JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA V STALNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA - STATUTARNO - PRAVNO KOMISIJO

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata v stalno delovno telo občinskega sveta – Statutarno - pravno komisijo

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah poziva politične stranke in druge zainteresirane, da do ponedeljka, 29.01.2024 do 15. ure podajo predlog za imenovanje nadomestnega člana v stalno delovno telo Občinskega sveta, in sicer nadomestnega člana Statutarno pravne komisije. Članstvo oz. mandat člana bo trajal do konca mandatne dobe trenutno izvoljenega občinskega sveta.

Podate lahko predlog za enega nadomestnega člana komisije, ki se imenuje izmed občanov.

Statutarno pravna komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.

Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.

Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.

Članstvo v odboru ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

Pri imenovanju kandidatov v omenjeno delovno telo bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja upoštevala tudi izobrazbo in delovne izkušnje posameznih kandidatov.

Predlogu je potrebno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. imenovanjem v odbor, ki je priloga tega poziva.

Pisne predloge dostavite priporočeno po pošti ali osebno na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, do ponedeljka, 29.01.2024 do 15. ure (upoštevane bodo zgolj poštne pošiljke opremljene s poštnim žigom 29.01.2024, ki bodo oddane prednostno (čas dostave navadne pošiljke je 3 dni) ali dostavljene osebno).

Kasneje prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala.

Jurovski Dol, 19.01.2024
Zadeva: 041-10/2022

                                                                                             Komisija za mandatna vprašanja,
                                                                                                     volitve in imenovanja
                                                                                                         Miroslav Breznik
                                                                                                             Predsednik

 

docxIzjava kandidata za imenovanje v komisijo.docx

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni