JAVNA OBJAVA POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST NA OBMOČJU OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAG MED REFEWRENDUMSKO KAMPANJO

V skladu z 8. čl. Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08-Odl.US, 11/11, 28/11-Odl.US, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US), Občina Sv. Jurij v Slov. goricah

JAVNO OBJAVLJA
pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
med referendumsko kampanjo 
 
I.
V skladu z Odlokom o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 84/21), ki bo v nedeljo, 11.07.2021, se za potrebe referendumske kampanje na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah določijo naslednja brezplačna plakatna mesta:
- plakatno mesto pred stavbo Občine Sv. Jurij v Slov. goricah;
- plakatno mesto pri trgovini Mercator in
- plakatno mesto pred kulturnim domom.
 
Na brezplačnih plakatnih mestih lahko organizatorji referendumske kampanje plakate nameščajo sami pod pogojem, da zagotovijo enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov vsem organizatorjem referendumske kampanje in ob tem organizator, ki prvi namešča plakat na plakatno mesto, le-tega namesti ob skrajni levi rob, vsak naslednji organizator referendumske kampanje pa namesti plakat tik ob že nameščeni plakat.
 
Na plakatno mesto, ki je že polno, plakatov ni dovoljeno prelepiti ali jih sneti, ampak se plakat namesti na drugem plakatnem mestu, ki je še prosto. 
 
II.
Organizator referendumske kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in ga postavi na javnem mestu, pri čemer je dolžan izvajati plakatiranje tako, da s tem ni ovirana običajna uporaba javnih površin in prometna varnost.
  
III.
Pri postavitvi plakatnega mesta na privatnem zemljišču, si mora organizator referendumske kampanje pridobiti soglasje lastnika. 
  
IV.
Na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah ni plakatnih mest, ki bi bila organizatorjem na razpolago proti plačilu. 
 
V.
Organizatorji referendumske kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest in drugih javnih površin, sicer jih na stroške organizatorja referendumske kampanje odstrani Režijski obrat Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 
Jurovski Dol, 15.06.2021
Zadeva: 041-2/2021-4
 
 
                                                                                                  Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                                                                  Peter Škrlec
                                                                                                                       Župan