OBVESTILO O KONČANEM NATEČAJNEM POSTOPKU

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega položajnega delovnega mesta »direktor občinske uprave« v Občinski upravi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, ki je bil 01.12.2016 objavljen na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in na Zavodu RS za zaposlovanje, izbran kandidat.
 
Neizbrani kandidati imajo pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev in v gradiva izbirnega postopka. Kandidati lahko zaprosilo za posredovanje informacij o izbirnem postopku pošljejo na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
 
 

Jurovski Dol, 13.03.2017
Zadeva: 110-11/2016-
                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                   Peter Škrlec 
                                                                   Župan 
 
 
 

POTEKLO - JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO POLOŽAJNEGA DELOVNEGA MESTA "DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE"

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi prvega odst. 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU) objavlja


javni natečaj
za zasedbo položajnega delovnega mesta
direktor občinske uprave


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto uradniško delovno mesto na položaju, morajo poleg  splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, izpolnjevati naslednje pogoje:
1. najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
2. najmanj 6 let delovnih izkušenj,
3. državljanstvo Republike Slovenije,
4. znanje uradnega jezika,
5. opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
6. opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
7. funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
8. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v tajanju več kot šest mesecev,
9. da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Želena znanja:
- znanje dela z računalnikom (word, excel),
- sposobnost nastopanja v javnosti - komunikacijske veščine.

Delovno področje razpisanega delovnega mesta:
- vodenje in koordinacija dela občinske uprave;
- skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi;
- zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri razvoju občine;
- vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
- strokovno svetovanje na upravno - pravnem področju;
- strokovno svetovanje občinskemu svetu, odborom in komisijam;
- pomoč županu in občinskemu svetu;
- vodenje odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji;
- samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv;
- opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja gospodarskih javnih služb, varovanja okolja in urejanja prostora;
- opravljanje drugih nalog, določenih z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.
 
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. dokazila o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
3. izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv oz. opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
5. izjavo o znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
6. izjavo, da je državljan Republike Slovenije;
7. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
8. izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
9. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Sv. Jurij v Slov. goricah pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Po 13. točki 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno, oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Izbrani kandidat bo delovne izkušnje dokazoval z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oz. zaključen specialistični študij. Delovne izkušnje se skrajšajo za eno leto v kolikor ima kandidat opravljen pravniški državni izpit oz. pravosodni izpit.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat usposabljanje v skladu z 89. členom ZJU opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06- UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09- odl. US ( 48/09- popr.) in 8/10) opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odst. 81. čl. ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.
V izbirnem postopku se bo presojala strokovna usposobljenost kandidatov na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi in na podlagi ustnega razgovora.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktorja občinske uprave opravljal v nazivu višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za določen čas, za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Pisno prijavo z dokazili je potrebno poslati v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj- direktor občinske uprave«, na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah in Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Jasna Senekovič, tel. št. 02/729 52 53.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Zadeva: 110-11/2016-
Datum: 01.12.2016


                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                             Peter Škrlec
                                                                             Župan

 

Objavljeno: 01.12.2016

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni