JAVNA OBRAVNAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah (Medobčinski uradni vestnik 26/18) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah  na  svoji 19.  redni seji, dne 18.11.2021 sprejel Odlok o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2022 v prvi obravnavi.

Občina Sv. Jurij podaja predlog proračuna Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2022 v javno obravnavo. Predlog proračuna za leto 2022,  ki ga sestavljajo splošni del, posebni del, načrt razvojnih programov, sistemizacija delovnih mest ter letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine, je objavljen na spletni strani www.obcinajurij.si. Vpogled v predlog proračuna za leto 2022 je možen v času uradnih ur tudi v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.
 
Rok za sprejem predlogov in pripomb občanov in zainteresirane javnosti je do 6.12.2021. Predloge, iz katerih mora biti razviden predlagatelj in navedena utemeljitev predloga, lahko posredujete na naslov: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..