  oziroma stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in delež sredstev, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo....),
- da bodo sodelovali na prireditvah, ki jih bo organizirala občina, če bodo k temu pozvani,
- za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
5. Višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020, za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa:
1. Za javne kulturne programe sredstva v višini: 4.200,00 EUR
2. Za kulturne projekte v višini: 4.300,00 EUR, od tega:
2.1 Javne kulturne prireditve v višini: 2.900,00 EUR
2.2 Stroški delovanja društev, zvez ter ostalih izvajalcev v višini: 1.400,00 EUR.
 
6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
  Za ocenjevanje javnih kulturnih programov bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- vrsta  kulturne dejavnosti,
- kakovost izvedbe programa,
- število aktivnih članov in število sekcij, 
- število nastopov na javnih prireditvah,
- število opravljenih vaj in število mentorjev.
 
 Za ocenjevanje javnih kulturnih prireditev bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji:
- raven prireditve,
- število nastopajočih izvajalcev,
- tradicionalnost prireditve,
- pomen prireditve za širši  kulturni prostor,
- vzpostavitev osnov za partnerstvo.
 
Za ocenjevanje delovanja društev, zvez in ostalih bodo upoštevani:
- realizacija stroškov izvajalcev v preteklem letu in finančni načrt za tekoče leto.
 
7. Obdobje porabe sredstev:  
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2020 za namene, za katera so bila dodeljena oz. najkasneje do konca januarja leta 2021.
 
8. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.obcinajurij.si, pod zavihkom Javni razpisi. Dvignete pa jo lahko tudi v sprejemni pisarni v času uradni ur občine.
 
9. Rok in način oddaje vlog:
Vloga mora vsebovati en izpolnjen obrazec – splošni in obrazce 1, 2.1, in 2.2. Vloga lahko vsebuje več obrazcev, če prijavitelj prijavlja več programov oz. projektov.
 
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do torka, 24.03.2020. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 JUROVSKI DOL, do 24.03.2020 do 15. ure oziroma vloge, ki bodo oddane priporočeno po pošti, najpozneje 24.03.2020.
 
Vloge izpolnjene na razpisnih obrazcih morajo biti izpolnjene in oddane z vsemi prilogami ter dostavljene v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – KULTURA 2020«.  Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter merili razpisa.
 
10. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa:
Odpiranje prejetih vlog bo vodila komisija in se bo izvedlo v roku 8 dni od roka za oddajo vlog. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo  dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Odločba, s katero bo odločeno, katere kulturne programe in projekte se bo sprejelo v sofinanciranje in v katerem deležu ter katere ne, bo izdana najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega razpisa. V 8 dneh od prejema odločbe se morajo izbrani izvajalci odločiti o podpisu pogodbe ali pritožbi zoper odločbo. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov.
              
11. Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Za dodatne informacije glede objavljenega javnega razpisa lahko pokličete na telefon 02/729 52 53 (Jasna Senekovič) ali pišete na elektronsko pošto: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..
 
 
Datum: 13.02.2020
Zadeva: 610-2/2020-2

                                                                      Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                     Peter Škrlec
                                                                                          Župan
 
 
 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih