JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA ODBORA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/18 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za 
nadomestnega člana Nadzornega odbora 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Sv. Jurij v Slov. goricah poziva politične stranke in druge zainteresirane, da do petka, 19.03.2021 do 13. ure podajo predloge za imenovanje nadomestnega člana nadzornega odbora. Članstvo oz. mandat člana bo trajal do konca mandata trenutno izvoljenega občinskega sveta (do 2022). 
 
Nadzorni odbor v opravlja nadzor:
- nad razpolaganjem s premoženjem občine, 
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in 
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Član nadzornega odbora ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.
 
Pri izbiri kandidata za člana Nadzornega odbora bo Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja upoštevala tudi izobrazbo in delovne izkušnje posameznih kandidatov.
 
Predlogu je potrebno priložiti izjavo kandidata o strinjanju s predlogom oz. imenovanjem v nadzorni odbor.  
 
Pisne predloge dostavite priporočeno po pošti ali osebno na naslov:
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Jurovski Dol 70/b 
2223 Jurovski Dol, 
do petka, 19.03.2021 do 13. ure (upoštevane bodo zgolj poštne pošiljke opremljene s poštnim žigom 19.03.2021  ali dostavljene osebno). 
 
Kasneje prispelih predlogov Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne bo upoštevala. 
 
Jurovski Dol, 01.03.2021
Zadeva: 032-1/2018-35
 
 
                                                                                             Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                      volitve in imenovanja
                                                                                                         Miroslav Breznik
                                                                                                             Predsednik


 
docxIzjava kandidata o strinjanju z imenovanjem.docx