8. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Članica in člani Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah so v četrtek, 19.12.2019 na 8. redni seji sprejeli proračun na naslednje leto. Prihodki za leto 2020 so načrtovani v višini 2.557.111 EUR, odhodki pa 2.711.099 EUR. Proračun je investicijsko naravnan, saj je 42% vseh odhodkov namenjenih za investicije. Prevladujejo investicije v cestno infrastrukturo: kolesarske povezave na območju ORP Slovenske gorice, Rekonstrukcija občinskih cest IV. faza, Ureditev prometne varnosti v Jurovskem Dolu in investicijsko vzdrževanje več odsekov cest. 

Za potrebe podelitve koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, je občinski svet po skrajšanem postopku sprejel spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah, s katerim je spremenjen čas obdobja podelitve koncesije iz petletnega obdobja na petnajstletno obdobje.

Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep, s katerim sta se na predlog vrtca preoblikovali skupini v vrtcu pri Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, in sicer skupini drugega starostnega obdobja iz heterogene skupine v homogeno skupino, kar pomeni, da bo s 01.01.2020 lahko v vrtec vključenih še več otrok, saj bo vsaka skupina lahko imela 22 otrok (doslej 19). Občinski svetniki so sprejeli tudi sklep o višini nadomestila članom Občinske volilne komisije na nadomestnih lokalnih volitvah v letu 2020, in sicer v volilni enoti 2, ki obsega naselji Partinje in Varda. Nadomestne volitve za nadomestnega člana občinskega sveta bodo v nedeljo, 15.03.2020. 

Občinski svet je s sprejetim sklepom z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (upoštevan indeks: november 2018 - november 2019, v višini 101,4) uskladil vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke bo tako v letu 2020 znašala 0,002497 EUR. Dosedanja vrednost točke je bila sprejeta v letu 2017 in je bila v letih 2018 in 2019 nespremenjena.

DSCN9442DSCN9444DSCN9446