JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNINE - STANOVANJE V JUROVSKEM DOLU

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, na podlagi 22. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 14/15, v nadaljevanju ZSPDSLS), 35. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo nepremičnine

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.

2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost
2.1 Predmet prodaje:
Stanovanje na naslovu Jurovski Dol 7, 2223 Jurovski Dol,  št. 8, označeno z ID znakom 529-247-8, ki se nahaja v 2. nadstropju (mansardi) večstanovanjske stavbe v površini 51,70 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih in lastnino na posebnem skupnem delu stavbe, oboje v deležu 109/1000.

Večstanovanjska stavba je bila zgrajena v letu 1966. Stanovanje je delno obnovljeno (zamenjava oken v letu 2002) in je prosto najemnikov.

2.2 Izhodiščna vrednost:
Izhodiščna vrednost za stanovanje znaša 27.000,00 EUR.

V izhodiščni vrednosti ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Varščina
Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti stanovanja. Ponudbi za nakup stanovanja je potrebno priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 2.700,00 EUR.

Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na podračun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, št. SI56 0110 0010 0021 098, odprt pri Banki Slovenije, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, z navedbo namena: »varščina – prodaja stanovanja«, referenca: SI00 47822-2015.

Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno priložiti dokazilo.

V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah varščino zadrži.  Prav tako Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup stanovanja umakne. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača celotne kupnine, ima Občina Sv. Jurij v Slov. goricah pravico obdržati varščino.

Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) pa se varščina vračuna v kupnino.

4. Prodajni pogoji in merila
Stanovanje se prodaja za najmanj izhodiščno vrednost.

Nakup poteka po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup stanovanja ponudijo isto ceno, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja.

5. Pogoji sodelovanja
Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu z veljavnim pravnim redom v Republiki Sloveniji lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku pravilno oddajo popolne ponudbe.

5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje podatke:
- izpolnjen obrazec 1 Podatki o ponudniku s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
- izpolnjen obrazec 2 Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa,
- potrdilo o plačilo varščine v višini 10%  od izhodiščne cene,
- fotokopijo matične številke za fizične osebe, izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike in izpis iz sodnega registra za pravne osebe. Izpisi iz registra ne smejo biti starejši od 3 mesecev.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

6. Drugi pogoji:
- ponudnik lahko ponudbo za nakup stanovanja dopolni do izteka roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem zbiranju ponudb;
- če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine od izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja; - izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, notarske stroške overitve podpisov in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo;
- kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla;
- ponudnika veže ponudba 3 mesece od roka za predložitev ponudb.

7. Obvestilo o izbiri ponudnika
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi tega zbiranja ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji stanovanja z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko ustavi začeti postopek prodaje stanovanja vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve, brez povračila stroškov in brez odškodninske odgovornosti.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni od dneva prejema obvestila o ustavitvi postopka brez obresti.

V primeru neuspelega zbiranja ponudb bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obvestila ponudnika v 30 dneh od odpiranja prispelih ponudb.

8. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od prejema pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko občina podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 15 dni. Če ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, ima občina pravico zadržati njegovo varščino.

Uspeli ponudnik oz. kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (2% davek na promet nepremičnin) in stroške notarskih storitev. Za zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na stanovanju je dolžan poskrbeti kupec. Prodajalec po prejemu celotne kupnine izroči kupcu ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na stanovanju.

9. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe: 
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme do vključno 09.09.2015 do 9. ure.

Popolne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo ponudniki po pošti v zaprti kuverti na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Na sprednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis: »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine ali na spletni strani: www.obcinajurij.si.

Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

10. Javno odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija, dne                 09.09.2015 ob 10. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom ponudnika.

11. Informacije in ogled
Podrobnejše informacije v zvezi s to objavo lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. št. 02/729 52 53. Ogled stanovanja je mogoče v času poslovnih ur Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, po predhodnem dogovoru.

To javno zbiranje se objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: www.obcinajurij.si.

Datum: 19.08.2015
Številka: 478-22/2015-

 

                                                                             Občina Sv. Jurij v Slov. goricah
                                                                             Peter Škrlec
                                                                             Župan

pdfRazpisna dokumentacija