7. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

Občinske svetnice in svetniki so na zadnji četrtek v mesecu maju zasedali na 7. redni seji Občinskega sveta, na kateri so sprejeli sklep o potrditvi cenika za obračun storitve javne službe oskrbe s pitno vodo. Cena vode ostaja nespremenjena glede na preteklo leto in je enaka za vse občine Upravne enote Lenart. Predlagana je bila z Elaboratom gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za občine Lenart, Sv. Trojica v Slov. goricah, Sveta Ana, Sv. Jurij v Slov. goricah, Benedikt in Cerkvenjak za leto 2015, ki ga je izdelal Mariborski vodovod d.d.. Občinski svet je sprejel tudi sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena, največ časa pa je namenil predstavljenemu poročilu o izvedenih nadzorih in razpravi o višini cene storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Hermina Križovnik, predsednica Nadzornega odbora je predstavila poročila o izvedenih nadzorih, ki jih je Nadzorni odbor opravil v času od novembra 2014 do maja 2015. Predstavila je izvedene nadzore nad predlaganim proračunom Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015, nadzor nad razpolaganjem z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem v letu 2014, nadzor nad ekonomsko ceno vrtca in nadzor nad socialnimi transferi, ki jih je plačevala občina v letu 2014.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah je v zadnjih letih na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda zgradila kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo ter sprejela občinske predpise, ki jih nalaga slovenska zakonodaja. Storitve obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda je z mesecem februarjem prevzel občinski režijski obrat, zanj pa pogodbeno, podjetje AGJ, Goran Rebernik s.p. Gospodinjstva poselitvenega območja naselja Jurovski Dol so se pričela priključevati na čistilno napravo Jurovski Dol,  Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah pa je na 5. redni seji, v mesecu februarju sprejel ceno odvajanja, čiščenja, omrežnine in ceno storitve ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave do 50 PE in na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah. V skladu s sprejetimi cenami so se pričele izdajati položnice. Župan Peter Škrlec je ob tem poudaril, da je dosedanja štiri leta, odkar je bila čistilna naprava predana v obratovanje, vse stroške krila občina, prav tako pa se občina ni odločila za plačilo priključnine na čistilno napravo, za katero druge občine zaračunajo od 500,00 pa do 1.500,00 EUR.

V mesecu aprilu je občina prejela pobudo civilne iniciative iz naselja Jurovski Dol, da je cena previsoka, z zahtevo po nižji ceni in ponovnem preračunu stroškov omrežnine, ter stroškov čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Seje so se tako kot zainteresirana javnost udeležili predstavniki odbora civilne iniciative in drugi pobudniki. Milan Železnik, strokovnjak s področja podeljevanja koncesij na področju obveznih gospodarskih javnih služb, je prisotnim predstavil zakonske obveznosti tako občine kot občanov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Poudaril je dejstvo, da so se gospodinjstva na podlagi zakona dolžna priključiti na kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo na območjih, kjer je le-to zgrajeno (do 01.01.2015) in dolžnost postavitve malih čistilnih naprav na območju razpršene gradnje, in sicer do konca leta 2017. Glede določitve cene je povedal, da jo določa občina na podlagi vrednosti infrastrukture in dejanskih stroškov, ki nastajajo z uporabo. Predstavil je možnost subvencioniranja cene, a ob tem opozoril, da je potrebno določiti tudi vir subvencije, ki se mora zagotoviti iz sredstev občinskega proračuna. Po dolgi razpravi in nasprotujočih si mnenjih občinskih svetnikov in predstavnikov civilne iniciative, je občinski svet ustanovil občasno delovno telo Občinskega sveta, ki bo sestavljena iz predstavnikov Občinskega sveta, predstavnikov civilne iniciative in Občinske uprave, katera bo poskrbela za točne primerjave sprejetih cen v ostalih občinah, določenih subvencijah in morebitnih priključninah na čistilno napravo. Za dokončno odločitev o pobudi civilne iniciative bo tako še več razpravljanja v prihodnje.

DSCN4961DSCN4963DSCN4964DSCN4966

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni