JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

Na podlagi 35. in 38. čl. Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12) in 24. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, objavlja

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

OBČINE SV. JURIJ V SLOV. GORICAH

I.

Na podlagi določil Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: ZLV) volitve v občinske svete in volitve župana vodijo in izvajajo občinske volilne komisije. V skladu z 38. čl. ZLV občinsko volilno komisijo, ki ima štiriletni mandat, imenuje občinski svet.

V skladu z 2. odst. 10. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 16/10) ima Občina Sv. Jurij v Slov. goricah Občinsko volilno komisijo (v nadaljevanju OVK), ki se imenuje v skladu z zakonom in statutom.

V skladu s 35. čl. ZLV sestavljajo OVK predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, ostali člani OVK in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini in občanov.

45. čl. ZLV v zvezi s 25. čl. Zakona o volitvah v Državni zbor (Ur. l. RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07, 49/08) določa, da član OVK ne more hkrati kandidirati na volitvah. Če član OVK sprejme kandidaturo, mu po zakonu preneha funkcija člana OVK.

Občinska volilna komisija:

-skrbi za zakonitost volitev župana in članov občinskega sveta občine,

-potrjuje posamične kandidature oz. liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oz. list kandidatov,

-določa volišča,

-imenuje volilne odbore,

-ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kdo je izvoljen za župana, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,

-opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,

-opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

II.

Pisne predloge za člane OVK predlagatelji predložijo Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

V predlogu za člana OVK mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatu:

1. Ime in priimek

2. Rojstni podatki

3. Podatki o izobrazbi

4. Podatke o prebivališču

5. Soglasje kandidata k predlogu kandidature.

Predloge za člane občinske volilne komisije se lahko vloži do vključno ponedeljka 31.03.2014 na naslov: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

Številka: 041-2/2014-1

Datum: 28.02.2014

                                                                                                                    Gregor Nudl,

                                                                                            predsednik Komisije za mandatna vprašanja,

                                                                                                               volitve in imenovanja

PRENOS:
pdfPREDLOG ZA ČLANA OVK in SOGLASJE