JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI SV. JURIJ V SLOV. GORICAH ZA LETO 2012

Na podlagi 8. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV št. 34/2009) in Odloka o proračunu Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012 (MUV št. 33/2010) in Letnim programom športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012, sprejetim na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, dne 22.12.2011, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2012


1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, telefon: 02/729 52 50, faks: 02/729 52 55, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin v naslednjih višinah:

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV: 2.400,00 €
1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok: 400,00 €
- Naučimo se plavati 10- urni program plavanja za otroke v starosti 6-8 let
o prevoz: 300,00 €
o vstopnina na bazen: 100,00 €
2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (6-15 let): 1.000,00 €
- za strokovni kader: 600,00 €
- za materialne stroške programov: 400,00 €
3. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (15-20 let): 1.000,00 €
- za strokovni kader: 600,00 €
- za materialne stroške programov: 400,00 €

KAKOVOSTNI ŠPORT:
- materialni stroški: 3.500,00 €

ŠPORTNA REKREACIJA
- najem objekta – telovadnica OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol: 1.690,00 €

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE:
- usposabljanje, izpopolnjevanje kadrov v športu: 500,00 €

ŠPORTNE PRIREDITVE: 400,00 €

DELOVANJE DRUŠTEV: 2.110,00 €
- kakovostni šport (75%): 1.680,00 €
- rekreativni šport (25%): 430,00 €.

OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol zagotovi prednostno uporabo telovadnice prijaviteljem iz Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

3. Na javni razpis se lahko prijavijo:
- športna društva,
- športna združenja in zveze,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in drugi organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov organizirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- vrtci in osnovne šole,
- organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji:
- so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi,
- izvajajo športne programe, namenjene občanom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah,
- njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
- imajo sedež v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (razen športna združenja in zveze)

5. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje programov športa se upoštevajo merila in kriteriji, določeni v Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah v členih od 24. do 53.

6. Obdobje porabe sredstev
Dodeljena sredstva izvajalcem morajo biti porabljena v letu 2012 za namene, za katere so bila dodeljena.

7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletnih straneh Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (www.obcinajurij.si, rubrika »Javni razpisi«) in na oglasni deski občine. V času uradnih ur se lahko razpisno dokumentacijo prevzame osebno v sprejemni pisarni občine.

8. Rok in način oddaje vlog
Vloge na razpis morajo biti predložene najkasneje do 29.02.2012 do 12. ure oz. poslane po pošti s poštnim žigom najkasneje do vključno 29.02.2012 na naslov:

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
Jurovski Dol 70/b
2223 Jurovski Dol

Vloge, oddane po preteku razpisnega roka se zavržejo.

PRENOS:
docRazpisna dokumentacija