OPROSTITEV PLAČEVANJA OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA - OBVESTILO

Na podlagi 3. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod (Uradni list RS, št. 123/04 s spremembami in dopolnitvami ) in 4. ter 5. člena Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09 – čist.) izdajamo navodilo za oprostitev plačila takse za obremenjevanje vode za odpadno vodo, ki nastaja v kmetijstvu in se tudi uporablja v kmetijstvu na kmetijskih zemljiščih na območju, kjer OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol, izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo.

Pisni vlogi za oprostitev plačila takse mora vložnik priložiti naslednje:

1. Potrdilo o družinski skupnosti
2. Podatke o kmetijskem gospodarstvu iz evidence oz. zbirne vloge za subvencijo v kmetijstvu za tekoče leto iz katerega je razvidno, da ima stranka status kmeta v smislu določb  Zakona o Kmetijskih zemljiščih , (KGM-MID: 100209892) in dokazilo, da ima v lasti zadostno število glav živine (GVŽ) ter v lasti ali najemu zemljišč dovolj kmetijskih površin, ki zagotavljajo, da je možna uporaba gnojevke skladno s predpisom , ki ureja mejne vrednosti vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla in se uporablja kot gnojilo v kmetijstvu.
3. Podatek o številki odjemnega mesta  

Vloga se vloži na naslov OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol, in se kot popolna šteje takrat, kadar naslovnik posreduje vso zgoraj navedeno dokumentacijo, oziroma podpiše Izjavo, da lahko občina  pridobi dokazila, ki jih potrebuje za odločitev o upravičenosti za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za zavezanca in za družinske člane ter ostale osebe ki se oskrbujejo z vodo iz istega odjemnega mesta.

OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol, na podlagi popolne vloge izda odločbo o oprostitvi v roku 15 dni, in sicer od datuma vloge do konca koledarskega leta.

V kolikor isti vlagatelj vloži vlogo za naslednje leto za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in je že prejel odobreno odločbo o oprostitvi za tekoče leto, je za dosego pogoja popolne vloge dolžan priložiti ponovno vsa zahtevana dokazila ali pa podati izjavo, da podatki ostajajo enaki.

Ne glede na zgoraj navedeno izjemo od pogoja vložitve vseh zahtevanih prilog, mora vsak vlagatelj priložiti največ 1 mesec staro dokazilo- Izračun o razpolaganju z zadostnimi kmetijskimi površinami glede na število glav živine, ki ga izda območna Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.

 

                                                                             Direktor občinske uprave
                                                                             Samo KRISTL dipl. upr. org.

 

pdfVloga z izjavo