Zapis 9.redne seje OS

Po izvedenih nadomestnih volitvah v volilni enoti 1, za naselji Jurovski Dol in Malna, ki so bile 15.12.2019, je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 9. redni seji, 30.01.2020 potrdil mandat novoizvoljenemu članu Občinskega sveta, Urošu Urbaniču. Uroš Urbanič je bil za čas preostanka mandatne dobe imenovan tudi v odbora Občinskega sveta, in sicer v Odbor za družbene dejavnosti in Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in finance.
V nadaljevanju seje sta bila Občinskemu svetu predstavljena letna programa športa in kulture za leto 2020, ki sta podlaga za objavo razpisa za sofinanciranje dejavnosti na športnem in kulturnem področju. Letni program športa Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2020 izvajalcem športnih programov zagotavlja v višini 10.500,00 EUR proračunskih sredstev za izvajanje programov športa. Za javne kulturne programe in projekte ter delovanje kulturnih društev pa bo v letu 2020 razpisanih za 8.500,00 EUR proračunskih sredstev. Občinski svet je oba programa soglasno potrdil.
Članica in člani Občinskega sveta so sprejeli tudi sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra za zemljišča, ki v naravi predstavljajo ceste oz. zemljišča, ki so bila odmerjena za potrebe cest.

DSCN9482DSCN9484DSCN9491DSCN9500