Javni razpisi     obcinskisvet     obrazci     kijz     vprasaj

panorama-jurij3

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2020

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/10) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020 (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/19) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti na področju turizma
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020

1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, in sicer:
- sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti društev in drugih upravičencev na področju turizma.

2. Naziv in sedež naročnika
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol
Telefon: 02/729 52 50
Faks: 02/729 52 55
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
3. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa so Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/10) in Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020 (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/19).

4. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:
A) Društva, pod naslednjimi pogoji:
- da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih,
- da imajo sedež v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da izvajajo programe in projekte ter druge aktivnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
- da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predloženega programa,
- da vsako leto občinski upravi redno poročajo o realizaciji programov,
- da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.

B) Druge pravne in fizične osebe, pod naslednjimi pogoji (v nadaljevanju drugi upravičenci):
- da so registrirani za izvajanje turističnih in drugih sorodnih programov,
- da imajo sedež oz. stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah,
- da organizirajo posebne prireditve in druge aktivnosti turističnega značaja, ki so širšega turističnega značaja, pospešujejo promocijo občine in po katerih Občina Sv. Jurij v Slov. goricah izkazuje interes.

Izpolnjevanje pogojev in interesa občine iz prejšnjega odstavka presoja komisija.

5.  Navedba aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja dejavnosti na področju turizma na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev društva in občine na različnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini,
- izdajanje promocijskega materiala: zgibanke, razglednice, brošure itn.,
- akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, urejanja in olepševanja okolja, ohranjanja šeg in navad, urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, čistilne akcije in drugo,
- organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev (seminarji, predavanja, delavnice itn.).

6. Merila za pridobitev sredstev in okvirna višina sredstev
Višina sredstev za sofinanciranje programov, projektov in drugih aktivnosti na področju turizma so določi na podlagi naslednjih meril:
- izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena,
- izdajanje promocijskega materiala,
- akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanja turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti,
- organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe,
- izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev.

Pri programih, projektih in drugih aktivnostih na področju turizma pridobijo točke društva, če izvedejo program, ki po svoji naravi spada na področje turizma in le-ta ni bil sofinanciran iz katere druge postavke občinskega proračuna ter drugi upravičenci.

Sredstva v višini 940,00 EUR so zagotovljena na proračunski postavki 401409 – Javni razpis za področje: turizem.

7. Rok za prijavo na javni razpis in način dostave predlogov
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do torka, 03.03.2020. Za pravočasno prispele se bodo štele vloge, ki bodo oddane na sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do 03.03.2020 do 15. ure oz. vloge, ki bodo oddane priporočeno na pošti, najpozneje 03.03.2020. Vloge se na naslov naročnika dostavijo v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – JAVNI RAZPIS TURIZEM 2020«, na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.

8. Dokumentacija, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo izključno na izpolnjenih obrazcih iz razpisne dokumentacije in z vsemi potrebnimi prilogami, ki so zahtevane. Kandidati izpolnijo toliko obrazcev za sofinanciranje turističnih programov, projektov in drugih aktivnosti, kolikor programov oz. projektov prijavljajo.

9. Datum odpiranja vlog in obvestilo o izidu javnega razpisa
Vloge, ki so v razpisnem roku prispele na razpis, pregleda imenovana komisija v roku 15-ih dni od dneva, določenega za oddajo vlog. Vloge, ki niso pravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba, komisija s sklepom zavrže. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove vlagatelja, da vlogo v 8-ih dneh ustrezno dopolni. Nepopolnih prijav komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže. Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev za izvajanje turističnih programov. Predlog posreduje občinski upravi. Občinska uprava v roku 8 dni od prejema predloga upravičencem izda odločbo o odobrenih sredstvih za razpisno obdobje, na katero je možna pritožba županu v roku 8 dni od prejema odločbe. Zoper županovo odločitev ni pritožbe. Z izbranimi izvajalci turističnih programov župan sklene pogodbo. Če upravičenec v 15-ih dneh po prejemu osnutka pogodbe, slednje ne podpiše, se šteje, da od pogodbe odstopa.

10. Informacije in dvig razpisne dokumentacije:
Razpisna dokumentacija je na voljo takoj po objavi razpisa. Prevzame se lahko osebno v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ali na internetni strani http://www.obcinajurij.si/za-obcane/javni-razpisi-in-narocila.

Vse ostale informacije lahko dobite pri Jasni Senekovič, telefon 02/729 52 53, elektronska pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in vsak dan v času uradnih ur občine.

Datum: 31.01.2020
Zadeva: 322-1/2020-2
 
                                                                        Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                       Peter Škrlec
                                                                                            Župan
 
 
 
 
Objavljeno: 31.01.2020
 
 

                                               

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV FINANČNIH NAGRAD DIJAKOM IN ŠTUDENTOM V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi 5. čl. Pravilnika o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17, 15/19) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2019 (Medobčinski uradni vestnik, št. 30/18, 8/19), objavlja
 
JAVNI  RAZPIS
za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom
v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah
za šolsko/študijsko leto 2018/2019

1. Naziv in sedež naročnika
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol
 
2. Predmet razpisa
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah razpisuje finančna sredstva iz proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom, ki izpolnjujejo pogoje in merila, določene s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17,15/19).
 
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati
Na javni razpis se lahko prijavijo:
 
a) dijaki, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- niso v delovnem razmerju in
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti oz. nimajo statusa samostojnega podjetnika;
 
b) študenti 1. in 2. bolonjske stopnje, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- niso v delovnem razmerju in
- ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa samostojnega podjetnika;
 
c) študenti podiplomskega študija 3. bolonjske stopnje, ki:
- imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in zagovarjajo doktorsko disertacijo v študijskem letu 2018/2019.
 
4. Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog
Za ocenjevanje prijav se uporabljajo merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje vlog, določeni s Pravilnikom o podeljevanju finančnih nagrad dijakom in študentom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 13/14, 36/17, 15/19) in sicer:
 
 a) dijaki
- opravljena poklicna matura z doseženimi najmanj 19 točkami,
- opravljena splošna matura z doseženimi najmanj 27 točkami,
- dosežen naziv »zlati maturant« na poklicni maturi,
- dosežen naziv »zlati maturant« na splošni maturi,
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkaz intelektualne ali umetniške nadarjenosti.
 
b) študenti dodiplomskega in podiplomskega študija
- izdelana diplomska naloga v visokošolskem strokovnem študijskem programu ali univerzitetnem študijskem programu/I. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
- izdelana magistrska naloga v magistrskem študijskem programu ali enovitem magistrskem študijskem programu/II. bolonjska stopnja in povprečna ocena 9,00 v vseh letih študija,
- izdelana doktorska disertacija/III. bolonjska stopnja,
- izdelana diplomska oz. magistrska naloga vezana na območje občine,
- doseženo najmanj 3. mesto na državnih ali mednarodnih tekmovanjih ali drugih srečanjih oz. izkazuje intelektualno ali umetniško nadarjenost.
 
Če študentu ob zaključku šolanja ni potrebno posebej izdelati zaključne oz. diplomske naloge, dela ali seminarja, se za pridobitev finančne nagrade šteje njegova povprečna ocena študija, ki mora biti vsaj 9,0.
 
5. Višina sredstev
Predvidena višina razpisanih sredstev za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v letu 2019 je do 2.500,00 EUR.

6. Rok, do katerega morajo biti vloge predložene
Rok za oddajo vlog z ustreznimi prilogami in dokazili s strani dijakov oz. njihovih zakonitih zastopnikov in študentov, je vključno do petka, 18.10.2019 do 12. ure.
 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če do navedenega roka prispe na sedež občine, ne glede na način dostave. Vloge, oddane po preteku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

7. Način dostave vlog
Dijaki in študentje, ki se prijavijo na javni razpis, pošljejo svoje vloge z ustreznimi prilogami v zaprti kuverti s priporočeno pošiljko ali jih oddajo osebno na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol s pripisom: »Finančne nagrade dijakom in študentom 2018/2019 - ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte morajo biti navedeni osnovni podatki prijavitelja (ime, priimek, naslov).
 
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo
Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so vam na voljo na sedežu občine, preko elektronskega naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali telefona: 02/729 52 53 (Jasna Senekovič) v času uradnih ur.
 
Razpisno dokumentacijo je mogoče v času uradnih ur dvigniti na sedežu občine na naslovu Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol. Razpisna dokumentacija je na razpolago tudi na spletni strani občine www.obcinajurij.si.
 
9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo vloge pregledal najkasneje v 15-ih dneh po poteku razpisnega roka, nakar bo občinska uprava v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo in jim določila rok za dopolnitev. Po dopolnitvi vlog bo Odbor za družbene dejavnosti izdelal predlog podelitve finančnih nagrad, občinska uprava pa bo na podlagi predloga izdala odločbe o podelitvi finančnih nagrad.
 

Jurovski Dol, 02.09.2019
Zadeva: 608-1/2019-1
    
 
                                                                     Občina Sv. Jurij v Slov. goricah     
                                                                                    Peter Škrlec
                                                                                         Župan
 
 
 

 

Vreme

Spletna stran Občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah uporablja piškotke zaradi boljšega delovanja in zagotavljanja storitev spletne strani. Več o piškotkih