NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Jurovski Dol, 16.03.2022
Zadeva: 478-8/2020-2

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah v skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18) v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnine:

  • parc. št. 1347/13, k.o. 530 Partinje, v izmeri 182 m2, ID 6580521, ID znak parcela 530 1347/13.

Parcela se nahaja v območju naselja Partinje in je po namenski rabi opredeljena kot površine cest.

Nepremičnina je obremenjena z nepravo stvarno služnostjo, in sicer na podlagi Pogodbe o ustanovitvi služnosti, sklenjene dne 22.07.2015, je vknjižena služnostna pravica izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo in nadzorom objekta, v skladu z načrtom izdelovalca Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, Maribor, št. 244/14-MO, v korist Elektra Maribor d.d.

Najnižja ponudbena cena je 3,00 EUR za m2 in torej znaša 546,00 EUR.

Davščine niso vštete v ceno in jih plača najugodnejši ponudnik.

Rok za posredovanje izjave o interesu za nakup je 20 dni od objave namere na uradni spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, www.obcinajurij.si.

Ponudba oz. izjava o interesu se odda na priloženem obrazcu v sprejemni pisarni ali po pošti na naslov Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Upoštevane bodo vse ponudbe oz. izjave o interesu, dostavljene na sedež občine do izteka 20-dnevnega roka od objave predmetne namere oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno zadnji dan objave.

Če se bo na namero prijavilo več zainteresiranih oseb, se bodo z njimi opravila pogajanja o ceni in bo prodajna pogodba sklenjena z najugodnejšim ponudnikom. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi davščine, strošek notarske overitve ter stroške vpisa v zemljiško knjigo v njegovo korist. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.

Rok za plačilo kupnine je 30 dni od sklenitve pogodbe in izdaje računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V kolikor kupnina ni plačana v roku, se šteje posel za razvezan po samem zakonu.

Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Sv. Jurij v Slov. goricah ali po tel. št. 02/729 52 53 (Jasna Senekovič).

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla kadarkoli in brez obrazložitve postopek prodaje ustavi.

                                       Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

                                                 Peter Škrlec
                                                     Župan

docxIZJAVA_O_INTERESU.docx

Objavljeno: 16.03.2022
Poteče: 05.04.2022