JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN - ZEMLJŠČA ZA GRADNJO V JUROVSKEM DOLU (parc. št. 46/11 in 46/12, k.o. Jurovski Dol)

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, na podlagi 22. čl. Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 14/15, v nadaljevanju ZSPDSLS), 35. čl. Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) in Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Sv. Jurij v Slov. goricah za leto 2015, objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo nepremičnin v k.o. Jurovski Dol

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja
Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, tel. št. 02729 52 50, e – naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost

2.1 Predmet prodaje: Select/Change
A) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/11, k.o. Jurovski Dol, ID 6184849, v izmeri 1307 m2,
B) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/12, k.o. Jurovski Dol, ID 6184850, v izmeri 1500 m2.

2.2 Izhodiščna vrednost: Izhodiščna vrednost za nepremičnino:

A) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/11, k.o. Jurovski Dol, znaša 10.686,33 EUR in ne vsebuje 22% DDV, ki se prišteje k izhodiščni ceni tako, da skupna vrednost znaša 13.037,32  EUR, DDV plača kupec. B) Nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 46/12, k.o. Jurovski Dol, znaša 12.264,34 EUR in ne vsebuje 22% DDV, ki se prišteje k izhodiščni ceni tako, da skupna vrednost znaša 14.962,49 EUR, DDV plača kupec.

V izhodiščnih cenah nepremičnin ni zajeto plačilo sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča (t.i. komunalnega prispevka), ki se odmeri v upravnem postopku, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.

3. Varščina
Ponudniki, ki želijo sodelovati v tem postopku javnega zbiranja ponudb, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine z DDV. Ponudbi za nakup nepremičnine je potrebno priložiti potrdilo o plačilu varščine, ki znaša:
- nepremičnina pod A: varščina znaša: 1.303,73 EUR,
- nepremičnina pod B: varščina znaša: 1.496,24 EUR.

Varščina se nakaže najkasneje do izteka roka za zbiranje ponudb na podračun Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, št. SI56 0110 0010 0021 098, odprt pri Banki Slovenije, BIC banke: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, z navedbo namena: »varščina – prodaja nepremičnine«, referenca: - Nepremičnina pod A: SI00 47821-4611,
- Nepremičnina pod B: SI00 47821-4612.

Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje v tem postopku javnega zbiranja ponudb, za kar je potrebno priložiti dokazilo.

V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah varščino zadrži.  Prav tako Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup nepremičnine umakne.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača celotne kupnine, Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdrži varščino.

Ponudniku, ki ne bo izbran, se varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) pa se varščina vračuna v kupnino.

4. Prodajni pogoji in merila
Nepremičnini se prodajata za najmanj izhodiščno vrednost.

Nepremičnini se prodajata po številki parcele, po sistemu videno – kupljeno, zato kasnejši zahtevki niso mogoči.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru da dva ali več ponudnikov za nakup iste nepremičnine, ponudijo isto ceno, bo komisija s ponudniki opravila dodatna pogajanja.

5. Pogoji sodelovanja
Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu z veljavnim pravnim redom v Republiki Sloveniji lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji in ki v roku pravilno oddajo popolne ponudbe.

5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje podatke:
- izpolnjen obrazec 1 Podatki o ponudniku s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
- izpolnjen obrazec 2 Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa,
- potrdilo o plačilo varščine v višini 10%  od izhodiščne cene,
- fotokopijo matične številke za fizične osebe, izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike in izpis iz sodnega registra za pravne osebe. Izpisi iz registra ne smejo biti starejši od 3 mesecev.

Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine.

6. Drugi pogoji:
- ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnine dopolni do izteka roka za sprejem ponudbe, ki je določen v tem zbiranju ponudb;
- če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine od izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel dodatna pogajanja; - izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, notarske stroške overitve podpisov in morebitne druge stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo;
- kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se prodajna pogodba šteje za razdrto, varščino pa obdrži Občina Sv. Jurij v Slov. goricah;
- ponudnika veže ponudba 3 mesece od roka za predložitev ponudb,
- za nepremičnine, ki so predmet prodaje, si Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnostno pravico za potrebe položitve priključkov in omrežja javne komunalne infrastrukture do posamezne parcele, kar se vnese tudi v prodajno pogodbo in vpiše v zemljiško knjigo,
- vrste dopustnih objektov: stanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni objekti,
- pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorskega akta,
- kupec nepremičnin mora v roku treh let od dneva podpisa pogodbe pričeti z gradnjo stanovanjskega objekta, sicer se šteje prodajna pogodba za razdrto, kupec vrne občini nepremičnino v celoti, občina pa kupcu del kupnine v višini neto zneska kupnine,
- kupec nepremičnine je od dneva podpisa prodajne pogodbe zavezan vzdrževati nepremičnino tako, da le-to pokosi najmanj trikrat na leto, sicer to na njegov stroške stori prodajalec.

7. Obvestilo o izbiri ponudnika
Najugodnejši ponudnik bo izbran v roku 30 dni po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah na podlagi tega zbiranja ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oz. lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnin vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe), brez obrazložitve, brez povračila stroškov in brez odškodninske odgovornosti.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. V tem primeru se ponudnikom povrne plačana varščina v roku 8 dni od dneva prejema obvestila o ustavitvi postopka brez obresti.

V primeru neuspelega zbiranja ponudb bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obvestila ponudnika v 30 dneh od odpiranja prispelih ponudb.

8. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Občina Sv. Jurij v Slov. goricah obdržala plačano varščino.

Uspeli ponudnik oz. kupec plača poleg kupnine tudi davčne dajatve (22% DDV) in stroške notarskih storitev. Za zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na nepremičnini je dolžan poskrbeti kupec. Prodajalec po prejemu celotne kupnine izroči kupcu ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini.

9. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe: 
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo organizator prejme do vključno 16.09.2015 do 9. ure.

Popolne ponudbe z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo ponudniki po pošti v zaprti kuverti na naslov Občina Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol ali oddajo v sprejemni pisarni Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Na sprednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis: - »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine A«, za nakup nepremičnine parc. št. 46/11, k.o. Jurovski Dol in - »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine B«, za nakup nepremičnine parc. št. 46/12, k.o. Jurovski Dol.

Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine ali na spletni strani: www.obcinajurij.si.

Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku.

10. Javno odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Opravila ga bo s sklepom imenovana komisija, dne                     16.09.2015 ob 10. uri v sejni sobi Občine Sv. Jurij v Slov. goricah.

Ponudniki in predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom ponudnika.

Pri odpiranju ponudb bo prodajalec preveril zgolj osnovne podatke ponudnikov in višino ponudbe.

11. Informacije in ogled
Podrobnejše informacije v zvezi s to objavo lahko vsi zainteresirani dobijo na tel. št. 02/729 52 53. Ogled nepremičnin je mogoč v času poslovnih ur Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, po predhodnem dogovoru na tel. št. 041 327 011 (Samo Kristl).

To javno zbiranje se objavi na spletni strani Občine Sv. Jurij v Slov. goricah: www.obcinajurij.si.

Datum: 27.08.2015
Številka: 478-3/2013-  

                                                                   Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                   Peter Škrlec
                                                                   Župan                          

 

Objaviti:
- spletna stran občine,
- oglasna deska občine.

 

 

pdfOBRAZCI.pdf

PISO karta
Skica razporeditve parcel

 

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni