Javna objava - delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC II

Na podlagi 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZintPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – Zdeb) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmLS-A, 202/21 – odl. US in 15/22) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja prosto delovno mesto

KOMUNALNI DELAVEC II v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za določen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe.

Delovno področje:

 • vzdrževanje in čiščenje javnih površin,
 • pometanje, pospravljanje smeti, praznjenje košev za smeti,
 • čiščenje propustov, muld, koritnic, jaškov,
 • košnja trave v varovanem območju občinskih cest, na pokopališčih, športnih površinah in drugih javnih površinah,
 • preprečevanje zaraščanja na javnih površinah,
 • pomoč pri popravilih ter izvajanju vzdrževalnih del,
 • v zimskem času ročno čiščenje in posipavanje s soljo pločnikov in javnih površin,
 • interventno vzdrževanje javnih površin na območju občine, predvsem čiščenje odpadkov,
 • delo s stroji in opremo, ki se uporablja kot delovno sredstvo (npr. ročna kosilnica, kosilnica z nitko idr.),
 • osnovno vzdrževanje in čiščenje delovne opreme,
 • opravljanje drugih fizičnih del,
 • druge naloge po navodilih župana ali direktorja občinske uprave.

Prijava mora vsebovati:

 • dokazilo oz. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih ima.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer do 31.12.2022.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih in območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Zaželjeno je, da je kandidatu poznano območje občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 3 dni po objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Informacije o izvedbi javne objave daje Jasna Senekovič (tel. št. 02/729 52 53).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-2/2022- Jurovski Dol, 01.03.2022

                                                                                                    Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                        Peter Škrlec Župan

Objaviti:

 • spletna stran,
 • portal za delodajalce.

Vložiti:

 • v zadevo.

Dokument: pdfJavna_objava_-_Komunalni_delavec_II.pdf

Datum objave: 02.03.2022
Poteče: 07.03.2022

Delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC III

Na podlagi 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08 in 74/09 – Odl. US, 40/12-ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US) Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja prosto delovno mesto

KOMUNALNI DELAVEC III
v občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah
za določen čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj nižja poklicna izobrazba;
- najmanj 2 meseca delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Delovno področje:
- izvajanje enostavnih in pomožnih nalog s področja gospodarskih javnih služb, kot na primer ureditev rastlinja na širšem območju obeh pokopališč, dela povezana z zimsko službo na javnih površinah in občinskih cestah,
- vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini,
- izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti.

Prijava mora vsebovati:
- dokazilo oz. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
- izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom, in sicer za čas do 28.02.2021.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih in območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Od kandidata se zahteva vozniški izpit B kategorije. Poleg znanj in izkušenj je od kandidata zaželjeno tudi poznavanje območja občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 3 dni po objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Informacije o izvedbi javne objave daje Jasna Senekovič (tel. št. 02/729 52 53).

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-5/2020-3
Jurovski Dol, 12.10.2020

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Peter Škrlec
Župan

Datum objave: 12.10.2020
Poteče: 15.10.2020

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni