ZAČETEK OKTOBRA V ZNAMENJU HABITATA, VARSTVA ŽIVALI IN GEOPESTROSTI

Zavedajmo se pomena sožitja v nekem prostoru

Aktivnosti, povezane z okoljsko tematiko v oktobru, se je pričel Svetovnim dnevom habitata, ki ga obeležujemo prvi ponedeljek v oktobru. Dan habitata je posvečen razvoju mest in naselij, izboljševanju življenjskih pogojev v njih ter prizadevanjem za zagotovitev osnovne pravice ljudi do primernega bivališča. Letošnji slogan se imenuje »Pazi na vrzel. Ne pusti nikogar in nobenega mesta za seboj.« (Mind the Gap. Leave No One and Place Behind - https://www.un.org/en/observances/habitat-day.

V Sloveniji je letos temu posvečen kar cel oktober v okviru prireditev »Mesec prostora 2022«, v okviru katerih bodo približane aktualne teme prostorskega in urbanega razvoja, prostorskega načrtovanja, arhitekture, trajnostne gradnje ter stanovanjske politike. Več informacij na Kje bi pa ti živel? Mesec prostora 2022 | GOV.SI

4. oktober je eden najpomembnejših okoljskih dni v oktobru, to je Svetovni dan varstva živali, ki ga obeležujemo že od leta 1931. Prav je, da ob tem dnevu opozorimo, da na zemlji nismo sami in da se je potrebno zavzemati za ohranjanje živali ter njihovega prostora.

Evropska unija je na področju varstva in etike ravnanja z živalmi v mnogočem vodilna. Tudi v Sloveniji smo v našo zakonodajo zapisali, da so živali čuteča bitja in lani sprejeli tudi novelo Zakona o zaščiti in odnosa ljudi do živali.

V Sloveniji živi okoli 22.000 živalskih vrst, zavarovanih pa jih je več kot 800. V naravovarstveno omrežje Natura 2000 v Sloveniji je vključenih 205 živalskih vrst, kjer prevladujejo s 119 vrstami ptice. Slovenija velja za državo, ki je med naravno najbogatejšimi v Evropski uniji in svetu, saj na našem ozemlju živi več kot 1 % vseh znanih živečih vrst bitij na Zemlji in več kot 2 % kopenskih.

Človek ogroža živali najbolj s svojimi posegi (izguba prostora, hrane, vode), intenzifikacijo kmetijstva (izguba prostora, hrane in vode), opuščanjem rabe (izguba prostora), vnosom tujerodnih vrst (izguba prostora, hrane in vode), onesnaževanjem in pretirano rabo naravnih virov.

Zavod RS za varstvo narave ob tem dnevu nagovarja vse, da se zavzamejo za ohranjanje živali in poudarja, da lahko prav vsak posameznik prispeva k prijaznejšemu okolju za živali (https://zrsvn-varstvonarave.si/4-oktober-svetovni-dan-varstva-zivali/).

Prvi vikend v oktobru je posebej posvečen tudi Evropskemu dnevu opazovanja ptic, ki ga obeležujemo od leta 1993 in poteka v času, ko milijoni ptic s severnih krajev zapuščajo svoja gnezdišča in se pomikajo v toplejše, s hrano bogate kraje.

Sledi 6. oktober, ko obeležujemo prvi Mednarodni dan geopestrosti, katerega poslanstvo je ozaveščanje družbe o pomenu pestrosti geoloških, geomorfoloških in hidroloških oblik in procesov, s tem pa tudi ohranjanju geološke, geomorfološke in hidrološke naravne dediščine. Več si lahko preberete na https://zrsvn-varstvonarave.si/mednarodni-dan-geopestorsti/.

Tudi na območju nekaterih občin v Podravju so že v preteklosti bila prepoznana območja s tovrstno naravno dediščino, ki so posebej zavarovana z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik št. 17/92). Nekaj pomembnejših: Krajinski park Drava, Krajinski park Kamenščak-Hrastovec, Krajinski park Rački ribniki – Požeg, naravni spomenik Drava – stara struga, Framski slap (Slap Sklace), izviri in ribniki v Miklavžu, naravni spomenik Pekrska gorca, Kamnica – Huzarski skok, Kamnica – vražje skale, Mariborski otok, Vešnerjeva jama na Slivniškem Pohorju, idr.

V mesecu septembru je Skupna služba varstva okolja v SOU Maribor, pozvala občine, k spodbuditvi svojih zavodov, društev ter ostalih zainteresiranih, da se s svojimi aktivnostmi pridružijo obeleženju okoljskih dni v mesecu oktobru.

Pripravila:

Andreja Kavaš
SOU Maribor, Skupna služba varstva okolja

OGREVANJE Z LESNO BIOMASO IN ENERGETSKA UČINKOVITOST V GOSPODINJSTVIH

Priporočila občanom za kurjenje in varčevanje z energijo

Pred novo kurilno sezono se upravičeno bojimo, kakšno bo stanje energentov na trgu in kako bomo ogrevali stanovanjske prostore. Pomanjkanje energentov nas bo prisililo v iskanje drugih rešitev za ogrevanje, predvsem takih, ki so lažje dostopni na našem trgu. Edino gorivo, ki ga je sicer v Sloveniji v izobilju je les, ki pa ga je potrebno uporabljati zelo preudarno, da dosežemo maksimalno možni energetski izkoristek in hkrati ne onesnažujemo okolja (delci PM10). Bojazen poslabšanja stanja okolja zaradi povečane uporabe lesne biomase je torej več kot upravičena.

V Sloveniji se še vedno več kot 50% za energent uporablja lesna biomasa različnih oblik, zato bi opozorili, da je cena le redko pokazatelj ustrezne kakovosti. Od lesne biomase najpogosteje uporabljamo polena, pelete, sekance in brikete, ki so naprodaj v različnih kakovostnih razredih.

Pri drveh je pomembna vrsta lesa oziroma gostota (bukev, gaber, hrast), trhnoba in vsebnost vlage. Večja gostota lesa daje tudi višjo kalorično vrednost, medtem ko višja vlaga zmanjšuje izkoristek, vpliva na pogostost vzdrževanja peči in dimnih naprav ter onesnažuje okolje. Pripravljena so iz neonesnaženega lesa.

1    

 

 

 

Za pelete je pomembna mehanska obstojnost (se ne lomijo), gostota nasutja (skladiščenje), vsebnost vode in delež pepela. Ta je odvisen od vrste lesa in morebitnih primesi in nečistoč, kar povzroča tudi nastanek žlindre, ki se odlaga na stenah peči in gorilnika. Tudi peleti so uvrščeni v kakovostne razrede (A1, A2 in B), zato izbirajmo tiste, ki so višje kakovosti!

Približno enake karakteristike kakovosti se opredeljujejo tudi sekance, delijo se po namenu za individualno in industrijsko rabo, predvsem v sistemih za centralno ogrevanje enega ali več objektov.

Za pravilno kurjenje lesne biomase je izredno pomembno:

  • kakovostno gorivo, saj v nasprotnem primeru ne bomo dosegali ustrezne energetske učinkovitosti, posledično tudi ne znižanja stroškov. Ne kurimo mokrega, trhlega in odpadnega lesa;
  • način kurjenja (zgornje odgorevanje, način nalaganja drv, ustrezna velikost polen,…);
  • ustreznost kurilnih naprav (sodobne, avtomatizirane peči z visokim izkoristkom, ustrezna dimenzioniranost,…) in predvsem njihovo vzdrževanje (redni dimnikarski pregledi glede emisij, nastavitve gorilnika, čiščenje,…)
  • ne kurimo odpadkov kot so plastika, barvan les, različna embalaža, odpadnih organskih in kuhinjskih odpadkov, gume, tekstila, zelenega obreza, zdravil,… saj je dim in pepel teh snovi še posebej zdravju škodljiv.

Pri nepravilnem kurjenju tudi do dvajsetkrat povečamo emisije CO, povečamo dimne pline in izpuste delcev, hkrati pa zmanjšamo izkoristek tudi do 40%. Zato je izjemno pomemben način kurjenja, napotke za pravilno kurjenje podajamo TUKAJ.
https://www.energap.si/application/files/8715/6279/8260/Pravilno_kurjenje_z_drvmi.pdf

Letošnja zima bo še posebej varčevalno obarvana, zato svetujemo vsem občanom in občankam, da priporočene ukrepe upoštevajo v največji možni meri. Z uporabo neprimernih peči in goriv lahko namreč povzročimo ponovno poslabšanje zunanjega zraka, ki smo ga v zadnjem desetletju pripeljali na sprejemljiv nivo. Izvajanje več ukrepov hkrati pa bo pripomoglo tudi k finančnim prihrankom gospodinjstva oziroma zmanjšanju stroškov za energijo.

Varčevanje z energijo se prične že z novogradnjo (nizkoenergijske hiše), opremo stanovanja in hišnimi aparati, načinom uporabe električnih aparatov, mobilnosti (nakup prevoznih sredstev in način potovanja), varčevanjem v službi in nenazadnje tudi z izborom najprimernejšega ponudnika električne energije.

Prihrankov v gospodinjstvu pa ne dosegamo samo z ogrevanjem, ki sicer porabi največji delež energije, ampak še drugimi praktičnimi ukrepi, ki temeljijo ali na varčevanju z energijo ali povečanju energetske učinkovitosti. Energetsko učinkovite naprave namreč porabijo manj energije za dosego istega cilja.

Iz grafa lahko razberemo, kateri aparati so največji porabniki v gospodinjstvu, zato je zanje še toliko bolj pomembno, da so energetsko učinkoviti.

2

V Energetski in podnebni agenciji za Podravje so pripravili 54 pametnih idej in rešitev za energetsko učinkovitost, ki jih je vredno uporabiti pri vsakdanjem ravnanju. Z njimi lahko prihranimo občutna sredstva in dolgoročno vplivamo na ohranjanje čistega okolja.

Številne praktične ideje in rešitve za energetsko učinkovitost si lahko ogledate TUKAJ.
https://www.energap.si/application/files/6215/6279/7950/Ideje_za_energetsko_varcevanje.pdf

Viri:

  • Gozdarski inštitut Slovenije
  • Energap
  • ARSO – kazalci okolja

September, 2022

                                                                                                           SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR
                                                                                                           Skupna služba varstva okolja
                                                                                                           Irena Kozar

 

Osnovni podatki

logo

Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Jurovski Dol 70b
2223 Jurovski Dol

ID za DDV: SI58481435

Kontaktni podatki

TEL: 02 729 52 50
FAX: 02 729 52 55

E: obcina@obcinajurij.si

www.obcinajurij.si

Uradne ure

ponedeljek:    od 8.do 14.ure
torek:    od 8.do 14.ure 
sreda:   od 8.do 12.ure in od 13.do 17.ure
četrtek:   od 8.do 14.ure
petek:   od 8.do 13.ure

 

Meni