POSEBNE OBLIKE GLASOVANJA


GLASOVANJE PO POŠTI

Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo najkasneje deset dni pred dnevom glasovanja oz. do 9. 11. 2022, o tem obvestiti Občinsko volilno komisijo, na predpisanem obrazcu.

Po pošti lahko na območju Republike Slovenije glasujejo: 

- volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo,
- invalidi, ki predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida,
- volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja in predložijo ustrezno dokazilo.

Volivci, ki jim je nepredvideno odvzeta prostost ali so sprejeti v bolnišnico, socialno varstveni zavod, ipd. ter volivci, ki so v izolaciji (pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 5 dni pred dnevom glasovanja), lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo Občinski volilni komisiji najpozneje pet dni pred dnem glasovanja, to je do 14. 11. 2022 in ob tem predložijo ustrezno dokazilo.

Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o  priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti, velja do preklica. 


GLASOVANJE NA DOMU

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, morajo najkasneje tri dni pred dnevom glasovanja oz. do 16. 11. 2022, vložiti zahtevo, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. To lahko storijo na predpisanem obrazcu.